FUNDERA PÅ JESUS

FUNDERA PÅ JESUS

Inledning:

I en värld som är fylld av krav på att finna frälsare i tillfälliga segrar, flyktiga relationer och materiella strävanden, ekar ängelns tidlösa budskap till herdarna i Betlehem vid tiden för Kristi födelse med djup relevans. Det är en obestridlig sanning att mänskligheten, i sin strävan efter uppfyllelse och mening, ofta söker frälsning i det förgängliga och det påtagliga.

Vårt samhälle, som ekar av Jesajas varning Jesaja 55:2, tenderar att investera hopp i flyktiga segrar, segrar som kan ge tillfällig glädje men som lämnar ett tomrum när den första euforin har försvunnit. Framgång i karriär, sport eller personliga prestationer kan vara fängslande, men de ger inte den längtande själen varaktig frid. Det är en påminnelse om psalmistens visdom i Psalm 20:7, som säger: “Somliga litar på vagnar och andra på hästar, men vi litar på Herrens, vår Guds, namn.”

På samma sätt kan strävan efter frälsning genom relationer, även om det är en ädel strävan, bli en källa till besvikelse om den placeras som den yttersta grunden för vårt välbefinnande. Även om mänskliga relationer är värdefulla är de till sin natur ofullkomliga och utsatta för förändring och svaghet. Ängelns förkunnelse vid tiden för Kristi födelse riktar vår blick bortom de mänskliga relationernas temporära natur och pekar oss mot en orubblig källa till tröst och beständighet.

Även när vi är upptagna av sport visar vi att vi hoppas på en frälsare. När en sportsäsong avslutas med långt fler förlorare än vinnare hör vi ropen från städer över hela landet – “Vänta till nästa år!” Sedan kommer uttagningen eller en ny skörd av trainees, och fansen sätter sina förhoppningar och drömmar till den nya killen som ska ge laget ära och berömmelse. Praktikanten, den nya kunden, den nya maskinen, nyheterna som kommer med morgondagens post – allt är investerat med mer hopp än någon varelse eller något kan leverera.

Materiella strävanden, vare sig det är i form av rikedom, ägodelar eller socialt erkännande, utlovar ofta en form av frälsning – befrielse från brist och uppnåendet av komfort. Men den materiella rikedomens förgänglighet är ett tema som återkommer i Matteus 6:19-21, där vi uppmanas att söka skatter av evig betydelse.

Våra föregångare brottades, precis som vi, med lockelsen i flyktiga segrar. I jakten på framgång, erkännande eller triumf stod de också inför prestationernas flyktiga natur. Men på sin resa kan de ha lämnat oss ett arv av lärdomar som påminner om den visdom som finns i Predikaren 2:11: “Men när jag såg allt vad mina händer hade gjort och vad jag hade slitit för att uppnå, då var allt meningslöst, en jakt efter vinden.” Deras erfarenheter tjänar som vägvisare och uppmanar oss att söka en djupare, bestående källa till mening bortom vår tids flyktiga segrar.

I denna gripande kontrast står Jesu födelse som en fyr av hopp – en påminnelse om att sann och varaktig frälsning inte finns i den här världens flyktiga segrar, relationer eller materiella strävanden utan i Kristi oföränderliga, eviga kärlek. När vi reflekterar över denna djupa sanning under jultiden, låt oss omkalibrera våra hjärtan och sätta vår tillit till den Frälsare vars födelse vi firar – en Frälsare vars kärlek överträffar det timliga och sträcker sig in i evigheten.

Så vad är det för berättelse vi betraktar tillsammans?

Mitt i denna delade mänskliga erfarenhet tjänar änglarnas förkunnelse över Betlehem som ett enande budskap. Den förkunnar en Frälsare vars födelse överskrider generationsgränserna, – en Frälsare vars födelse överskrider generationernas materiella strävanden, – en Frälsare som föds inte bara för oss utan för dem som kom före oss och alla dem som kommer efter oss. När vi reflekterar över julberättelsen, låt oss väva samman trådarna i vår gemensamma strävan efter frälsning, erkänna den visdom som förts vidare av generationerna och inbjuda alla att finna varaktig tillfredsställelse i omfamningen av den evige Frälsaren, Jesus Kristus.

Berättelsen finns i de bibliska evangelierna. Den berättar för oss att något spektakulärt inträffade den natt då Jesus föddes. Betlehems slätter blev skådeplatsen för en av de mest spektakulära ljud- och ljusshowerna i mänsklighetens historia. Hela himlen bröt sig loss.

Lukas berättar för oss vad som hände: Lukas 2:8-14

“Och det fanns herdar som bodde ute på fälten i närheten och höll vakt över sina hjordar om natten. En Herrens ängel visade sig för dem, och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de blev förskräckta. Men ängeln sade till dem: “Var inte rädda. Jag ger er goda nyheter om stor glädje som kommer att vara för alla människor. I dag har en Frälsare fötts för er i Davids stad; han är Kristus, Herren. Detta kommer att vara ett tecken för er: Ni kommer att finna ett barn inlindat i kläder och liggande i en krubba.” – “Plötsligt framträdde en stor skara av den himmelska härskaran tillsammans med ängeln och prisade Gud och sade: “Ära vare Gud i höjden, och fred på jorden åt de människor på vilka hans välvilja vilar. “

Den änglalika besökaren var omgiven av Guds härlighet. Härligheten var lysande. Denna härlighet tillhörde inte ängeln själv. Det var Guds härlighet, ett tecken på hans gudomliga närvaro som representerades av änglarna. Ljusskenet som översvämmade fälten i Betlehem förkunnade tillkomsten av en Frälsare som kunde utföra den uppgift som ingen annan eller något annat kunde göra.

Vi noterar att den nyfödde Frälsaren också kallas “Kristus Herren”. För de förvånade herdarna var dessa titlar fulla av mening. Denna Frälsare är Kristus, Israels efterlängtade Messias. Varje jude mindes Guds löfte om att Messias, Herrens smorde, en dag skulle komma för att befria Israel. Denna Messias-räddare är också Herren. Han kommer inte bara att rädda sitt folk, utan han kommer också att vara deras kung, deras suverän.

Ängeln förkunnar att denne Frälsare-Messias-Lord är född “till er”. Det gudomliga tillkännagivandet är inte ett orakel om dom utan förklaringen av en gåva. Den nyfödde Kungen är född för oss.

Slutsats:

Sammanfattningsvis är berättelsen om Jesu födelse inte bara en historisk redogörelse; den är en inbjudan till en förvandlande resa. Denne Frälsare-Messias-Lord är född “till er”. Är vår gemensamma möjlighet idag att upptäcka honom när han säger “Det är fullbordat” – Joh 19:30 på korset där han gav upp sitt liv för att upptäcka ett nytt liv, ett förnyat hopp och ett nytt syfte.

Berättelsen om Jesu födelse och det liv han levde utmanar oss att höja oss över vår tids flyktiga strävanden och finna tröst i Frälsarens orubbliga kärlek. När vi nu står i skärningspunkten mellan tradition och evighet, låt oss då lyssna till den uppmaning till handling som finns inbäddad i denna berättelse. Låt oss komma ihåg att “idag är frälsningens dag” – 2 Korintierbrevet 6:2 – låt oss komma ihåg att “frälsningen finns inte i någon annan” – Apostlagärningarna 4:12 – låt oss komma ihåg att “det finns inget annat namn under himlen som vi kan bli räddade genom” och omfamna den sanna källan till varaktig glädje, frid och tillfredsställelse som finns i Kristi eviga kärlek.

Låt våra hjärtan denna jul vara öppna för den förvandlande kraften i detta budskap, och må det inspirera till ett kollektivt uppvaknande till ett liv förankrat i omfamningen av Frälsaren som överskrider tiden och erbjuder ett evigt hopp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *