Caleb a Man of a Different Spirit – Burmese Translation


Give Me This Mountain
Joshua 14:12

ကာလက္(Caleb) – ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိသူ

က်မ္းခ်က္

ငါ့ကၽြန္ကာလက္မူကား ထူးျခားေသာသေဘာရွိ၍၊ ငါ့ေနာက္သုိ႕လုံးလုံးလုိက္ေသာေၾကာင့္၊ သူသြားခ့ဲၿပီေသာ ျပည္သုိ႕သူ႕ကုိ ငါေဆာင္သြားသျဖင့္၊ သူ၏ သားေျမးတုိ႕သည္ အေမြခံရၾကလိမ္မည္။ ေတာ ၁၄း၂၄ / သတင္းစကား

နိဒါန္း

က်မ္းစာဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကာလက္အေၾကာင္းကုိ သင္ၾကားေပးခြင့္ရရွိလုိ႕ ဂုဏ္ယူ၀မ္းေျမာက္မိ ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ဤေလ့လာခ်က္အတြက္ အခ်ိန္ေပးနုိင္မည္ဆုိေသာ္ က်ေနာ္၀မ္းသာပါ၏။ သင္တုိ႕အားအတင္း အဓၶမလ့လာေစ ခြင့္ေတာ့ မရွိဘူး၊ အကယ္စင္စစ္က်ေနာ္ဟာ သင္တုိ႕အဖုိ႕ သူစိမ္း သက္သက္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဤအေၾကာင္း၌ မိတ္ေဆြရ႕ဲအခ်ိန္ေပးေလ့လာျခင္းအတြက္က်ေနာ္ရ႕ဲ စိတ္ရင္းနွင့္ အထူးေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားလုိၿပီး၊ က်ေနာ္ရ႕ဲအဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ကၽြန္ုပ္တုိ႕၏ အတူတကြ အခ်ိန္ယူျခင္းသည္သခင္ဘုရား၏ေကာင္းႀကီးမဂၤလာစီးဆင္းရာ ျပြန္မႀကီးတစ္ခုျဖစ္ ေရးျဖစ္ေပ သည္။

ယေန႕က်ေနာ္ေမးခြန္းတစ္ခုနွင့္ အစျပဳပါရေစ။ “သင္သည္ဘယ္ေနရာမွာရပ္ေနပါသလဲ” ေကာင္းပါတယ္၊ က်ေနာ္သင့္ အားေျပာျပပါမည္။ “ယေန႕သင္ေျခေထာက္မ်ား” ရပ္ေနေသာေနရာသည္ ေယရႈခရစ္ေတာ္ တည္း ဟူေသာ ေက်ာက္ေပၚမွာျဖစ္ၿပီး သူသည္ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။

သင့္ရဲ႕ကုိယ္ပုိင္ဘ၀၊ မိသားစုဘ၀၊ သင့္ရ႕ဲအိမ္ေထာင္ေရး၊ ဆက္ကပ္အပ္နွံျခင္း (သုိ႕) အမူေတာ္နွင့္ ဆုိင္ေသာဘ၀ အသက္တာမ်ားထဲ၌၊ သင့္ရ႕ဲပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ (သုိ႕) ကၽြမ္းက်င္မႈေတြဟာ၊ လုံၿခဳံစိတ္ခ်မႈရွိေသာ အေျခခံအုတ္ျမစ္ (သုိ႕) ေအာက္ေျခရွိေက်ာက္မဟုတ္ပဲ ငါတုိ႕၏ေက်ာက္ျဖစ္ေသာေယရႈေပၚမွာတည္မွသာ ခုိင္ခံ့ ေပမည္။ အျခားေသာၾကမ္းျပင္ အားလုံးဟာ နွစ္ျမွပ္စိမ့္၀င္ေသာ သဲမ်ားသာျဖစ္၏။

လြန္ခ့ဲေသာနွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက်ေနာ္လုပ္ေဆာင္သာ အမႈေတာ္ျမတ္တြင္ဘုရားသခင္သည္ သူႈလူမ်ားကုိတုိက္ တြန္းခြန္အားေပးဖုိ႕ အကၽြနု္ပ္ကုိအလုိရွိပါသျဖင့္ က်ေနာ္တရားေဟာတုိင္းေသာ္၎၊ သင္ၾကားေပးျခင္းအမႈ

ေတာ္ျမတ္တြင္၎၊ ထုိ႕သုိ႕သာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕လုပ္ေဆာင္ေနပါသည္။

ဒုကၡျပႆနာတိမ္တုိက္ႀကီးလူးလိမ့္လာသည္ကုိသင္နွင့္ ကၽြန္ုပ္ျမင္ေသာအခါေသာ္၎၊ ခက္ခဲမႈမ်ားက အကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလႈပ္ခတ္ေနသည္ဟု ခံစားရေသာအခါမ်ိဳးတြင္ေသာ္၎၊ ကၽြနု္ုပ္တုိ႕သည္မွန္တကယ္ေျပာ နုိင္သည္မွာ “ငါသည္ေရြ႕လ်ား ျခင္းမရွိရေပ” ဘာေၾကာင့္လဲ၊အေၾကာင္းမူကား “ငါသည္ေက်ာက္ေပၚမွာရပ္ ေနေသာ ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။” ၎သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ေသခ်ာေသာအေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္သျဖင့္ ကၽြန္ပ္တုိ႕ သည္ ေရြ႕လ်ား ျခင္းရွိလိမ္မည္မဟုတ္ေပ။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ၏ေန႕စဥ္အသက္တာ၌ဘာေတြေတြ႕ရွိရပါသလဲ။ ေျခမ်က္စိခန္႕ျမင့္တတ္ေသာ ေရလြမ္းမုိးျခင္းမ်ိဳး က့ဲသုိ႕ေသာ စုံစမ္းေနွာင့္ယွက္ျခင္းေရလႈိင္းမ်ားကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ႀကဳံရတတ္သည္။ ကၽြနု္ုပ္တုိ႕အား ေၾကာက္ရြ႕ံ ျခင္းနွင့္အသက္ရွင္ေစဖုိ႕၊ ရန္သူမ်ားသည္ငါတုိ႕နားထဲသုိ႕ ၾကားေနရေအာင္ရႈတ္ခ်ျခင္း နွင့္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း မုသားစကားမ်ား ေျပာေနသည္ကုိေတြ႕ရတတ္သည္။ ေကာင္းေလစြ၊ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္ပ်က္သည့္အခါ အကၽြန္ုပ္တုိ႕ မွန္ကန္စြာေျပာ နုိင္သည္မွာ “ငါသည္ေရြ႕လ်ားျခင္းရွိမည္မဟုတ္” အဘယ္ေၾကာင့္ဆုေသာ္ “ငါသည္ေက်ာက္ ေပၚမွာရပ္ေန၏။”

ရုိးသားစြာ၀န္ခံရရင္၊ ငါတုိ႕၏ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားခ်ိဳးပ်က္ျခင္းရွိ၏ဟု ခံစားရေသာအခ်ိန္မ်ိဳးအကၽြနု္ပ္မ်ိဳး၌ရွိတတ္ ပါ၏။ ကၽြနု္ပ္မွန္ပါသလား၊ ဟုတ္က့ဲမွန္ပါတယ္။ ထုိအေျခအေနမ်ိဳးမွာ “က်ေနာ္တုိ႕ဘာေၾကြး ေၾကာ္နုိင္ပါသလဲ” ဟုတ္က့ဲ၊ “ငါသည္ေက်ာက္ေပၚမွာရပ္ေန၏” ဟု ေၾကြးေၾကာ္နုိင္ပါ၏။ ဆက္လက္ ျပီး ငါတုိ႕ေျပာဆုိနုိင္သည္မွာ “ေရမ်ားစီးလာပါေစ၊ ေျမႀကီးသည္ အကၽြနု္ပ္အားနိမ့္က်ေစရင္ေတာင္၊ အကၽြနု္ပ္သည္ Fred Astaire နွင့္ Ginger Rogers တုိ႕သီဆုိ ထားေသာ မုိးေရထဲတြင္သီခ်င္း ဆုိေနသည္ဆုိ သက့ဲျဖစ္ေပ လိမ့္မည္။ သမၼာတရား သည္သာလ်ွင္ ငါတုိ႕ကုိေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္၏။

မိတ္ေဆြတုိ႕ထဲက တစ္ခ်ိဳ႕တြင္ခက္ခဲေသာ အခ်ိန္ကာလနွင့္ အရာခပ္းသိမ္းသည္ ညႈိနႈိင္းေနပုံရွိၿပီး၊ ဦးတည္ရာ မ့ဲျဖစ္ ေနလ်ွင္ေသ္ာ၎၊ ကၽြနု္ပ္အေနျဖင့္ယခုပင္လွ်င္ဤေနရာမွာတင္၊ “နံနက္မုိးေသာက္အလင္း ေရာက္လု လာၿပီ” ဟူ၍ မိတ္ေဆြတုိ႕အားေျပာျပပါရေစ၊ “မုိးကုတ္စက္၀ုိင္းဘက္ကုိ သင္ၾကည့္ေမွွ်ာ္လွ်င္ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း နွင့္ ျပည့္၀လိမ့္မည္။”

မွန္ေပ၏ –

 • ခက္ခဲျခင္းျပႆနာတိမ္တုိက္မ်ားလူးလိမ့္လာလိမ့္မည္။
 • စုံစမ္းေနွာင့္ယွက္ျခင္းေရမ်ားျဖင့္ တက္လာလိမ့္မည္။
 • ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္းနွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ျခင္းမုသားမ်ားသည္ ငါတုိ႕အား ရုိက္နွက္လာလိမ့္မည္။
 • ငါတုိ႕ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ခ်ိဳးဖ်က္ခံသလို ခံစားမူမ်ားသည္ ငါတုိ႕၏ ေတြ႕ႀကဳံခံစားမူျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ၊ ၎တုိ႕အလယ္တြင္ ငါတုိ႕သည္ေဘးကင္း၍လုံၿခဳံေပ၏။ အေၾကာင္းမွာငါတုိ႕သည္ ေက်ာက္ေပၚမွာ ရပ္ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သူ႕ရ႕ဲမက်ရႈံးနုိင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိကၽြနု္ပ္တုိ႕ ကုိးစား နုိင္ေပသည္။ သူသည္ဘယ္ ေသာအခါမွ ငါတုိ႕အားခ်န္ထားကာစြန္႕လြတ္မည္မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ သူ႕အား ကၽြန္ပ္တုိ႕ ကုိးစားနုိင္ပါသည္။

ဆာလံ ၄၆း ၁-၃ ကငါတုိ႕အားဘာေျပာထားသနည္း – “ဘုရားသခင္သည္ငါတုိ႕ခုိလႈံရာ ျဖစ္၍ခြန္အားကုိ ေပးေတာ္မူ၏ ေဘးေရာက္သည္ကာလအထူးသျဖင့္ကူမေတာ္မူေၾကာင္း ထင္ရွားလ်က္ရွိ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ပထ၀ီ ေျမႀကီးသည္ေရြ႕သြား၍ေတာင္မ်ားတုန္လႈပ္လ်က္သမုဒၵရာသုိ႕က်ေသာ္လည္းငါတုိ႕သည္ေၾကာက္လန္႕ျခင္းမ ရွိ။ သမုဒၵရာသည္ဟုန္း ဟုန္းျမည္၍ ေမႊေနွာက္ပါေလေစ။ လႈိင္းတံပုိးထသျဖင့္ ေတာင္မ်ား တုန္လႈပ္ပါေလေစ။

အလားတူ တမန္ေတာ္၀တၱဳ ၂း၂၅ တြင္ ငါတုိ႕အားဘာေျပာထားပါသနည္း။ ထုိသူကုိအေၾကာင္းျပဳလ်က္ဒါ ၀ိဒ္ မင္းက ငါသည္ထာ၀ရဘုရားကုိအစဥ္မျပတ္မ်က္ေမွာက္ျပဳ၏။ အေၾကာင္းမူကားငါလက်္ာဘက္၌တည္ရွိ ေတာ္မူ သည္ ျဖစ္၍ငါသည္ လႈပ္ရွားျခင္းမရွိ။

တရားေဟာျခင္း၊ သင္ၾကားေပးျခင္းနွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအမႈေတာ္ျမတ္တုိ႕သည္ပြဲၾကည့္ ပရိသတ္တစ္ဦးရ႕ဲ အားကစား မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ယေန႕က်ေနာ္အစျပဳခ်င္ပါ၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ထုိင္လ်က္ ၾကည့္ ရႈေစာင့္စားၾကတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ၎သည္(ပြင္)့အခ်က္ မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင့္ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၏ အမႈေတာ္ ျမတ္သည္ ၀ိညာဥ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ေဖ်ာ္ ေျဖမႈမ်ိဳးမဟုတ္ေပ။

တရားေဟာျခင္း၊ သင္ၾကားေပးျခင္းနွင့္ အမႈေတာ္ျမတ္္္၏နွလုံးသားအရင္းအျမစ္မွာ အခ်ိန္းအခ်က္ပုံစံတစ္စုံ တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး၊ ၎သည္၀င္ေရာက္လာေသာ အေၾကာင္းတရားအား အျပန္အလွန္ေျပာဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆုံးေသာ စိမ့္ျဖာေလ့လာရာတြင္ ဤအခ်က္မွအက်ိဳးအျမတ္ကုိ ပင္ရရွိလိမ့္မည္လုိ႕ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါ ၏။

ဘာေၾကာင့္ ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾကသနည္း။

ငါတုိ႕တရားေဟာရသည့္ေကာင္းေသာအေၾကာင္းအရင္း တစ္ခ်ိဳ႕ျဖင့္မိမိကုိယ္ကိုသတိေပးၾကပါစုိ႕။

၁။ ဘုရားသခင္သည္စကားေျပာေသာ ဘုရားျဖစ္လုိ႕ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

၂။ အျခားသူမ်ားထံအမႈေဆာင္ျခင္းအေနျဖင့္ ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

၃။ ဧ၀ံေဂလိသည္ပီတိျဖစ္ဖြယ္ေသာ သတင္းေကာင္းျဖစ္လုိ႕ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

၄။ လူတုိ႕သည္ဧ၀ံေဂလိၾကားနားရန္လုိအပ္ေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

၅။ ဘုရားသခင္၏နုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ဖုိ႕ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

၆။ အမူေတာ္ျမတ္အတြက္အျခားသူမ်ားကုိတန္ဆာဆင္ေပးဖုိ႕ ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

၇။ ငါတုိ႕သည္မကူညီနုိင္ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ဦးကုိ အံံ့ၾသဖြယ္ေျပာၾကားရေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႕သည္တရား ေဟာ ၾက၏။

၈။ ငါတုိ႕ေဟာေျပာေသာ ပုဂၢဳိလ္မ်ားကုိငါတုိ႕သည္ ဂရုစုိက္ေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႕သည္တရားေဟာၾက၏။

ငါတုိ႕သည္တရားေဟာေသာအခါျပင္းျပေသာ ဆႏၵမ်ားရွိေၾကာင္းကုိ ယေန႕သင္တုိ႕ကုိ က်ေနာ္ေျပာျပပါရေစ။ မည္သုိ႔ ပင္ဆုိေစကာမႈအမႈေတာ္ျမတ္အတြက္အျခားသူမ်ားကုိတန္ဆာဆင္ေပးျခင္းသည္လည္း အျမဲတမ္း ၎တုိ႕ထဲကတစ္ခုျဖစ္သင့္သည္။ “ဧဖက္ၾသ၀ါဒစာ၄း၁၂” တြင္ငါတုိ႕ဖတ္ၾကားရသည္မွာ သူရ႕ဲကုိယ္ခႏၥာ သုိ႕ငါတုိ႕၏ေခၚေတာ္မႈျခင္းနွင့္ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိေထာက္၍ငါတုိ႕၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ“ခရစ္ေတာ္၏ကုိယ္ေတာ္ကုိတည္ေဆာက္၍ ဓမၼဆရာ၏အမူကုိျပဳ တတ္မည္အေၾကာင္းသန္႕ရွင္းသူတုိ႕ကုိျပင္ဆင္၏။”

ငါတုိ႕သည္ဘယ္မွ်ေလာက္ႀကီးျမတ္သည္ (သုိ႕) ထုိ႕သို႕ျဖစ္လာမည္ဆုိတာေတြဟာ ျပႆနာမဟုတ္၊ မွန္ပါ တယ္။ အလြန္ဆႏၵျပင္းျပတာလဲရွိနုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲငါတုိ႕သည္မိမိတုိ႔၏ပရိသတ္မ်ားကုိ တန္ဆာဆင္ျခင္း၊ စိတ္အား ထက္သန္ျခင္းနွင့္ ေယရႈအားအေစခံျခင္း စတင္ေစတာေတြ ႀကီးျမတ္မူဘာတစ္ခုမွ်မရွိ ေၾကာင္း သတိျပဳရပါမည္။

သမၼာတရားကုိသိမွတ္၍ အမူေတာ္ျမတ္သည္ စာေရးစာခ်ီနွင့္ဆုိင္ေသာအတန္းမွ် သာရစ္ပတ္ထားျခင္း မဟုတ္ဟု ဆြဲကုိင္ထားေသာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း စီနွင့္ အသင္းေတာ္မ်ားသည္ – ဘုရားသခင္ေကာင္းႀကီး မဂၤလာေပးေသာ၊ အသက္သြင္းေပးေသာ၊ ႀကီးမားလာေစေသာသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဘုရားသခင္သည္ပရိသတ္ထဲရွိ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီတြင္ ခရစ္ေတာ္ကုိအေစခံဖုိ႕အတြက္ ယုံၾကည္သူမ်ား အား ထပ္ေလာင္းတန္ဆာဆင္ေပးရန္နွင့္ ခြန္အားေပးရန္ ၀ိညာဥ္ဆုေက်းဇူးကုိ ေပးထားၿပီးသားျဖစ္၏။

ကၽြန္ုပ္ရ႕ဲရုိးသားေသာ နွလုံးသားေတာင့္တခ်က္မွာ က်ေနာ္အသက္ရွင္ခ်ိန္ခဏတြင္ဘယ္ဂုိဏ္ဂနမဆုိ ခရစ္ ေတာ္၏အသင္းေတ္ာတစ္ခုလုံးသည္ ငါတုိ႕ဘုရားသခင္၏အ့ံၾသဖြယ္ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ ခုိင္ၿမဲစြာဖမ္းဆုပ္ျခင္း သူအားျဖင့္အလြန္တန္ဆာ ဆင္ျခင္းရွိေရးနွင့္ထုိသခင္ထဲ၌သူတုိ႕၏ျဖစ္ျခင္း (ရပ္တည္ျခင္း)၌အလြန္ပင္စိတ္ လူပ္ရွား မူရွိျခင္းျဖစ္မည့္ အခ်ိန္ၾကျမင္ ေတြ႕ရဖုိ႕ျဖစ္ပါ၏။

အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာသင္နွင့္ ကၽြနု္ပ္သည္သူ၏ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ထိေရာက္မူရွိေသာသက္ေသမ်ား တပ္မဟာႀကီးတစ္ခုျဖစ္နုိင္ေပသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ခြန္အားေပးတုိက္တြန္းသူမ်ားနွင့္စ္တ္နွလုံးအျပည့္ ၀တ္ျပဳ ကုိးကြယ္သူမ်ားအားလုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာေပးပုိင္ေသာစစ္တပ္တစ္ခုျဖစ္နုိင္သလုိျဖစ္လည္းျဖစ္လိမ့္မည္။ က်ေနာ္ တရားေဟာ သည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႕အားလုံးသည္ အေစခံကာ အဆုံးတုိင္ေအာင္ေဟာေျပာသင့္ ၾကပါသည္။

ငါတုိ႕သည္ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းကုိ ၾကည့္၍မေဟာ – ထက္ေကာင္းကင္က တားျမစ္ထား – ထုိ႕သုိ႕မဟုတ္သူသည္ (သခင္သည္) ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းခံ၍ ဘုန္းထင္ရွားမည္အေၾကာင္း ငါတုိ႕ေဟာေျပာၾက၏။

ဂုဏ္ေက်ာ္ေစာျခင္းတြက္ ငါတုိ႕သည္မေဟာ – ထက္ေကာင္းကင္က ထားျမစ္ထား – သူ႕(သခင့္)အား အေစခံဖုိ႕ ငါတုိ႕ေဟာေျပာ၍၊ သူ႕အတြက္ သူ႕ရ႕ဲအသင္းေတာ္ကုိ အေစခံဖုိ႕ငါတုိ႕ေဟာေျပာၾက၏။ ၊

ယေန႕၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္တန္ဆာပလာမ်ားသာျဖစ္၏၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္အလင္းသာျဖစ္၏ ထုိ႕ေနာက္ဘုရား သခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တည္းဟူေသာ အလင္းျဖစ္သည္ ေယရႈဘက္သုိ႕သင္တုိ႕အား အေကာင္းဆုံးညႊန္ျပ ဖုိ႕ေရာင္ျပန္ဟပ္ ေသာ အလင္းတစ္ခုမွ်သာျဖစ္ၾက၏။

တစ္ခ်ိန္တုန္းကMartin Luther kingေျပာခ့ဲသည္မ်ား“ငါ့မွာအိမ္မက္                                           တစ္ခုရွိ၏။”ၾသဂုတ္ ၂၈၊ ၁၉၆၃

သူ႕ရ႕ဲမိန္႕ဆုိမူသည္အေမရိကန္နုိင္ငံရွိလူမ်ိဳးေရးေလ်ာ့ေပါ့ေရးတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ခ့ဲၿပီးသူ႕ကုိအမ်ားျပည္သူနွင့္စီးပြားေရးအခြင့္ အေရးမ်ားတြင္ လုိအပ္ လ်က္ရွိၾကသည္။

ေကာင္းၿပီ! ယေန႔ ငါ့မွာ အိမ္မက္တစ္ခုရွိတယ္”ဆုိတာအားလုံးကုိေျပာျပခ်င္တယ္။

 • ရာန႕ဲခ်ီေသာတက္ေရာက္သူမ်ား၊ ထုိမွ်မကအသစ္ေသာအသက္တာကုိေတြ႕ရွိ၍ေယရႈနွင့္ဆက္ ႏြယ္မႈ သည္အဘယ္မွ်ေလာက္ျပင္းထန္တန္ခုိးရွိေၾကာင့္ရွာေဖြေတြ႕ရွိေနဆဲျဖစ္ၾကသည္။ဘုရားေက်ာင္းမေရာက္ေသးေသာေထာင္န႕ဲခ်ီေသာ လူတုိ႕ျဖင့္တက္ေရာက္မႈရွိသည္႔အသင္းေတာ္တစ္ပါး အတြက္ ငါ့မွာ အိမ္မက္တစ္ခု ရွိပါ၏။
 • စစ္မွန္ေသာဧ၀ံဂလိသတင္းစကားကုိ နားလည္ျခင္းနွင့္တုန္႔ျပန္ျခင္းအရာမ်ားကုိ ဟန္႕တားသည့္ အတားအဆီး ဟူသမွ် ဖယ္ရွားျခင္းရွိမည့္ေန႕တစ္ေန႕အတြက္ ငါ့မွာအိမ္မက္တစ္ခုရွိပါ၏။
 • အားလုံးတုိ႕သည္(မိမိတုိ႔၏ကမၻာအသီးသီး) အားလုံးတုိ႕ထံသြား၍ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိး ေတာ္တည္း ဟူေသာ ဧ၀ံဂလိတရားေတာ္ကုိ ေဟာေျပာဖုိ႕ သူ႕ရ႕ဲေခၚေတာ္မူျခင္းကုိ တုန္႕ျပန္မူရွိမည့္အေၾကာင္း ငါ့မွာအိမ္မက္ တစ္ခုရွိပါ၏။

ဤကာလက္အေၾကာင္းကုိ ေလ့လာျခင္း၌သင့္ရ႕ဲစိတ္၀င္စားမူကုိ ထိန္းသိမ္းထားဖုိ႕သည္ ကၽြန္ုပ္၏ရည္မွန္း ထားသည့္ အရာျဖစ္သည္။ အဘယ္သုိ႕ဆုိေစကာမူ ကၽြနု္ပ္သိရွိထားသည္မွာ ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္တရား ေတာ္သည္ ငါတုိ႕၏အာရုံစုိက္မႈကုိ အစဥ္အၿမဲမိန္႕ဆုိထားပါသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎သည္ ငါတုိ႔၏ ၀ိညာဥ္မ်ားအေတြးမ်ားနွင့္ ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ အႀကီးျမတ္ဆုံးတရားေဟာဆရာမ်ား၊ က်မ္းစာသင္ၾကား ေပးေသာ ဆရာသမားမ်ားေတာင္ မစြမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ငါတုိ႕၏ စိတ္မ်ားကုိလႈံေဆာ္ျခင္းအရာ၌ ခုိင္ၿမဲစြာဖမ္းဆုပ္ထားနုိင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဤကာလက္အေၾကာင္းေလ့လာဖုိ႕သင္၀င္လာတာနွင့္အတူ သင့္မွာက်မ္းစာအုပ္ပါလာရင္ –  သင့္လက္မ်ား ထဲ၌ ျပည့္စုံေသာဘုရားသခင္၏စိတ္နွလုံးေတာ္နွင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ဖြင့္ျပျခင္းမ်ားကုိ သင့္မွာရွိထားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သင္စိတ္၀င္စားမႈရွိဖုိ႕သည္အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေရးသားထား ေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္၊ မႈတ္သြင္းထားေသာႏႈတ္ကပတ္ေတာ္နွင့္ ၎ယူေဆာင္လာေသာဖြင့္ျပခ်က္မ်ား သည္သင့္စိတ္နွလုံးသားထဲစြဲၿမဲဖုိ႕လုိအပ္ေပသည္။

                                                    ဘုရားသခင္ၿပီးေျမာက္ေသာအမႈအေၾကာင္းကုိသင့္အားယေန႕က်ေနာ္ျပန္လည္သတိေပးပါရေစ-ဘုရား သခင္နွင့္ဘုရားသခင္ကသာလွ်င္ငါတုိ႕၏မ်ိဳးဆက္သစ္(ဒုတိယေမြးဖြား) ျဖစ္ျခင္းကုိျဖစ္ေစသူျဖစ္၏။ ဘုရား သခင္သာလွ်င္ငါတုိ႕၏သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းကုိျပဳလုပ္ေပးသူျဖစ္သည္။ဘုရားသခင္သာလွ်င္ယုံ ၾကည္ဖုိ႕ ယုံၾကည္ျခင္းကုိ ထာက္ပံံ့ေပး သူျဖစ္သည္။

ငါတုိ႕၌ရွိေသာေျပာင္းလဲျခင္းမ်ိဳးဆက္သစ္ျဖစ္ျခင္း သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ျခင္းနွင့္ ယုံၾကည္ျခင္းတို႕သည္ သင္ (သုိ႕) အကၽြန္ုပ္၏ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္မႈၾကာင့္လုပ္ေဆာင္ထားေသာအရာ မဟုတ္ေပ။  လုံး၀ကုိ မဟုတ္ေပ။ ဘုရား သခင္သည္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ မျငင္းဆန္နုိင္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္ကုိ ၎တုိ႕အားလက္ခံ နုိင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

သင္နွင္ အကၽြနု္ပ္သည္တစ္ျခားသူမ်ားထက္သာ၍ ပညာရွိလုိ႕ (သုိ႕) ေျဖာင့္မတ္လုိ႕ ယုံၾကည္တာမဟုတ္ေပ။ လုံး၀မဟုတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ေက်းဇူးႀကီးမားစြာျဖင့္ ၾကား၀င္၍သူ႕ရ႕ဲႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ သတိျပဳဖုိ႕နွင့္ ယုံၾကည္ဖုိ႕ ငါတုိ႕၏နွလုံးသားကုိ ဖြင့္ေပးေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႕သည္ ယုံၾကည္ၾက၏။ ေယရႈကအခါ သမယမ်ား မ်ားစြာတြင္မိန္႕ၾကားခ့ဲသည္မွာ”နားရွိေသာသူၾကားေစ”သုိ႕ျဖစ္၍သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေသျခင္း၏ ကန္းေနေသာ နားကုိဖယ္ရွားေပးၿပီး၊ ၾကားနုိင္ေသာအစြမ္းကုိေပးသနားေတာ္မူေသာေၾကာင့္ ငါတုိ႕ သည္ဘုရား သခင္ကုိ ယေန႕တြင္ ေက်းဇူးတင္နုိင္ေပသည္။

သူ႕ရ႕ဲလုပ္ေဆာင္ခ်က္အက်ိဳးရလဒ္မွာ “ဘုရားသခင္၏သား” ဟူေသာငါတုိ႕၏ျဖစ္ျခင္းအရာ၌ ငါတုိ႕သည္၀မ္း ေျမာက္ၾက၏။- သူသည္ေကာင္းေသာခမည္းေတာ္ျဖစ္ၿပီး အကၽြနု္ပ္သည္ဘုရားသခင္၏ သားျဖစ္၏။

သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း၊ ငါတုိ႕၀မ္းေျမာက္ျခင္းထဲတြင္ ဘုရားသခင္၏သားျဖစ္ရျခင္းအေျခခံ အုတ္ျမစ္သည္ နက္နဲ သိမ္ေမြ႕ေသာ တစ္စုံတစ္ခုေပၚမွာေလ်ာင္းထားသည္ျဖစ္၍ ၎အရာမွာသူသည္ Kurios – သခင္ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ ေၾကာင္းနွင့္ ငါတုိ႕သည္ Doulos – ကၽြန္မ်ားသာျဖစ္ၾကေၾကာင္း မေမ့ေလ်ာ့ၾကပါစုိ႕။

 • Doulos ကုိ က်မ္းစာဘာသာျပန္ျခင္းပုံစံ (versions) အမ်ားစုတြင္အေစခံအျဖစ္ အဓိပၸာယ္မရွိေပ။ “အလုပ္သမား” ဟုအဓိပၸာယ္မသက္ေရာက္ေပ။၎သည္ စာရင္းငွါး (ငွါးရမ္းအလုပ္လုပ္သူ)ဟုလည္း မဆုိလုိ ေပ။ ၎ကုိကူညီသူဟု လည္း အဓိပၸာယ္မေပါက္ေပ။
  • ပုံစံအခ်ိဳးျဖင့္ အေစခံဟုအဓိပၸာယ္ရွိေသာဂရိစကားလုံးေျခာက္ခု (သုိ႕) ခုနွစ္ခုရွိပါ သည္။
   • Doulos ဟူေသာစကားလုံးသည္“အေစခံ”ဟု လုံး၀ အဓိပၸာယ္မ ရွိေပ။

ထြက္ေျမာက္ရာက်မ္း ၂၁း၁-၆ တြင္ဖတ္ရသည္မွာ ေဟၿဗဲအမ်ိဳးျဖစ္ေသာ ကၽြန္ကုိ၀ယ္လွ်င္၊ ေျခာက္နွစ္သာ အေစ ကၽြန္ခံေစရမည္။ သတၱမနွစ္ေရာက္ေသာ္၊ ကုိ္ယ္ဘုိးကုိမေတာင္းပဲ လႊတ္ရမည္ …သုိ႕မဟုတ္ကၽြန္က ကၽြန္ေတာ္ သခင္နွင့္ မယားသားသမီးတုိ႕ကုိကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ပါ၏။ မထြက္မသြားလုိပါဟု အတည့္အလင္းေျပာ ဆုိလ်ွင္….သခင္သည္ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္သုိ႕၎ အိမ္တံခါးတုိင္သုိ႕ ၎ေဆာင္ယူ၍နားရြက္ကုိ စူးျဖင့္ ေဖါက္ၿပီးမွထုိကၽြန္သည္အ စဥ္အၿမဲကၽြန္ခံရမည္။

ဤအရာကငါတုိ႕ဆီသုိ႕ ဘာသယ္ေဆာင္ေပးပါသနည္း။ ၎သည္မိမိသခင္ကုိခ်စ္ေသာ ကၽြန္တစ္ဦးက မိမိ၏ သူ႕ကၽြန္ခုိင္းဖက္ဘ၀နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ေရြးခ်ယ္မႈအေၾကာင္းကုိငါတုိ႕အားသတိရေစပါသည္။ ၇နွစ္ၿပီးရင္ သူသည္လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိၿပီး၊ သူနွစ္သက္ရာဘ၀န႕ဲရွင္သန္လုိ႕ရေပသည္၊ ေရြးခ်ယ္မႈအေနျဖင့္အကယ္၍ သူ (သုိ႕) သူမသည္မိမိတုိ႕၏ သခင္ကုိ ခ်စ္ျမတ္နႈိးလွ်င္ ကၽြန္တစ္ဦးအေနျဖင့္ က်န္ရစ္ခြင့္ ေရြးခ်ယ္နုိင္ၿပီး၊ ၎ကုိ နားရြက္တြင္ အေပါက္ေဖာက္ျခင္း ျဖင့္ ထင္ရွားေစျခင္းရွိ၏။

သုတၱံက်မ္း၂၃း၂၆ တြင္ ငါတုိ႕အားက်မ္းစာေျပာထားသည္မွာ – “ငါ့သားသင့္နွလုံးသားကုိ ငါ့အားေပးေလာ့” ထုိ႕ေနာက္ ဂလာတိ ၆း၇ ထဲတြင္ “ ယခုမွစ၍အဘယ္သူမွ်ငါ့ကုိ မေနွာင့္ယွက္ေစနွင့္၊ ငါ့ကုိယ္၌သခင္ေယရႈ၏ ဒဏ္ခ်က္အရာကုိ ငါေဆာင္၏ ငါတုိ႕၏ခႏၥာကုိယ္၌ ေယရႈ၏ဒဏ္ခ်က္အရာ (အမွတ္သား)ကုိ ေဆာင္ၾက၏။” NIV

ဤအရာသည္ ခပ္သိမ္းေသာဒုစရုိက္မွငါတုိ႕ကုိ ေရြးႏႈတ္ျခင္းငွား၎၊ ေကာင္းေသာအက်င့္ဘက္၌ စိတ္အား ႀကီး၍ ပုိင္ထုိက္ေတာ္မူေသာ အမ်ိဳးကုိ မိမိအဘုိ႕ စင္ၾကယ္ေစျခင္းငွား၎ ကုိယ္ကုိ စြန္႕ႀကဲေတာ္မူေသာ (တိတု ၂း၁၄) ထုိသခင္ထံသုိ႕ ကၽြန္ရ႕ဲ စိတ္သေဘာထားေမြးထားဖုိ႕ရန္ ငါတုိ႕၏သခင္ႀကီး ဆီတြင္ ဆႏၵရွိေသာ အရႈံးေပးျခင္းျဖင့္ ငါတုိ႕ ကုိယ္ ငါတုိ႕ေပးအပ္ဖုိ႕သင္နွင့္ ကၽြနု္ပ္အား ဘုရားသခင္၏ ေခၚေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

 • ဂရိေ၀ါဟာရ (ပုိင္ဆုိင္မူျပ Katoxe) စာသားတုိင္းအဓိပၸာယ္မွာ – “တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ အပုိင္း (သုိ႕) တစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ကုိယ္ပုိင္ဆုိင္မူ”ဟူ၍ ျဖစ္၏။

ဒီကေန႕၊ အေျခခံအားျဖင့္ ငါတုိ႕သည္ဘာဂုဏ္ပုဒ္ပဲရွိေနပါေစ ျပႆနာမဟုတ္ေပ။ သင္းအုပ္၊ ဘုန္းႀကီး (အဂၤလန္ခရစ္ယာန္ဘုန္းႀကီး) အသင္းေတာ္လူႀကီး၊ ခရစ္ေယာန္ဂုိဏ္းအုပ္၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး၊ ဦးစီးမွဴး၊ တမန္ေတာ္၊ ပေရာဖက္၊ ဧ၀ံေဂလိဆရာ (သုိ႕) ေက်ာင္းဆရာစသည္ရုဏ္ပုဒ္ရွိေနပါေစ – အဓိကအေရးႀကီးေသာအရာမွာ (ဘုရား သခင္၏သားျဖစ္ျခင္း)၊ (ေကာင္းကင္နုိင္ငံသား) ဟူေသာရုဏ္ပုဒ္သာျဖစ္ေပသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္  နည္း။ အေၾကာင္း မူကားထုိအရာမွေသာ္၎၊ ထုိရာထူးတစ္ခုတည္းျဖင့္သာ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္အျခားေသာ အလုပ္အားလုံးနွင့္ ငါတုိ႕စြဲကုိင္ေသာ ဂုဏ္ပုဒ္မ်ားကုိငါတုိ႕အားေပးထားျခင္းရွိ၏။

ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာသီၾသေလာဂ်ီ- မွာငါယူေဆာင္ခ်င္ေသာအရာ- ယူေဆာင္လာဖုိ႕ – သီၾသေလာဂ်ီ – အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၎အားျဖင့္နွင့္ ဘုရားတန္ခုိးသန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ၎၏လက္ေတြ႕ အသုံးခ်ျခင္း “၂ေပ ၁း၃”တြင္ ငါတုိ႕အားေျပာထား သည္မွာ “…..ဘုရားသခင္ကုိသိေသာဥာဏ္အားျဖင္ ငါတုိ႕အားအသက္ရွင္ျခင္း၊ဘုရား၀တ္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းနွင့္စပ္ဆုိင္ေသာအရာရွိသမွ်တုိ႕ကုိဘုရား တန္ခိုးေတာ္ သည္ေပးသနားေတာ္မူၿပီ။”ငါတုိ႕ကုိဘုန္းေတာ္နွင့္ေကာင္းေသာအက်င့္သီလသုိ႕ေခၚေတာ္မူေသာသီၾသေလာ ဂ်ီ King James

သီၾသေလာဂ်ီ(theology)ဆုိတာ ဂရိဘာသာစကားမွလာ၍ theos (ဘုရား)နွင့္ logos (စကားလုံး) – ရုိးရွင္းေသာ အဓိပၸာယ္မွာ “ဘုရားသခင္အေၾကာင္းအသိပညာ (သုိ႕မဟုတ္) ဘုရားသခင္အေၾကာင္းေလ့လာ ျခင္္းျဖစ္သည္။”

ဧ၀ံေဂလိတရားေဟာျခင္းနွင့္ အေစာပုိင္္းက က်ေနာ္ေဖာ္ျပထားၿပီးေသာ ငါ၌ရွိေသာအိမ္မက္နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခရစ္ယာန္နွင့္ ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာသူတုိ႕တစ္ဦးစီအလုိက္ စစ္မွန္ေသာဧ၀ံေဂလိတရားကုိၾကားနားဖုိ႕လုိ အပ္သည္ဟူေသာ အရာ သည္ အခ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၁။ ၎က ငါတုိ႕ဘယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဘယ္ကလာေၾကာင္းသတိရေစသည္။

၂။ ၎က ငါတုိ႕၏ ၀တ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းကုိ ျမင့္တင္သည္။

၃။ ၎က ငါတုိ႕၏အမူေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ခြန္အားျဖစ္ေစသည္။

၄။ ၎က ငါတုိ႕၏ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ စင္ၾကယ္ျခင္းအရာကုိ ေသခ်ာမႈေပးသည္။

 • အကယ္၍ငါတုိ႕သည္အထူးသျဖင့္ဧ၀ံေဂလိသတင္းစကား၏စစ္မွန္ေသာသမၼာတရားၾသ၀ါဒမ်ားကုိ“

မေကာင္းျဖစ္ေစ” (သုိ႕) ၾကမ္းတမ္းေစလ်ွင္

 • အကယ္၍ငါတုိ႕သည္ ယဥ္ေက်းမႈအရပုိ၍လက္ခံနုိင္မႈရွိလာေအာင္ သတင္းေကာင္းကုိ သန္႕စင္ထား (မြမ္းမံထား)လွ်င္
 • အကယ္၍ငါတုိ႕သည္ ဧ၀ံေဂလိတရားအထဲကုိယ္၌က အတင္းအၾကပ္ျပဳေနေသာ “ေဗြယူစရာ (အေနွာင့္အယွက္) မ်ားကုိပုိၿပီး လက္ခံနုိင္စရာျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားၾကလွ်င္

ထုိက့ဲသုိ႕ျပဳေနေသာ္၊ ငါတုိ႕သည္မိမိတုိ႕၏ နွစ္လိုဖြယ္နွင့္ သက္ေထာင့္သက္သာျဖစ္ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားကုိ ကုန္ခမ္းေစေၾကာင္းနွင့္ ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးေတာ္သည္ ကယ္တင္ျခင္းေပးမေဆာင္ဖုိ႕ မစြမ္းေဆာင္နုိင္ျဖစ္ ေစသျဖင့္ မၾကာခင္မွာပင္လွ်င္ ငါတုိ႕သည္ စိတ္ေခ်ာက္ျခားျခင္းေတြ႕ရွိပါလိမ့္မည္။

ကာလက္ယုံၾကည္ျခင္းရွိေသာလူ

လြန္ခ့ဲေသာအခ်ိန္တုန္းက က်မ္းစာဖတ္ေနစဥ္ “သူ၌ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိ၏” (သုိ႕) King James က်မ္းစာတြင္ သူ၌အျခားေသာစိတ္ဓာတ္မ်ိဳးရွိ၏။ (ေတာလည္ရာ ၁၄း၂၄) ဟူေသာစာသားမ်ားသည္ အံ့အားသင္ဖြယ္ က်ေနာ္ကုိဖမ္း စားထားသည္။ ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးၿပီး အေျခခံအုတ္ျမစ္ဆုိင္ရာ အသိမွတ္ျပဳျခင္းမ်ိဳးအရင္က ဘယ္တုန္းကမွ မျမင္ေတြ႕ခ့ဲဖူးေပ။

၎သည္က်ေနာ္ဒူးမ်ားေထာက္ေစၿပီး၊ ႏူိးထမူအခ်ိန္မ်ားလြမ္းၿခဳံလာကာ၊ သခင္ဘုရားနွင့္အတူေလွ်ာက္လွမ္း ျခင္းခရီးကုိအစဥ္တစ္ေလွ်ာက္ထိေရာက္မႈေပးသည့္ထိပင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစပါသည္။ သင့္ကုိလည္း တစ္နည္းတစ္ဖုံျဖင့္ ၎အားျဖင့္ဖမ္းစားလိမ့္မည္လုိ႕ က်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ သည့္အျပင္၎သယ္ ေဆာင္လာေသာ အရာျဖင့္ သင္ ၀ိညာဥ္ထိကူးဆက္လိမ့္မည္ဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါ၏။

ငါတုိ႕သည္က်မ္းစာဇာတ္ေကာင္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကာလက္အေပၚဗဟုိျပဳေနၾကပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ထုိ႕သို႕မသြားခင္၊ က်မ္းစာထဲတြင္ယုံၾကည္ျခင္္းရွိေသာ လူေယာက်ာ္းနွင့္ လူမိန္းမမ်ားစြာရွိေၾကာင္း အရင္အသိေပးေျပာၾကပါရေစ။

ပ်က္စီးဆုံးရႈံးမႈမ်ားၾကားတြင္ “သူသည္ငါ့ကုိသတ္ေသာ္လည္း ငါသည္သူ႕အားယုံၾကည္ကုိးစားမည္” (ေယာဘ ၁၃း၁၅) ဟူေသာစကားကုိေျပာေစနိင္သည္မွာ ဘုရားသခင္၏ေစာင့္ေရွာက္မူရွိ ယုံၾကည္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ေတာက္ေလာင္ေနေသာမီးလွ်ံ၀၌ရပ္ကာ ရွာဒရက္၊ ေမရွက္၊ အေဗဒေနေဂါတုိ႕အား “အကၽြန္ုပ္တုိ႕ကုိးကြယ္ ေသာဘုရားသခင္သည္မီးေလာင္လ်က္ရွိေသာမီးဖုိထဲက အကၽြန္ုပ္တုိ႕ကုိကယ္လႊတ္နုိင္ေတာ္မူ၏ ကုိယ္ေတာ္ ၏လက္မွလည္း ကယ္လႊတ္ေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ဒံေယလ ၃း၁၇) ဟူေသာ စကားကုိ ေျပာေစနုိင္သည္မွာ ဘုရား သခင္၏ကြယ္ကာျခင္းရွိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဒံေယလကုိ ျခေသၤတြင္းထဲမွ အသက္ရွင္သန္ခြင့္ေပးတာလည္း ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ရွိ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။“ဒံေယလကုိတြင္းထဲကထုတ္ယူ၍၊ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ သူ၌ထိခုိိက္ ေသာအနာတစ္ခုမွ် မရွိ”(ဒံေယလ ၆း၂၃)

သခင္ေယရႈ၏ေျခေတာ္ကုိ မ်က္ရည္နွင့္ေဆးၿပီး ဆံပင္နွင့္သုတ္ေပးသည့္ဆုိးသြမ္းေသာ အမ်ိဳးသမီးကုိ ကယ္တင္ေသာရာသည္ ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။ (လုကာ ၇း၅၀)

ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒအခန္းႀကီး ၁၁ ကုိအခ်ိန္ေပးၿပီး စူးစမ္းေလ့လာမည္ဆုိေသာ ပုိ၍မ်ားစြာေတြ႕ရွိရပါသည္။

 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အာေဗလအား ပုိ၍ေကာင္းေသာယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းေပးေစနုိင္ခ့ဲသည္ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၄)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ဧေနာက္အား ေသျခင္းတရားကုိ မျမည္းစမ္းပဲ ေကာင္းကင္သုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ခ့ဲသည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၅)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ေနာဧအားႀကီးမားေသာ သေဘာၤတည္ေဆာက္ကာ၊ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းတရားေဟာ ၾကားေစခ့ဲသည္။ (ေဟၿဗဲ၁၁း၇)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အာၿဗံဟံအား ဘုရားသခင္ေခၚေတာ္မူျခင္းေနာက္ကုိလုိက္ေစသည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၈)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ဣဇက္အား သူ႕သားမ်ားကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေစကာ၊ ထုိအရာသည္ ယာကုပ္အား သူ႕သားမ်ားကုိ ေကာင္းႀကီးေပးေစလို၍၊ ထုိအရာကပင္  ေယာသပ္သည္ အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္ေစ ခ့ဲသည္။ (ေဟၿဗဲ ၁၁း ၉)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္စာရာအား ကေလးဖြားျမင္ေစ၏။ (ေဟၿဗဲ ၁၁း ၁၁)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ေမာေရွအားခရစ္ေတာ္ကုိ ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ဖုိ႕အတြက္အျပစ္၏ စည္းစိမ္ကုိျငင္း ပယ္ဖုိိ႕ေခၚေတာ္မူ၏(ေဟၿဗဲ ၁၁း၂၃-၂၄)
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ရာခပ္အားသူလွ်ိဳမ်ားကုိ လက္ခံေစ၏။ (ေဟၿဗဲ ၁၁း၃၁)
 • အက်ပ္အတည္းကာလတြင္ ဂိေဒါင္၊ ဗာရက္၊ ရွံဆုန္၊ ေယဇသ၊ ဒါ၀ိဒ္၊ ေရွေမြလ၊ ပေရာဖက္မ်ားနွင့္ အျခားမ်ားစြာေသာ လူတုိ႕ဆီကုိ လာေသာအရာမွာ ယုံၾကည္ျခင္းသာျဖစ္သည္။

ယုံၾကည္ျခင္းသည္ထင္ရွားေပၚလြင္လာေသာအခါ အေရးပါေသာတန္ခုိးျပသျခင္းရွိတတ္၏။ ဤဇာတ္ေကာင္း အားလုံးသည္ေဟၿဗဲ၁၂း၁ထဲတြင္ဤစကားလုံးမ်ားျဖင့္အနက္ဖြင့္ဆုိထားသည္။ “ထုိေၾကာင့္ဤ မွ်ေလာက္မ်ား စြာေသာ သက္ေသအေပါင္းတုိ႕သည္ ငါတုိ႕ကို ၀န္းရံလ်က္ရွိၾကသည္ျဖစ္၍……

 သုိ႔ျဖစ္၍၊မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးကုိသိမွတ္၍၊  သတိရေစလုိသည္မွာ-ထုိသူတုိ႕အားလုံးထဲ တြင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကုိမွ် “သူ ၌ျခားနားေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိ၏” ဟူ၍ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေပ။

ကာလက္ဆုိတာ မည္သူနည္း။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးသည္ေယာရႈကုိ သိမွတ္၍သတိရၾကပါ၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားတြင္ သူ႕ရ႕ဲခရီးသြားေဖာ္ကာလက္ကု္ေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾက၏။

ကာလက္နာမည္သည္ေဟၿဗဲဘာသာစကားတြင္ေခြးဟုအဓိပၸာယ္ရွိတာစိတ္၀င္စားစရာပါပဲ။ကာလက္အမည္ သည္ ေခြးအဓိပၸာယ္ရွိဟုေတြးမွတ္ထားၿပီးအဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ကၽြန္ခံစဥ္သူ႕အားေပးထားေသာ နာမည္ျဖစ္သည္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ပါေစ၊ ထုိအခ်ိန္ကာလမွာပင္သူသည္ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိသူျဖစ္ၿပီး သူ႕ပုံစံသည္ ေခြးပုံေပါက္ ေသာ္လည္းသူသည္ျခေသၤ႔တစ္ေကာင္လုိအသက္ရွင္ဖုိ႕စိတ္ပုိင္းျဖတ္ၿပီးသားျဖစ္မယ္လုိ႕က်ေနာ္ယုံၾကည္မိပါ၏

ေဒသနာက်မ္း ၉း ၄ တြင္ ေျပာထားသည္မွာ “အသက္ရွင္ေသာလူစုအေပါင္းနွင့္ဆို္င္ေသာသူသည္ ေျမွာ္လင့္ စရာရွိ၏ အသက္ရွင္ေသာ ေခြးသည္ေသေသာ ျခေသၤထက္သာ၍ ေကာင္းျမတ္၏။” NIV

စကားအဆက္စပ္အေနျဖင့္ ကာလက္ကု္ပထမဆုံး ငါတုိ႕ေတြ႕ရတဲ့အခ်ိန္မွာ၊ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ပါလစတုိင္ျပည္ ေတာင္ဘက္ေနဂက္ (Neger) ကႏၱရစမ္းေရရွိရာကာဍိ ဗာနီ(kadesh Barnera) တြင္စခန္း ခ်ထား ၾကသည္။

၎သည္အဲဂုတၱဴျပည္မွ ထြက္ခြာအျပီး တစ္နွစ္ (သုိ႕) နွစ္နွစ္သာရွိေသးၿပီး၊ လူစုတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ျပဳေသာ အမူေတာ္ျမတ္ကုိ ေတြ႕ျမင္ခ့ဲၿပီးျဖစ္သည္။

လူစုတုိ႕သည္မ်ားစြာေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျမင္ေတြ႕ၾက၏ –

 • ပင္လယ္နီပြင့္သြားျခင္း (ထြက္ ၁၄း၂၁)
 • ေက်ာက္မွ စီးေသာေရ (ထြက္ ၁၇း၆ နွင့္ ေတာ ၂၀း ၁၁)
 • လူအုပ္ႀကီးအားေကၽြးေမြးဖုိ႕ မႏၷမုန္႕နွင့္ ငုံးသား (ထြက္ ၁၆း၁၃-၁၄)
 • က်ဴးေက်ာ္သူ အာမလက္လူမ်ိဳးမ်ားကုိ တုိက္၍ နုိင္သည္။ (ဓမၼရာဇ၀င္ပထမ ၃၀း၁-၃၁)
 • ေမာေရွသည္သိနာေတာင္ေပၚ ပညတ္ေတ္ာ ၁၀ ပါးကုိ ရရွိ၍ ေရႊ႕န႕ဲ ျပဳလုပ္ထားေသာ ႏြားရုပ္တုကုိ ဖ်က္ဆီးခ့ဲသည္။ (ထြက္ ၂၀) – (ထြက္ ၃၂း၇-၁ဝ)

သူတုိ႕၏လူမ်ိဳးျဖစ္ျခင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္က်ေသာ လုိအပ္ခ်က္ဟူသမွ်ကုိ သူတုိ႕၏ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္၏ လက္ေတာ္ေအာက္တြင္ တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္၍ ယခုတြင္မူ ဂတိေတာ္နယ္ေျမကုိ ၀င္စားဖုိ႕ ခ်ိန္ျဖစ္ပါ သည္။

ေတာလည္ရာ ၁၃း ၁-၃၃ ထဲတြင္ ေယာရႈနွင့္ကာလက္တုိ႕၏ စြန္႕စားခန္းအေၾကာင္း ငါတုိ႕ဖတ္ရႈရပါသည္။ ဘုရားသခင္ ၏အမိန္႕ေတာ္ျဖင့္ ေမာေရွသည္ ကတိေတာ္နယ္ေျမျဖစ္ေသာ ခါနန္ျပည္ကုိေလ့လာဖုိ႔ သူလွ်ိဳ ဆယ့္နွစ္ပါးကုိေစလႊတ္ခ့ဲသည္။ ဤလူအားလုံးတုိ႕သည္အသီးသီးေသာမိမိတုိ႕ လူမ်ိဳးမွေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ ခါနန္ျပည္ကုိ စူးစမ္းေလ့လာဖုိ႕သြား၍ထုိအရပ္ရွိ အသက္ရွင္ပုံ အေျခအေနေတြကုိ သတင္းယူလာဖုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

ကာလက္နွင့္ေယာရႈတုိ႕သည္ သူတုိ႕အုပ္စုထဲကျဖစ္ၾက၏။ ကာလက္နွင့္အျခားေသာသူလွ်ိဳမ်ားသည္ ခါနန္ျပည္၏ ေျမာက္ဘက္ဆုံးအပုိင္းဆီကုိ မုိင္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ကုန္းေၾကာင္းေလွ်ာက္ရာက ျပန္လာၾက၏ ဆယ့္နွစ္ပါးစလုံး၏ ေျခမ်ားသည္နုိင္ငံတစ္ခုလုံးနင္းေခ်ၾက၏ လုပ္ငန္းအတြက္ ရက္ေပါင္းေလးဆယ္အခ်ိန္ကုန္ ၾကၿပီးဆယ့္နွစ္ပါးစလုံးျပန္လာၾကေသာအခါသေဘၤာသဖန္းသီးနွင့္စပ်စ္တစ္ခုိင္သယ္လာၾကရာအဘယ္မွ် ေလာက္ရွည္သည္မွာ လူနွစ္ဦးသည္မိမိတုိ႕ၾကားမွာထုိစပ်စ္ခုိင္ကုိထား၍ထမ္းစဥ္နွင့္ သယ္လာရသည္။ (ေတာလည္ရာ ၁၃း၂၃)

စူးစမ္းေလ့လာသူအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဆယ့္ဦးတုိ႕သည္ ကတိေတာ္နယ္ေျမနွင့္ ေနထုိင္သူမ်ားအေၾကာင္းကုိ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ရာသတင္းေပးၾကသျဖင့္ ၎သည္ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကေသာ လူစုမ်ားအတြက္စိတ္မသက္မသာမူ မ်ားတုိးျမင့္ေစခ့ဲကာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုံးပါးသြားေစပါသည္။ေပးပုိ႕ေသာသတင္းေၾကာင့္ငုိေၾကြးျခင္း၊ ျမည္းတမ္း မူေတြ ျဖစ္ေစၿပီး၊လူစုမ်ားအၾကားပုန္ကန္မူမ်ားထၾကြျခင္းအေၾကာင္းဖန္ေစပါသည္။

 “ထုိအခါပရိတ္သတ္ အေပါင္းတို႕သည္အသံကုိ လႊင့္၍ ျမည္တမ္းသျဖင့္ တစ္ညလုံးငုိေၾကြးၾက၏။” (ေတာ လည္ရာ၁၄း၁)။ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ခင္ပြန္းစစ္ပြဲထဲတြင္ အသတ္ခံရ၍သားသမီးမ်ား ဖခင္မ့ဲျဖစ္မည့္ အေရး ရႈိက္ငုိေနၾက၏။မနက္ေရာက္လာေတာ့လူစုလူေ၀းႀကီးသည္ပုန္ကုန္ဖုိ႕နွင့္ေခါင္းေဆာင္သစ္ေရြးခ်ယ္၍ အဲဂုတၱဴျပည္သုိ႕ ျပန္သြားဖုိ႕ စတင္လာၾက၏။

နယ္ေျမသည္ေဖာ္ျပထားျခင္းရွိသက့ဲသုိ႕“နုိ႕န႕ဲပ်ားရည္စီးဆင္းပါ၏။”သုိ႕ေသာ္လည္းသူတုိ႕ျမင္ၾကေသာခုိင္ခန္႕ ေသာ ၿမိဳ႕နံရံနွင့္ လူေကာင္ႀကီးမ်ားမွာ” မူ ခက္ခဲတ့ဲျပႆနာႀကီးျဖစ္ခ့ဲသည္။ ဣသေရလကင္း ေထာက္သမား မ်ားက ၎တုိ႕ နွင့္ ယွဥ္ရင္ငါတုိ႕သည္ က်ိဳင္းေကာင္မ်ွသာျဖစ္၏ဟု ဆုိၾက၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း ကာလက္က ေတာ့ အရာမ်ားကုိ ျခားနားစြာေတြ႕ ျမင္ခ့ဲသည္။

ကာလက္၌ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ သက္ေသခံခ်က္မွာ – “ကာလက္ကလည္း ခ်က္ခ်င္း ခ်ီသြား၍ ထုိျပည္ကုိိသိမ္းယူၾကစုိ႕၊ ေအာင္နုိင္ေကာင္သည္ဟု ေမာေရွေရွ႕မွာ လူမ်ားတုိ႕ကုိ ၿငိမ္းေစ၏။”(ေတာ ၁၃း၃၀) ဟုေၾကြးေၾကာ္ေလသတည္း။

ေယာရႈနွင့္ကာလက္တုိ႕သည္ ႀကီးမားေသာယုံၾကည္ျခင္းရွိသူျဖစ္ၿပီး၊“ထာ၀ရဘုရားသည္ငါတုိ႕ကုိနစ္သက္ လ်ွင္၊ နုိ႕န႕ဲ ပ်ားရည္စီးေသာ ထုိျပည္သုိ႕ ငါတုိ႕ကုိေဆာင္သြင္း၍ အပုိင္းေပးေတာ္မူလိမ္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ မပုန္ကန္ၾကပါနွင့္။ ထုိျပည္သူျပည္သားတို႕ကုိမေၾကာက္ၾကနွင့္။ သူတုိ႕သည္ငါတုိ႕စားစရာဘုိ႕ျဖစ္ၾက၏။ သူတုိ႕၌အမွီသဟဲမရွိ၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႕ဘက္၌ရွိေတာ္မူ၏။ သုိ႕ျဖစ္၍သူတုိ႕ကုိမေၾကာက္ၾကနွင့္” (ေတာ ၁၄း ၈-၄) ဟူ၍ ေျပာဆုိ ကာ ဣသေရလလူတုိ႕အား ခ်က္ခ်င္းသြားကတိေတာ္ျပည္ကုိ သြားဖုိ႕ တုိက္တြန္းၾက၏။

ဤေနရာမွာ ကၽြန္ုပ္တုိ႕သည္အခ်က္နွစ္ခုကုိ သိမွတ္ေစခ်င္ပါသည္။ —

၁။ အေပါင္းဆန္ေသာ စိတ္ေနသေဘာထား

၂။ သူတုိ႕၏ စကားထဲတြင္ ေယေဟာ၀ါဘုရားကုိ ရွင္းရွင္းေလးေဖာ္ျပေျပာဆုိၾက၏။

သူလွ်ိဳဆယ္ဦးသည္ထာ၀ရဘုရားကုိ၊ သူတုိ႕ေတြ႕ျမင္တာကုိသာေဖာ္ျပၾကကာပရိသတ္မ်ားကုိ ေၾကာက္လန္႕ ေစခ့ဲသည္။ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္တုိ႕ကလည္း အလားတူေသာ လူေကာင္ႀကီးမ်ားနွင့္ ခုိင္ခန္႕တ့ဲ ၿမိဳ႕နံရံေတြကုိ ျမင္ခ့ဲၾက၏။ ဒါေပမ့ဲ သူတုိ႕သည္ယုံၾကည္ျခင္းမွန္ေျပာင္းျဖင့္ ျမင္ၾက၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ထုိလူေတြကို ေအာင္နိင္ေစမည္ကို သူတုိ႔နွစ္ဦးက ျမင္ခ့ဲၾကတာ ျဖစ္ပါ၏။

ဒါ၀ိဒ္နာမည္သည္လည္း ယုံၾကည္ျခင္းသူရဲေကာင္းႀကီးတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါသည္။ သူ႕ေဘးပတ္၀န္း က်င္ တြင္ရွိေသာ ေရွာလု၏စစ္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ေၾကာက္လန္႕ေနၾကခ်ိန္မွာ ဒါ၀ိဒ္သည္ လူေကာင္းႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ကာေၾကြးေၾကာ္ခ့ဲသည္မွာ – ဓမၼရာဇ၀င္ပထမ ၁၇း ၁၀ ….. “တစ္ဖန္ဖိလိတၱိလူက ဣသေရလ ဗုိလ္ေျခ တုိ႕ကုိ ယေန႕ငါႀကိမ္းေပ၏။….”

ဤေနရာတြင္DNA မ်ိဳးရုိးေဗဇအရ နတ္ဆုိးမ်ိဳးစပ္ထားေသာ မေကာင္းဆုိး၀ါးႀကီးသည္ ဣသေရလလူမ်ိဳး၏ ထာ၀ရဘုရားအားညစ္ညမ္းေစဖုိ႕အႀက့ံအစည္ရွိ၏။ဒါ၀ိဒ္ေျပာတာငါတုိ႕ဘာေတြ႕ရသလဲ။ “…..အသက္ရွင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၏ဗုိလ္ေျခတုိ႕ကုိ ႀကိမ္းရမည္အေၾကာင္းအေရဖ်ားလွီးျခင္းကုိ မခံေသာထုိဖိလိတၱိလူသည္ အဘယ္သုိ႕ ေသာ သူျဖစ္သနည္း” (ဓမၼရာဇ၀င္ ပထမ ၁၇း၂၆)

သုိ႕ျဖစ္၍ေဂါလ်က္က ပ်က္ရယ္ျပဳေလ၏ – ေရွာလုနွင့္အေရးႀကီးတာက ထာ၀ရဘုရား၏စစ္သည္ေတာ္ ဒါ၀ိဒ္သည္မခံမရပ္နုိင္ျဖစ္ျခင္း၊ ယုံၾကည္ျခင္းရွိျခင္း၊ သတၱိနွင့္မိမိ၀ိညာဥ္သည္အထဲတြင္ထၾကြကာ ေဖာ္ျပ လုိက္ေသာ စကားမွာ ဓမၼရာဇ၀င္ ပထမ ၁၇း၄၅-၄၇ “ဒါ၀ိဒ္ကသင္သည္ ထား၊ လွံ၊ ကိဒုန္ပါလ်က္ ငါထံသုိ႕လာ၏။ ငါသည္သင္ႀကိမ္းေပးေသာ ဣသေရလဗုိလ္ေျခတုိ႔၏ ဘုရားသခင္၊ ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခ အရွင္ထာ၀ရဘုရား၏ နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရွိရာသုိ႕လာ၏။ ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္ကုိငါ့လက္၌ယေန႕ အပ္ေတာ္မူသျဖင့္ သင္ကုိငါသတ္၍ လည္ပင္းကုိ ျဖတ္မည္။ ဖိလိတၱိဗုိလ္ေျခအေသေကာင္မ်ားကုိ မုိယ္းေကာင္း ကင္ငွက္နွင့္ ေတာသားရဲတုိ႕အားယေန႕ငါေပးမည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ဘုရားသခင္ရွိေတာ္ မူသည္ကုိ ေျမႀကီး သားအေပါင္းတုိ႕သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ထား၊ လွံအားျဖင့္ ကယ္တင္ ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႕သည္ သိရၾကလိမ့္မည့္အေၾကာင္းမူကား၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ စစ္မူကုိပုိင္၍ငါတုိ႕ လက္သုိ႕အပ္နွံေတာ္မူမည္ဟု ဖိလိတၱိလူအားဆုိ၏။”

ဒါ၀ိဒ္၏ယုံၾကည္ျခင္းနွင့္ ငါတုိ႔၏ဆက္စပ္ေသာေယာရႈနွင့္ ကာလက္တုိ႕၏ ယုံၾကည္ျခင္းသည္ ထာ၀ရဘုရား ၌သာျဖစ္၏။သူတုိ႕၏စိတ္ဆႏၷမွာလူေတြကုိခြန္အားေပးဖုိ႕နွင့္က်န္လူထုတုိ႕သည္နုိ႕နွင့္ပ်ားရည္ကုိ စားေသာက္ ေနရ မည္အခ်ိန္တြင္ သဲကႏၱရထဲတြင္နွစ္ေပါင္းေလးဆယ္အစာေရ ဆာငတ္မြတ္၍၎ အသက္ဆုံး ရႈံးဖုိ႕ထိ အဆုံးသတ္ရမည္ ယုံၾကည္ျခင္းကင္းမ့ဲေနသည့္အခ်ိန္တြင္ (သူတုိ႕နွစ္ဦး၏) ယုံၾကည္ ျခင္းသည္ ခါနန္ျပည္ကုိ ၀င္ေရာက္ရတ့ဲႀကီးမားေသာ ဆုလဒ္ရိတ္သိမ္းေစခ့ဲသည္။

သူတုိ႕၏ယုံၾကည္ျခင္းေၾကာင့္ ေယာရႈနွင့္ကာလက္သည္ သူတုိ႕မိသားစု၀င္မ်ားနွင့္ ကတိေတာ္ျပည္တြင္ ေနထုိင္ရမည့္ ကတိေတာ္ကုိခံရၾက၏။ သူတုိ႕ရရွိေသာကတိေတာ္ျပည့္စုံဖုိ႕ အခ်ိန္ၾကာၾကာေစာင့္ဆုိင္း ရေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ သည္ကတိေတာ္အတြက္ သစၥာအၿမဲရွိပါသည္။ ကတိေတာ္နယ္ေျမကုိ သူလွ်ိဳ ဆယ့္နွစ္ဦးအစျပဳ ေလ့လာစူးစမ္းခ်ိ္န္မွစ၍ ၄၅နွစ္ၾကာျမင့္ခ့ဲပါသည္။ ေယာရႈ၏ဦးေဆာင္မူေအာက္၌ မ်ိဳးဆက္ သစ္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ခါနန္ျပည္ကုိ အျပီးအပုိင္ေအာင္နုိင္ေသာအခါ ကာလက္က ေယာရႈထံ ေျပာဆုိထားသည္မွာ –

“ဤျပည္ကုိစူးစမ္းေစျခင္းငွာဘုရားသခင္၏ ကၽြန္ေမာေရွသည္ အကၽြနု္ပ္ကုိကာေဒရွဗာနအရပ္မွ ေစလႊတ္ ေသာအခါ၊ အကၽြန္ုပ္သည္အသက္ေလးဆယ္ရွိပါ၏။ အကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိယ္စိတ္ထင္သည့္အတုိင္းျပန္ၾကား ေလ်ွာက္ထားပါ၏။ အကၽြနု္ပ္နွင့္အေရွ႕သြားေသာညီအစ္ကုိတုိ႕သည္ လူမ်ားစိတ္ပ်က္စရာျပဳ ေသာ္ လည္း အကၽြနု္ပ္သည္ အကၽြနု္ပ္၏ ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရားေနာက္ေတာ္သုိ႔ လုံးလုံးလုိက္ပါ၏။ ဣသေရလ အမ်ိဳးသည္ေတာ၌ လွည့္လည္စဥ္အခါ၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ထုိသုိ႕ေမာေရွအားမိန္႕ေတာ္မူေသာ ေန႕မွစ၍ ယခုတုိင္ေအာင္အမိန္႕ေတာ္ ရွိသည့္အတုိင္းအနွစ္ေလးဆယ္ ငါးနွစ္ပတ္လုံးအကၽြနု္ပ္အသက္ကိုရွင္ ေစေတာ္ မူသျဖင့္၊ ယေန႕မွာအကၽြနု္ပ္သည္ အသက္ရွစ္ဆယ္ငါးနွစ္ရွိ ပါၿပီး……သုိ႕ရာတြင္ေမာေရွေစလႊတ္ ေသာေန႕၌ ခြန္အားရွိသက့ဲသုိ႕ ယေန႕၌ရွိပါ၏။ ထုိအခါ ထြက္၀င္ျခင္းအမူ၊ စစ္တုိက္ျခင္းအမူကုိ ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ တက္စြမ္းနုိင္သက့ဲသုိ႕ ယခုလည္း တတ္စြမ္းနုိင္ပါ၏ “ေယာရႈမွတ္စာ ၁၄း၇-၈-၁၀-၁၁”

ကာလက္ထံမွ ငါတုိ႕သင္ယူနုိင္ေသာ သင္ခန္းစာမ်ားစြာရွိ၏။ အသီးသီးေသာငါတုိ႕၏ ခရီးစဥ္နွင့္ အမူေတာ္ ျမတ္လုပ္ငန္းတြင္ ငါတုိ႕အားေထာက္မေပးမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားရွိေပသည္။ ပုိ၍အေရးႀကီးသည္မွာ ေယရႈ ခရစ္နွင့္ငါတုိ႔၏ ဆက္ႏြယ္မႈတြင္ ေဖးမေပးလိိမ့္မည္။

ငါတို႔၏လမ္းခရီးစဥ္မ်ား၊ အမူေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္းမ်ား၌ ဆုလာဒ္မ်ား၊ ေအာင္ျမင္မူမ်ားနွင့္ ႀကီးထြားျခင္း တုိ႕သည္ ထုိငါတုိ႕၏ ဆက္ႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည္။

ကာလက္သည္သူ႕အေမြေတြရဖုိ႕ မွန္ကန္ျခင္းနွင့္ သစၥာတရား၌တည္ၿမဲဖုိ႔ ရုန္းကန္ရေပမည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား သူ႕ရ႕ဲနုိင္ငံေတာ္၌ေနရာတစ္ခု ကတိေပးေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဆုလာဒ္၌လက္ခံရရွိဖုိ႕ အစဥ္မျပတ္ ႀကိဳးစား၍ ထုိက္တန္သူျဖစ္ေရးသစၥာရွိရမည့္အေၾကာင္း သတိေနရပါမည္။ သည့္အျပင္ မာကု ၁၁း၁၂-၁၄ တြင္ေယရႈက ငါတုိ႕အား စိတ္၀င္စားဖြယ္သတိေပးထားသည္မွာ သေဘာၤသဖန္းပင္၌ျဖစ္ေသာ ျဖစ္ရပ္အေၾကာင္းငါတုိ႕ဖတ္ရပါသည္။ “နက္ျဖန္ေန႕၌ေဗသနိရြာမွျပန္ၾကစဥ္တြင္ဆာမြတ္ေတာ္မူ၏အရြက္နွင့္ ျပည့္စုံေသာသေဘၤာသဖန္းပင္ကုိအေ၀းကျမင္လွ်င္၊ သေဘၤာသဖန္းသီးဆြတ္ေသာအခ်ိန္ ကာလမေရာက္ ေသးေသာေၾကာင့္၊ ထုိအပင္၌အသီးကုိ ေတြ႕ေကာင္းေတြ႕လိမ့္မည္ဟု ၾကြသြား၍ေရာက္ေသာအခါ၊ အရြက္ကုိ သာေတြ႕ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္၊ ယခုမွစ၍ အစဥ္မျပတ္သင္၏အသီးကုိ အဘယ္သူမွ် မစားေစနွင့္ဟု မိန္႕ေတာ္  မူ၏ တပည့္ေတာ္တုိ႕သည္လည္း ၾကားၾက၏။” ရုိးသားစြာဆုိရရင္ ေယရႈသည္ သေဘၤာသဖန္းပင္ကုိ က်ိန္ျခင္းမွာလက္စားေခ်လုိပုံရွိေပသည္။ အထူးသျဖင့္ဤကိစၥကုိ ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပထားသည္မွာ “ထုိအခ်ိန္ခါ သည္ သေဘၤာသဖန္းသီးခ်ိန္ကာလမဟုတ္ေပ။” မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ ေယရႈသည္မိမိလူတုိ႕ အစဥ္အၿမဲ အသီးသီးေသာသူျဖစ္ၾကဖုိ႕ လုိအပ္သည့္အေၾကာင္းကုိ ညႊန္ျပေပးေနျခင္းျဖစ္၏။ ၂ တိ ၄း၂ တြင္ငါတုိ႕ဖတ္ရ သည္မွာ – “ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္တရားကုိ ေဟာေျပာေလာ့၊ အခ်ိန္ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ ႀကိဳးစား အားထုတ္ေလာ့။ အျပစ္ကုိ ေဘာ္ျပေလာ့၊ ဆုံးမျခင္းကုိျပဳေလာ့။ အလြန္ရွည္ေသာ စိတ္နွင့္ ၾသ၀ါဒမ်ိဳးကုိေပး၍ တုိက္တြန္းေသြးေဆာင္ေလာ့။”

ကာလက္သည္အလြန္ရဲရင့္ေသာအရာကုိေျပာ၏ကၽြန္ေတာ္လည္းေျပာဆုိသည္မွာမ်ိဳးဆက္အားလုံး ေရွ႕ေမွာက္၌ အတူသြားေသာ ေဖာ္ျပခ်က္သည္ ယေန႕ငါတုိ႕နွင့္အတူ ပါရွိေသာေၾကာင့္ ရဲရင့္ၾကပါ။

ကာလက္သည္သူ႕ရ႕ဲရြ႕ံလ်ားေနေသာ ေၾကြးေၾကာ္မူကုိ ေယာရႈမွတ္စာ ၁၄ တြင္ေတာင္းဆုိမႈတစ္ခုနွင့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ ျဖင့္ နိဂုံးခ်ုပ္လုိ္က္ရာ ယင္းသည္ ၈၅ နွစ္အရြယ္လူအုိတစ္ေယာက္ေျပာေသာ စကားျဖစ္ ေသာ္လည္း ကၽြနု္ပ္၏နွလုံးသား ကုိ တုန္ခါေစပါသည္။ ကာလက္ကသူ႕ခရီးစဥ္မျပီးဆုံးေသးမွန္းသိခ့ဲ၏။ သူ႕အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္ျပဳေသာ အမူေတာ္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႕ျခင္းအရာ၌ ဘုရားသခင္အတြက္ စြန္႕စား လုပ္ေဆာင္ရမည့္အရာမ်ားစြာရွိေသးေၾကာင္းသိမွတ္ခ့ဲ၏။ သူပုိင္ဆုိင္သည့္ျပည္တြင္ (the Anakims) လူမ်ိဳးလူ ေကာင္ႀကီးမ်ားရွိၾက၏။ ထုိသူတုိ႕သည္ ျပည္ေတာ္တြင္ရွိနဆဲျဖစ္၏။ သူတုိ႕သည္ ကတိေတာ္ျပည္တြင္ေန ထုိင္ၾကကာ၊ အနုိင္ယူျခင္းခံရေပမည္။

တဖန္တစ္ျခားအေနျဖင့္ – ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ေရွႈခရီးစဥ္ထဲတြင္ လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေနရေကာင္း ရင္ဆုိ္င္ေနလမ့္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုပင္လွ်င္ ကတိေတာ္မ်ားရွိပါ၏ ကၽြနု္ပ္အသက္တာ၌၎လူေကာင္ႀကီးမ်ားတြင္ ေနထုိင္က်က္စားေနနုိင္ေပသည္၊ သုိ႕ေသာ္အက်ိဳးရလာဒ္အေနျဖင့္ ငါတုိ႕သည္၎တုိ႕ကုိအနုိင္ယူဖုိ႕ဆုိရင္ ကာလက္က “ဤေကာင္ကုိအကၽြနု္ပါအားေပးပါ” (ေယာရႈမွတ္စာ ၁၄း၁၂) ဟူ၍ျမတ္ဆုိသလုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕လည္း သူႈလုိျဖစ္ဖုိ႕ လုိအပ္ေပသည္။

ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕အားယေန႕ဤသုိ႕ေျပာေနသည္ဟု အကၽြနု္ပ္ယုံၾကည္ပါ၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေရွ႕မွာ ႀကီးမား ေသာ စိန္ေခၚမူမ်ားစြာရွိ၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးကုိ က်ေနာ္ေျပာပါတယ္၊ ငါတုိ႕သိမ္းပုိိက္နုိင္ရမည္ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ငါတုိ႕သည္ ထာ၀ရဘုရားနွင့္လုပ္ေဆာင္ေနေသာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏။

စိတ္လႈပ္ရွားစရာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိျမင္နုိင္ကာ၊ စိတ္နွလုံးနွိမ့္ခ်စြာျဖင့္ သခင္ဘုရားထံ “ဤေတာင္ကုိ အကၽြနု္ပ္အား ေပးေလာ့” ဤစိန္ေခၚမူမ်ားကုိ အကၽြနု္ပ္အားေပးပါဟု ေျပာဆုိနုိင္ေသာ ခံစားခ်က္မ်ိဳးယေန႕ သင္၌ရွိမည္ဟု ကၽြနု္ပ္ယုံ ၾကည္ပါတယ္။

ပေရာဖက္ျပဳေသာ စကား

က်ေနာ္ဤသင္ခန္းစာကုိ ျပင္ဆင္ေနတုန္းဤကာလက္အေၾကာင္းေလ့လာသင္ယူမူတြင္ ပါ၀င္လာၾကမည့္သူ အားလုံး အတြက္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကာ ပေရာဖက္ျပဳေသာ စကားကုိ က်ေနာ္အားေပးခ့ဲပါသည္။

ဘုရားသခင္၏ဆႏၷသည္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ လန္းဆန္းလတ္ဆတ္ေသာအခ်ိန္မ်ားကုိ သင့္အား ေပး၍ အထူးသျဖင့္ ေယရႈခရစ္ေတာ္၊ ခမည္းေတာ္နွင့္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္နွင့္ ဆက္ႏြယ္ရာ တြင္ လန္းဆန္းမႈရွိ ရန္ျဖစ္သည္။ သူသည္ရွာေဖြမေတြ႕ရွိေသးေသာအရာမ်ား၊ မေတြ႕နုိင္ေသးေသာ သူ႕ရ႕ဲစရုိက္အက်င့္နွင့္ထူးျခားေသာ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြးမ်ားကုိေလ့လာေတြ႕ရွိဖုိ႕ ဆႏၵရွိေပသည္။

စကားေတာ္သည္မွန္ေပ၏။တဖန္ျပန္အသက္ရွင္ဖုိ႕သာမကငါ့သားေတာ္၏အေသြးအားျဖင့္ေရြး၀ယ္ထား ေသာ ငါ့လူမ်ိဳးတုိ႕သည္“အသက္ထက္အသက္”နွင့္ သင့္တုိ႕အဖုိးရရွိထားေသာထုိအသက္တာ၏ “ၾကြယ္၀စုံ လင္ေသာဖြင့္ျပခ်က္” ကုိ၎၏ေအာင္ျမင္ျခင္းမ်ား၊ ေက်းဇူးေတာ္၊ ဆုေက်းဇူးမ်ားနွင့္ငါ့ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ ဖြင့္ျပျခင္းမ်ားနွင့္အတူ သိ ရွိမည္အေၾကာင္းတည္း။

လယ္ျပင္မွာ စပါးမ်ားမွည့္၍ရိတ္သိမ္းခ်ိန္တန္ၿပီဟူေသာ သစၥာစကားသည္ ေၾကျငာထားျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ကာရာနီသုိ႕ ခရစ္ေတာ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္နွင့္ (ယင္းသည္ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းရွိဆဲ)နွင့္ ဘုရားသခင္၏ ဆႏၷမွာမ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းေရးျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားအခ်ိန္သည္ၿပီးျပည့္စုံမႈရွိ၍ က်မ္းစာေျပာထားသည္ကား ေလသည္မိမိသြားလုိရာ တုိက္တတ္၏။” သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ သန္႕ရွင္းေသာ၀္ညာဥ္သည္ ေလက့ဲသုိ႕ တုိက္ခတ္တတ္ ၏။

သူ႕ဆႏၷမွာ ေပ်ာက္ဆုံးေသာသူတုိ႕ရွိရာကုိ လန္းဆန္းလတ္ဆတ္ေသာ ဖြင့္ျပခ်က္မ်ားယူေဆာင္ေပးဖုိ႕ျဖစ္၏။ ထုိ႕သုိ႕ သင္၌ဆႏၷရွိလွ်င္သူ (ဘုရားသခင္) ယူေဆာင္လာမည့္ ဖြင့္ျပခ်က္ကိုသင္သည္ သယ္ေဆာင္ရလိမ့္ မည္။ ေလမတုိက္ ေသာဂ်ဴံလယ္ျပင္တြင္ ဂ်ဴံပင္မ်ားသည္ေထာင္၍ တည္ျငိမ္၏ ထုိ႕ေနာက္ေလတုိက္ေသာအခါ ေလရွိေၾကာင္း သိမွတ္ရတတ္၏ ၀ိညာဥ္ေတာ္ေလသည္လည္း အလားတူပင္ ျဖစ္၏။

၀ိညာဥ္ေတာ္ေလတုိက္သည့္အတုိင္းသီးနွံမ်ား ယိမ္းယုိင္၍ေရြ႕လ်ားသည္ကုိ သင္ျမင္ရလိမ့္မည္။ ထိေရာက္ ေသရိတ္သိမ္းျခင္းကာလ ေရာက္လုေနၿပီးျပီးေျမာက္ျခင္း ရွိလိမ့္မည္။

ရိတ္သိမ္းရာတြင္ ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးစားမ်ားစြာရွိလိမ့္မည္၊ အခ်ိဳ႕မွာ သန္မာ၏အခ်ိဳ႕မွာ ပ်က္စီး၏၊ အခ်ိဳ႕မွာ အနာအဆာရွိ၏၊ သုိ႕ေသာအားလုံးသည္ အားနည္းမူရွိၾက၏။ ဤတြင္ဘုရားသခင္သည္ အားနည္းသူမ်ားတြက္ ကာကြယ္ေပးသူျဖစ္ၿပီး သူသည္ သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ သူ႕ကုိယ္ခႏၥာကုိ အားျဖည့္ေစကာ၊ သီးနွံ (ယုံၾကည္သူသစ္)မ်ားကုိ ေကၽြးေမြးေပးသည္။ သင့္ကုိယ္တုိင္ဤအရာကုိ စမ္းစစ္ၾကည့္ပါ၊ အကယ္၍၎သည္ သင့္စိတ္၀ိညာဥ္ထဲသုိ႕ တစ္စုံတစ္ရာစကားေျပာခ့ဲေသာ္၎သည္ စိမ့္၀င္ၿပီးအဆေပါင္း ၁၀၀ မကအသီး သီးပါေစ။

ကာလ၏အသက္တာနွင့္ စရုိ္က္ကုိ စမ္းစစ္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူမည့္သင္ခန္းစာမ်ား

ကာလက္၏အသက္တာနွင့္စရုိက္ကုိ စမ္းစစ္ျခင္းျဖင့္ သင္ယူရန္သင္ခန္းစာမ်ားစြာရွိ၏ အစျပဳဖုိ႕ရန္ ယခု တြင္၎တုိ႕ထဲ က ၄ ခ်က္ကုိ ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႕။

“ေျပာင္းလဲရမည္ခ်ိန္” ဟူ၍ ဘုရားသခင္ေသာ “အသစ္ေသာအစျပဳျခင္း” အခ်ိန္အျဖစ္ ဤအခ်ိန္ေလး ကုိကၽြနု္ပ္တုိ႕ အား လုံးျမင္ေစခ်င္ပါတယ္။

ေယာရႈမွတ္စာ ၁၄း၆-၁၅ ကုိတစ္ခ်က္ၾကည့္ၾကပါစုိ႕။….”သုိ႕ရာတြင္ေမာေရွေစလြတ္ေသာ ေန႕၌ခြန္အားရွိ သက့ဲသုိ႕ယေန႕၌ရွိပါ၏ထုိအခါထြက္၀င္ျခင္းအမူစစ္တုိက္ျခင္းအမူကုိေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ တတ္စြမ္းနုိင္သက့ဲသုိ႔ ယခုလည္းတတ္စြမ္းနုိင္ပါ၏။ သုိ႕ျဖစ္၍ထုိေန႕၌ထာ၀ရဘုရားမိန္႕ေတာ္မူေသာ ဤေတာင္ကုိ အကၽြနု္ပ္အား ေပးပါ…..” (ေယာရႈမွတ္စာ ၁၄း၁၁-၁၂)

ထာ၀ရဘုရားအတြက္ျပည္စုံေသာ စိတ္ျပင္းျပျခင္း နွလုံးသားနွင့္ ျပင္ဆင္မႈတည္ေစပါ

ကာလက္သည္စိတ္နွလုံးအေၾကြင္းမဲျဖင့္ ထာ၀ရဘုရားေနာက္လုိက္သည့္အေၾကာင္းကုိ က်မ္းစာထဲတြင္အခါ ၆ ႀကိမ္ထက္မနည္း ကုိးကားေဖာ္ျပထားပါသည္။

သူ႕အေပါင္းအေဖာ္ေတြက လူေကာင္ႀကီးမ်ား၊ ျပႆနာမ်ား၊ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားနွင့္ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား လုိ႕ျမင္ေတြ႕တဲ့အခ်ိန္မွာ ကာလက္မွာမူ ထာ၀ရဘုရား၏ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားဖုိ႕အခြင့္ထူးလုိ႕ ျမင္ေတြ႕ခ့ဲသည္။ ကာလက္သည္ ဘုရားသခင္အားသံသယမရွိဘဲ လုံး၀ယုံၾကည္ကုိးစားခ့ဲသည္။ ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံး ဆီသုိ႕ ေရာက္လာေသာ စိန္ေခၚမႈမွာ – ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ထာ၀ရဘုရားအား သံသယမရွိဘဲ လုံး၀ယုံၾကည္ကုိ းစားၾကပါသလား။ ေသခ်ာအခ်ိန္ယူ စဥ္းစားရန္လုိအပ္ေသာအေၾကာင္းမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ထုိအရာကုိ ေျဖဆုိဖုိ႕မျမန္ဆန္မေလာပါန႕ဲ။

ခ်စ္စိတ္ျပင္းျပမႈနွင့္ စိတ္အားထက္သန္မႈျဖင့္ သခင္ဘုရားကိုအျပည့္အ၀ကုိးစားဖုိ႕နွင့္ ေနာက္ေတာ္ လုိက္ဖုိ႕ ရန္….

 • ၀ိညာဥ္ေတာ္ကုိ အာရုံျပဳျခင္း
 • ဆႏၷအျပည့္အ၀ရွိျခင္း
 • နွလုံးသားတည္ၿမဲျခင္းတုိ႕ လုိအပ္ေပမည္။

ဤအရာကုိ စြမ္းေဆာင္ဖုိ႕သန္ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္နွင့္ အစဥ္ၿမဲျပည့္၀ဖုိ႔လုိအပ္ေပသည္။ အေစာပုိင္းမွာ ငါတုိ႕ေရွ႕ တြင္သြားနွင့္ၿပီးေသာ ယုံၾကည္ျခင္းသူရဲေကာင္းမ်ားအေၾကာင္း က်ေနာ္ေျပာခ့ဲျပီးပါၿပီ။ — အာၿဗံဟံ၊ ဣဇက္၊ ယာကုပ္၊ ဒါ၀ိဒ္စသည္…. ။ ေကာင္းပါတယ္၊ က်ေနာ္ေျပာျပပါရေစ။ ငါတုိ႕သည္အာျဗဟံက့ဲသု႔ိ ျဖစ္ဖုိ႕ေခၚျခင္းမခံရေပ။ ဒါ၀ိဒ္က့ဲသုိ႕ေစာင္းတီးဖုိ႕ေခၚျခင္းမခံရၾကေပ (သုိ႕) ရွင္ေပါလုက့ဲသုိ႕ ၀ိညာဥ္ပုိင္ဆုိင္ရာ အျမင္နွင့္ ဖြင့္ျပခ်က္မ်ား ထပ္တူရရွိဖုိ႕ ေခၚျခင္းမခံရၾကေပ။ ထုိ႕သုိ႕မဟုတ္ပါ။ အာၿဗံဟံ၊ ဒါ၀ိဒ္၊ တမန္ေတာ္နွင့္ ရွင္ေပါလုတုိ႕န႕ဲမတူေသာကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ရွိေနၾက၏ ယေန႕သည္ငါတုိ႕၏အခ်ိန္ျဖစ္သျဖင့္ ဤအခ်ိန္တြင္ ငါတုိ႕၏ ကံၾကမၼာမ်ားပုံေဖာ္ျခင္းရွိေန၏။

ေကာင္းကင္အဖုိ႕အလုိငွါမဟုတ္၊ ငါတုိ႕အား ဘုရားသခင္အခြင့္ေရးေပးထားေသာ လူေတြဆီသုိ႕အမူေတာ္ ေဆာင္ဖုိ႕ ငါတုိ႕၏ အမူေတာ္ျမတ္လုပ္ငန္းအဖုိ႕အလုိငွါျဖစ္၏ ဂိေဒါင္နွင့္ေဟရွာယက့ဲသုိ႕ သူရ႕ဲေကာင္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ရ မည့္အခ်ိန္ရွိ ရမည္ဟု ယုံၾကည္ပါ။

ဤမ်ိဳးဆက္လူသားမ်ား၌ – ယခုပင္လ်ွင္

 • ငါတုိ႕၏ အာရုံစုိက္မႈအားလုံးေပးၾကပါ။
 • ငါတုိ႕၏ဆက္ကပ္ျခင္းအားလုံးေပးၾကပါ။
 • ငါတုိ႕၏ခ်စ္ျခင္းအားလုံးေပးၾကပါ။
 • ငါတုိ႕၏သစၥာရွိေသာအမူေဆာင္ျခင္းေပးၾကပါ။
ယခုပင္ သင္နွလုံးသားထဲမွာေျပာေကာင္းေျပာမယ္ – ေမွာင္မုိက္ကပဲအၿမဲအနုိင္ယူပုံရွိ ယခုပင္ သင္နွလုံးသားထဲမွာ ေျပာေကာင္းေျပာမယ္ – ေလာကသည္ တစ္စစီပ့ဲေနသည္။ ယခုပင္ သင္နွလုံးသားထဲမွာ ေျပာေကာင္းျပာမယ္ – ငါသည္အရာမ်ားကုိ အေျဖရွာမရပါ။ ယခုပင္ သင္နွလုံးသားထဲမွာ ေျပာေကာင္းျပာမယ္ – ငါ့အတြင္းပုိင္းမွာ အၿမဲတမ္းတုိက္ပြဲရွိ၏။ ယခုပင္သင္နွလုံးသားထဲမွာေျပာေကာင္းျပာမယ္-ငါ့ပတ္၀န္းက်င္ရွိမုန္တုိင္းသည္ငါ့အားတုန္လႈပ္ေစတယ္။ ယခုပင္ သင္နွလုံးသားထဲမွာ ေျပာေကာင္းျပာမယ္ – ငါတစ္ေယာက္သာ နာက်င္ခံစားေနတယ္။ ယခုပင္ သင္နွလုံးသားထဲမွာ ေျပာေကာင္းျပာမယ္ – ငါခံစားမူအားလုံးက သံသယေတြန႕ဲသာ။

ေကာင္းၿပီ၊ ဤသုိ႕ယခုျဖစ္ေနလွ်င္၊ က်ေနာ္ေျပာျပပါရေစ – သူသည္ ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္၏။ ဤေနာက္ထပ္ ေျပာဖုိ႕လုိပါ သလား။ – သူသည္ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္၏။ ေသခ်ာတယ္၊ ကၽြန္ုပ္တုိ႕သည္ ျမဴနွင္းထူေသာ ေနရာတြင္ ေနထုိင္ေနၾက တာလဲျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မယ္၊ သူ႕အားျမင္လုိ႕မရေသာ အခ်ိန္ရွိခ်င္ရွိမယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ၎သည္သူ သည္ ငါတုိ႕နွင့္အတူရွိျခင္း နွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သူျဖစ္ျခင္း အေၾကာင္းကုိ ေျပာင္းလဲမသြားေခ်။

ယေန႕သူသည္သင္နွင့္ ကၽြနု္ပ္ကုိေျပာေနသည္မွာ – ခ်စ္စိတ္ျပင္းျပမႈနွင့္ ထိန္းညွိထားေသာနွလုံးသားတစ္ခုျဖင့္ သူ႕ရ႕ဲ ဘုန္းေတာ္ထင္ရွားျပသျခင္းကို ျမင္ရျခင္းငွါ ဘုရားသခင္၏သားအေပၚကို ေမာ့ၾကည့္ေလာ့ ဟူ၍ျဖစ္၏။ ခမည္းေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ဆုိတာဘာလဲ။ ၎သည္သားေတာ္ေယရႈ၏ ပုဂၢဳိလ္ျဖစ္ျခင္း၌ထင္ရွားျပသၿပီးျဖစ္ သည္။

“ထုိ႕ေၾကာင့္ငါခ်စ္ေသာညီအစိကုိတုိ႕၊ သင္တုိ႕သည္ဘုရားသခင္၏ အမူေတာ္ကုိ ေဆာင္ရြက္၍ အက်ိဳးႀကီး သည္ကုိ သိမွတ္သျဖင့္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္နွင့္ျပည့္စုံ၍မေရြ႕မေလ်ာ့၊ မတိမ္မယိမ္းဘဲလ်က္ ဘုရားသခင္၏ အမူေတာ္ကုိ ႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကေလာ့။” (၁ေကာ ၁၅း၅၈) NIV

အဖဘုရားသခင္ယေန႕ကၽြနု္ပ္ကုိယ္ ကၽြနု္ပ္သစၥာရွိျခင္းသုိ႕ ဆက္ကပ္အပ္နွံပါ၏။ ယေန႔ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြနု္ပ္အား အသက္ေပးသနားေတာ္မူ၏။ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြနု္ပ္အားရွိေစလုိ၍ အသုံးျပဳေစလုိေသာ ဆုေက်းဇူးကုိအကၽြနု္ပ္ အားေပးသနားၿပီ။ ကုိယ္ေတာ့္ကုိ အေစခံဖုိ႕ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္သည္ အကၽြနု္ပ္ကုိ ေခၚေတာ္မူ၏ ထုိအရာအားလုံးကုိ ကုိယ္ေတာ္ထံကၽြနု္ပ္ေပးအပ္ပါ၏ အာမင္ – A. W. Tozer.

ခ်စ္စိတ္ျပင္းျပျခင္းသည္တစ္မ်ိဳးျဖစ္၍ ျပင္ဆင္ျခင္းသည္ အျခားတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္

အကယ္၍သင္သည္ ကၽြနု္ပ္လုိမ်ိဳးျဖစ္လွ်င္ေမာင္းနွင္ခံလူသားျဖစ္လိမ့္မည္။ က်ေနာ္သည္ ကုိယ့္ကုိ ကုိယ္ သီးမခံေသာသူျဖစ္ရာအသက္အရြယ္ရလာသည္နွင့္အမွ်ပုိ၍စိတ္မရွည္ျဖစ္လာပါတယ္။ ကၽြနု္ပ္သည္သူတစ္ပါး အတြက္ျဖစ္လာပါ ေတာ့တယ္။ ဤထင္ရွားေသာအမူအက်င္းအားလုံးသည္ မေကာင္းသလုိ၊ ဆြဲေဆာင္မႈ လည္းမရွိေခ်။ ဒါေပမ့ဲအနည္းဆုံး ေတာ့ ငါ၎တုိ႕ကုိ သိမွတ္မိပါသည္။ မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ၊ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္အားပုံသြင္း၍ျပင္ဆင္ေပးေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းအကၽြနု္ပ္ေရွ႕မွာရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ အမႈေတာ္ျမတ္နွစ္ ကာလမ်ားအတြက္ျဖစ္၏။

ပုံဥပမာေပးပါရေစ။ အျခားေသာတို္င္းနုိင္ငံေတြလုိျဖစ္ဖုိ႕ ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ားက ထာ၀ရဘုရားထံရွင္ဘုရင္ ေတာင္းဆုိ ၾကေသာ ကာလကုိျပန္ၾကည့္ပါ။ ဓမၼရာဇ၀င္ပထမ ၈း၅….”လူမ်ိဳးအေပါင္းတုိ႔၏ ထုံးစံရွိသည့္အတုိင္း အကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ အုပ္စုိးရေသာ ရွင္ဘုရင္ကုိ ခ်ီးေျမွာက္ပါေလာ့ ဟုေလွ်ာက္ၾကေလ၏။” တစ္ခါတစ္ရံဘုရား သခင္သည္ သူ႕ကုိယ္စားထုိ သူတုိ႕ကုိ အုပ္စုိးဖုိ႕ ရွင္ဘုရင္ကုိ ဘယ္ေတာ့မွ အလုိမရွိဟု ငါတုိ႕ထင္တတ္ၾက၏။ မည္သုိ႕ဆ္ိုေစ ကမၻာဦးက်မ္း ၃၅း၁၁ တြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ဖတ္ရသည္မွာ “တဖန္ဘုရားသခင္က ငါသည္အနႏၱ တန္ခုိးရွင္ ဘုရားသခင္ျဖစ္၏ တုိးပြားမ်ားျပားေလာ့။ လူတစ္မ်ိဳးမက အမ်ိဳးမ်ိဳးတုိ႕သည္ သင္၌ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ ရွင္ဘုရင္တုိ႕သည္ သင္၏အမ်ိဳးအႏြယ္၌ ျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။ KLV ၎(ရွင္ဘုရင္)သည္ အၿမဲတမ္းေမွ်ာ္လင့္ ျခင္းရွိေၾကာင္း ငါတုိ႕ေတြ႕ျမင္္ရသည္။

သို႕ေသာ္လည္း ဤေနရာတြင္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးကုိ သိမွတ္ေစခ်င္တာက ရွင္ဘုရင္ခ်ီးေျမွာက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ၊ ဘုရား သခင္၏ခြဲခန္႕ထားေသာ ပုဂၢဳိလ္က မည္သူျဖစ္၍လုပ္ေဆာင္ရမည့္ ျပင္ဆင္မႈတြင္က ဘာေတြလဲဆုိတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားသခင္လုိခ်င္္ေသာ ရွင္ဘုရင္မ်ားသည္ ေကာင္းကင္တန္ဖုိးအရ အုပ္ခ်ဳပ္ရမည္သူျဖစ္ၿပီး ကုိယ္ပုိင္ဘုန္းထင္ရွားဖုိ႕ နွင့္ အက်ိဳးျမတ္ရရွိေရးအတြက္မဟုတ္ေပ။ ရွင္ဘုရင္ခ်ီးေျမွာက္ဖုိ႕ လုိအပ္ေသာ္လည္း မဲေပးေရြးခ်ယ္တာမ်ိဳး မဟုတ္ ေပ။ ေရွာလုသည္ ခန္႕အပ္ခ့ဲေသာ္လည္း ရည္ရြယ္ထားသူမဟုတ္ေပ။

ေရွာလုရ႕ဲစရုိက္သည္ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ျခင္း DNA ျပည့္မွီျခင္းမရွိိနုိင္ခ့ဲေပ။ ဘာေၾကာင့္လဲ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆုိေသာ္ သူသည္္ သန္႕စင္ေစျခင္း မခံရလုိ႕ျဖစ္၏။

၎နွင့္ဆန္႕က်င္၍ဒါ၀ိဒ္ကုိ ငါတုိ႕ေတြ႕ရသည္။ – တစ္ခ်က္သူသည္ဘုရားသခင္၏ စိတ္နွလုံးေတာ္ကုိ တုိတိ ေသာသူျဖစ္၏နွစ္ခ်က္။ ရွင္ဘုရင္ဆုိင္ရာအာဏာစက္၌ အသက္ရွင္ေရးျပင္ဆင္ဖို႕ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းနွင့္ သင္တန္းေပးျခင္းခံရသည္။ ကႏၱရထဲ၌စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းမ်ားနွင့္သူ႕ရ႕ဲဘုရားသခင္၌ဆက္ကပ္ အပ္နွံျခင္းမ်ားက သူသည္ဘုရားသခင္၏ စိတ္နွလုံးေတာ္ကုိ တုိတိေသာသူဟူေသာေနရာတစ္ခုသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ ေပးပါသည္။ သူသည္ ထုိပုံစံျဖင့္ ေမြးလာတာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။

၎၏အစဥ္အၿမဲလွ်ိဳ၀ွက္ျပင္ဆင္ျခင္းေနရာသည္ အဆုံးသတ္ေအာင္ျမင္ျခင္းေသာ့ခ်က္ျဖစ္ေပသည္။ ျခေသၤနွင့္ ၀က္၀ံတုိ႕သည္ သုိးမ်ားကုိ တုိက္ခုိက္ၾကေသာအခါ ဒါ၀ိဒ္အားျဖင့္ အသတ္ခံရၾကတာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံး မွတ္သားၾကမည္အေၾကာင္း က်ေနာ္ေသခ်ာသိပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေနျဖင့္ဤအရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ခ့ဲ ခ်ိန္တြင္ ဘယ္သူကမွ် ေစာင့္ၾကည့္ေနတာ မ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ထုိအရာက ဘာကုိလုပ္ေဆာင္ပါသလဲ။ ေဂါလ်က္ႀကီးကုိ သတ္ျဖတ္တဲ့အခ်ိန္က ၎(သူ႕ရ႕ဲ)ျခေသၤနွင့္၀က္၀ံမ်ားသတ္ျခင္းအေတြ႕အႀကဳံက လူမ်ိဳးနွစ္ခု ေရွ႕ေမွာက္ၾကားမွာ သြားေရာက္ဖုိ႕ အရည္အေသြး ျပည့္မွီေစပါသည္။

ယင္းသည္ဘုရင္တကာတုိ႕၏ ရွင္ဘုရင္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထာ၀ရေယရႈသခင္ကုိ “ဒါ၀ိဒ္၏သားေတာ္” ဟုသိမွတ္ရ ေအာင္ သူ႕ရ႕ဲသင္တန္းေအာင္ျခင္းျဖင့္ ရရွိေသာ အထူးရာထူးျဖစ္ေပသည္။

၂။ အေပါင္းဆန္ေသာ စိတ္သေဘာထားနွင့္ ဘုရား၌ဆက္ကပ္ျခင္းတည္ၿမဲေစပါ။

သမုိင္းတစ္ခုသည္တစ္စုံတစ္ဦးက မိမိတုိ႕ကုိက်ရႈံး (သုိ႕) သစၥာေဖာက္လုိ႕ ခါးသီးမႈခံစားေသာေၾကာင့္ မိမိတုိ႕၏ လမ္းမ်ားေပ်ာက္ဆုံးေသာသူမ်ား၏ ဥပမာမ်ားနွင့္ထင္က်န္တတ္၏ ကာလက္ကကၽြနု္ပ္တုိ႕အား စာတန္ကုိ မိမိအထဲ၌ ေနရာမေပးနွင့္ စာတန္ရပ္တည္မည္ေနရာမရွိေစနွင့္လုိ႕ ေျပာျပမယ္လုိ႕က်ေနာ္ယုံ ၾကည္ပါတယ္။

ဧဖက္ ၄း၂၇ တြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ဖတ္ရသည္မွာ…. “..မာရ္နတ္ကုိ အခြင့္မေပးၾကနွင့္” ဂရိဘာသာစကား၏ မူရင္း အဓိပၸာယ္ မွာ – ေနရာ၊ ေဒသ၊ ထုိင္မည့္ေနရာ၊ နွင့္ အခြင့္အေရးဟူ၍ျဖစ္သည္။ မာရ္နတ္ကုိ ထုိအရာမ်ားမေပး နွင့္ဟုဆုိလုိသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ၀ါးမ်ိဳဖုိ႕ စိိတ္ပ်က္ျခင္းႏွင့္ ခါးသီးျခင္းမ်ားအခြင့္ေပးေသာအခါ စာတန္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ အသက္တာ ထဲရပ္တည္ဖုိ႕ေနရာရသြားပါလိမ့္မည္။ “ခါးသီးစြာေသာပင္ျမစ္ မေပါက္ေစျခင္းငွါသတိျပဳၾကေလာ့။ ဆူးပင္မ်ိဳး ေစ့တစ္ခု (သုိ႕) နွစ္ခုသည္ဥယ်ာဥ္တစ္ခုလုံးကုိ ခ်ိန္တုိအတြင္း ပ်က္စီးေစတတ္၏” (ေဟၿဗဲ ၁၂း၁၅) သတင္း စကား

ေယာရႈနွင့္ ကာလက္သည္ ခါးသီးျခင္း၊ ၀မ္းနည္းပူးေဆြးျခင္းခံစားသူမ်ားထားေသာ ဥယ်ာဥ္က့ဲသုိ႕ေသာ နွလုံး သားရွိ ေသာ္လည္း ေပါင္းပင္မ်ားနွင့္ ျပည့္နွက္ေနေသာ လူမ်ိဳးေတြျဖင့္ ၀န္းရံျခင္းခံရၾက၏။

ေခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအ၀င္ လူမ်ားစြာတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ဘက္ဆီကုိ ေဒါသ/ စိတ္ဆုိးတာမ်ိဳး ႀကဳံေတြ႕ တတ္ပါ သည္။ ၎သည္ခရစ္ယာန္မဟုတ္ေသာ သူေတြကုိသာ ေဘာင္ခတ္ထားသည္မဟုတ္။ ဘုရားသခင္ကုိ နက္ရႈိင္းစြာ ခ်စ္ ၍ေလးစားၾကည္ညဳိေသာ ခရစ္ယာန္မ်ားလည္း စိတ္ဆုိးတတ္ပါသည္။ လူသားမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ကုိယ္ခ်စ္ရေသာသူမ်ားအပါအ၀င္အျခားေသာ သူမ်ားအေပၚအျမတ္ေဒါသထြက္တတ္သလုိ ဘုရားသခင္အေပၚလည္း စိတ္ဆုိးတတ္ၾကပါ၏။

ေသျခင္းတရားမ်ား၊ ဖ်ားနားျခင္းမ်ား၊ မေတာ္တဆျဖစ္မႈမ်ား (သုိ႕) သဘာ၀ေဘးဒဏ္မ်ားက့ဲသုိ႕ေသာ အရာမ်ားသည္အျမတ္ေဒါသ/ စိတ္ဆုိးမႈေတြလႈံ႕ေဆာ္ေပးတတ္ပါ၏ သုိ႕ေသ္ာျငားလည္း ၎သည္စိတ္ထိ ခုိက္နာၾကင္ေစေသာ အေျခအေနသုိ႕ ရုိးရုိးေလးျဖင့္ ကန္႕သတ္ထားျခင္းရွိသည္မဟုတ္၊ ၎သည္လူတုိ႕က ကုိယ္ပုိင္စိတ္ပ်က္ျခင္းမ်ားနွင့္ က်ရႈံးျခင္းမ်ား ေတြ႕ႀကဳံလာေသာအခါ ေပၚလာတတ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေပါင္းပင္မ်ားကုိရွင္းလင္းစြာဖယ္ရွားဖုိ႕အျမန္လုိအပ္ပါသည္။ သုိ႕မဟုတ္လွ်င္ အသီးမ်ားသီး နုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ ရွည္လ်ားလွေသာ တန္ဆာပလာနွင့္ နုိင္နွင္းျခင္း/ ရွင္းလင္းျခင္း အႏၱရာယ္ကုိငါတုိ႕ ေရွာင္ရွားဖုိ႕ လုိအပ္၏ ထုိသုိ႕ျပဳလွ်င္၎၏တသားတည္းရွိ (အပင္ေကာင္း)သည္အရာမ်ားကုိ တျဖည္း ျဖည္းပုိ၍ က်ဴးမိသျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္မွာ ၎အားအနုိင္ယူဖုိ႕ ငါတုိ႕၏ရည္မွန္းခ်က္မ်ားပုိ၍ ေလ်ာ့နည္းလာေစ လိမ့္မည္။ သုတၱံ ၆း၁-၁၁ ထဲတြင္ ဖတ္ရႈရသည္မွာ “ခဏ အိပ္လ်က္၊ ခဏငုိက္မွီးလ်က္၊ အိပ္ေပ်ာ္အ့ံေသာ ငွါလက္ခ်င္းပုိက္၍ ေနစဥ္တြင္ ဆင္းရဲျခင္း (ေျမၾသဇာမရွိေသာဥယ်ာ္ဥ္) (ကၽြနု္ပ္ထည့္သြင္းျခင္း) သည္ ခရီးသြား ေသာသူက့ဲသုိ႕၎၊ ဥစၥာျဖဳန္းတီးျခင္းသည္ သူရဲက့ဲသုိ႕ ၎ ေရာက္လာ လိမ့္မည္။

အခ်ိဳ႕ေသာလူေတြ၏ ရႈျမင္ပုံမွာဘုရားသခင္သည္ ျဖစ္ပ်က္သမွ်အလုံးစုံ၏ ေနာက္ဆုံးတာ၀န္ရွိသူျဖစ္ဟု ျမင္တတ္၏။ (သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ သူတုိ႕သည္ မွန္ၾကပါ၏) ဘုရားသခင္၏ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရက္စက္၍ဂရုမစုိက္ေပး သလုိ သူတုိ႕ျမင္ၾက ေသာအခါ စိတ္ဆုိးေဒါသထြက္ၾက၏။ ဘုရားသခင္သည္ သူတုိ႕ကိုစြန္႕ပစ္၍ သစၥာ ပ်က္သည္ (သုိ႕) နွိပ္စက္သည္ဟု ထင္တတ္ၾကသည္။ ဒါေပမ့ဲ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိး ရွင္ျဖစ္ျခင္းကုိ အနက္ဖြင့္ဆုိခ်က္မွားယြင္းၾက ေသာေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ငါတုိ႕သည္ဘာမွ် မထုိက္ တန္ၾကေပ။ သုိ႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕အား ခရစ္ေတာ္၌အရာခပ္သိမ္း ေပးသနား ေတာ္မူၿပီး တရားမႈထုိက္တန္ေသာ ငါတု႕ိေနရာတြင္ ဂရုဏာကုိ ငါတုိ႕အား ေပး သနားေတာ္မူ၏။

“ေပါင္းပင္မ်ားလည္းပန္းမ်ားျဖစ္၏သင္တစ္ခ်ိန္သိရလိမ္မည္” ဟူ၍ေျပာသူမွာ A.A. Milne

ငါတုိ႕၏ျပႆနာမ်ားအၾကားငါတုိ႕ရွိေနခ်ိန္တြင္ ငါတုိ႕၏နွလုံးသားမ်ားသည္ ေပါင္းပင္မ်ားရွိေသာ ဥယ်ာဥ္လုိ မ်ိဳးျဖစ္လာပါသည္။ ဒီလုိမ်ိဳးခ်ိန္မွာ – ေပါင္းပင္မ်ားလည္း ပန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိရၾကပါစုိ႕ – ဘုရားသခင္က ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ၎တုိ႕ကုိ ျမင္ေစခ်င္သလုိမ်ိဳးျဖင့္ ၎တုိ႕ကုိ ရုိးရုိးေလးျမင္ရပါမည္။

“ကုိယ္ေတာ္ရ႕ဲဥယ်ာဥ္ကု္ အကၽြနု္ပ္အားျပေလာ့။ သုိ႕ျပဳလွ်င္ကုိယ္ေတာ္ဘယ္သူျဖစ္သည္ကုိအကၽြနု္ပ္ ေျပာျပပါ မည္” ဟူေသာစကားကုိ ေျပာေသာသူမ်ား – Alfred Austin ျဖစ္ပါသည္။ အကၽြနု္ပ္တုိ႕အား က်မ္းစာေျပာ ထားသည္မွာ “……စိတ္နွလုံးအျပည့္ရွိသည့္အတုိင္းႏႈတ္ျမတ္တတ္၏”(မႆဲ၁၂း၃၄)

ကာလက္သည္သူ႕အသက္ ၈၅ နွစ္အရြယ္ထိိ အေပါင္းဆန္ေသာ စိတ္သေဘာထားရိွ၍ သခင္ဘုရား၌ ဆည္း ကပ္၏။

၃။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ အေမြအေပၚ ေၾကြးေၾကာ္ျခင္း တည္ၿမဲေစပါ။

ေဟၿဗဲ၁၀း၂၃တြင္သတင္းစကားက္ိုဤသုိ႕ငါတုိ႕ဖတ္ရသည္။“ေျမွာ္လင့္ေသာအေၾကာင္းကုိ ၀န္ခံ၍မယိမ္းမေရြ႕ ေလ်ာ့ဘဲတည္ၾကည္ၾကကုန္အ့ံ၊အေၾကာင္းမူကား ဂတိထားေတာ္မူေသာသူသည္ သစၥာနွင့္ျပည့္စုံ ေတာ္မူ၏။” ငါတုိ႕၏ ယုံၾကည္ျခင္းသူရဲေကာင္းႀကီး ကာလက္သည္ ေမာေရွကသူအား နယ္ေျမအေမြ တစ္ခု ကတိေပးထား ေၾကာင့္ သတိရေစ ဖုိ႕ ဘယ္တစ္စုံတစ္ဦးကုိမွ်ေစာင့္ဆုိင္း မေနခ့ဲေပ။ အလားတူပင္ ကၽြနု္ပ္သည္ ခရစ္ေတာ္ ေယရႈထဲ၌ ႀကီးျမတ္ေသာ အေမြတစ္ခုရွိၾကပါ၏။ကာလက္သည္ မိမိ၏အေမြကုိ ေၾကြးေၾကာ္ဖုိ႕ သိမွတ္ထား ေၾကာင္း ေအာက္ေမ့ရာတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ မွတ္သားမိၾကေသာ္လည္း၊ သူ႕အားေပးထားေသာ ကတိကုိ ပုိင္ဆုိင္ရ ဖုိ႕ သူသည္နယ္ေျမကုိ ရွင္းလင္းဖုိ႕နွင့္ သိမ္းပုိက္ ရဖုိ႕အလုပ္ႀကိဳးစားရပါ၏။

ကာလက္သည္အေမြတစ္ခုကတိေပးခံရေသာအခါ သူ႕စိတ္ဓာတ္က ဘာျဖစ္ခ့ဲသလဲ။ ၎သည္ငါ့အဖုိ႕ (ငါသည္လက္ခံရရွိၿပီး) ျဖစ္သည္ ဟူေသာ စိတ္ရွိ၏။ သူဘ၀သည္တုိက္ခုိက္ျခင္းန႕ဲ ရွင္သန္ခ့ဲရ၏။ သူ႕အတြက္ေတာ့ ၎သည္သူ႕ရ႕ဲ မ်က္ေမွာက္ပုိင္ဆုိင္မႈျဖစ္သည္။ အေမြေတာ္သည္သူအေတြးရ႕ဲ ထိပ္ဆုံးမွ ရွိ၏။ သူ႕ယုံၾကည္ျခင္းခရီးစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္ နွင့္ ေရြ႕လ်ားမႈသည္ ၎ထဲ၌ ရွင္သန္ေနသည္။ (၎ဘက္ဆီသုိ႔ ရွင္သန္ေနျခင္းမဟုတ္)

၎နွင့္ပတ္သက္၍ခဏအခ်ိန္ယူစဥ္းစားၾကည့္ပါ – “အေမြဆုိတာ ဘာမ်ားလဲ” ၎သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ထံခ်န္ထား ေသာ  တစ္စုံတစ္ခုျဖစ္၏၎သည္ ခက္ခဲစြာရရွိသည္အရာျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္၊ တုိက္ခုိက္ၿပီရတာလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။ ဒါမွမဟုတ္တစ္ျခားသူမ်ားသည္ အေမြေထာက္ပံ့ေပးခ်င္လုိ႕ ဆင္းရဲဒုကၡခံရတာလည္း ရွိေကာင္းျဖစ္နုိင္ေပသည္။ – သုိ႕ ေသာ္၎(အေမြ)သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ထံခ်န္ထားျခင္း ရွိသည္။ ထုိ႕သုိ႕ဆုိေသာ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္၎ကုိ လုပ္ေဆာင္၍ ရတာျဖစ္ပါသလား။ မဟုတ္ရေပ။

ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏အခ်ိန္နွင့္ ငါတုိ႕မ်ိဳးဆက္သည္ အရင္သြားနွင့္ၿပီးေသာ သူမ်ား၏မ်က္နွာၾကက္မ်ား (လုပ္ေဆာင္ၿပီးသား) အေပၚ ေလ်ွာက္လွမ္းေနၾက၏။ အျခားထပ္ေဆာက္ဖုိ႕ မလုိအပ္ေပ။ ယင္းသည္ ငါတုိ႕ အတြက္ယေန႕ ျခားနားခ်က္ျဖစ္သည္။

၁၆ စက္တင္ဘာ ၁၉၂၆ – ၂ ဧၿပီ ၂၀၁၅ (၈၈ နွစ္) – အလင္းေက်ာက္ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေသာ ဘုရားရွိခုိးေက်ာင္း နွင့္ အစြမ္းရွိေသာအခ်ိန္ကာလ

Dr. Robert Schuller ကကာလက္သည္“ျဖစ္နုိင္ေျခစဥ္းစားသူ”ဟုအမည္ေပးေခၚတြင္ခ့ဲသည္။ သူသည္မိမိ ကုိယ္ကို အနာဂတ္ထဲေလွ်ာက္လွမ္းေနသူျဖစ္မွန္ေတြ႕ျမင္ကာ၊ သူတစ္ဦးတည္းမဟုတ္၊ သူ႕ဘုရား သခင္၏ အားႀကီးေသာ လက္ရုံးေတာ္ေပၚမွီထားသူျဖစ္၏။

တစ္ခါတစ္ေလကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ခရစ္ယာန္အသက္တာအေစာပုိင္းကေအာင္နုိင္ခ့ဲေသာ ၀ိညာဥ္တုိက္ပြဲမ်ား ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ဘ၀ထဲတြင္က်ရႈံးတတ္ျပၾကသိၾကပါ၏။ ဘာေၾကာင့္လဲအဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အၿပီးပုိင္မသိမ္း ပုိက္လုိက္ျခင္းနွင့္ ၎အားတဖန္ျပန္အနုိင္တုိက္ဖုိ႕ မလုပ္ေဆာင္မိတတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ေျမျပင္ကုိ အျပီးပုိင္မသိမ္းပုိက္မခ်င္းတုိက္ပြဲဟာ ရွိေနဆဲျဖစ္၏။ ထုိ႕ေနာက္၎ကုိသတိရွိရွိ ဆက္လက္ကာကြယ္ ေစာင့္ ေရွာက္ရပါမည္။

ကမၻာ ၂း၁၅ တြင္ ထာ၀ရဘုရားက အာဒံကုိဘာေျပာခ့ဲပါသနည္း။ – “ထုိအခါထာ၀ရအရွင္ဘုရားသခင္သည္ လူကုိယူ၍ ဧဒင္ဥယ်ာဥ္ကုိ ျပဳစုေစာင့္ေနေစျခင္းငွါထားေတာ္မႈ၏။” NIV – ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည္ ဟူေသာ စကားလုံးသည္ႀကိယာတစ္ခုျဖစ္ – ၎သည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သုိ႕)လႈပ္ရွားမႈ ျပေသာ စကားလုံးျဖစ္သည္။ မူရင္ေဟၿဗဲစကားလုံးရ႕ဲ အဓိပၸာယ္မွာ – ထိန္းသိမ္းသည္ ေစာင့္ၾကည့္သည္ ေစာင့္ထိန္းသည္ဟူ၍ ျဖစ္၏။ ထုိအေၾကာင္းက ကနဦးေန႕ရက္ကာလေတြ မွာေတာင္ ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခုိက္မည္ အႏၱရာယ္ရွိေၾကာင္း ညႊန္ျပေနသည္။

အာဒံနွင့္ ဧ၀သည္ အျပစ္ကင္းစင္သူေတြျဖစ္ (ေျဖာင့္မတ္သူေတာ့ မဟုတ္)သျဖင့္ ေျဖာင့္မတ္ေသာသူျဖစ္ရန္ ေရြးခ်ယ္မူတစ္ခုျပဳလုပ္ရန္ စမ္းသပ္ျခင္း ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ၾကေပ၏။ ထာ၀ရဘုရားသခင္ကို နာခံ၍ အျပစ္ကင္း စင္ျခင္းမွ ေျဖာင့္မတ္ျခင္းသုိ႕ ေျပာင္းေရြ႕ကာေျဖာင့္မတ္ျခင္းနွင့္ ထာ၀ရအသက္ရွင္မွာလား၊ ဒါမွမဟုတ္ နာမခံ ဘဲ အျပစ္ကင္းစင္ေသာ ဘ၀မွမေျဖာင့္မတ္ျခင္းသုိ႕ ကူေျပာင္းကာ ေသရမွာလား။ ဒါန႕ဲ ပတ္သက္၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ အားလုံးသိၿပီး ျဖစ္ပါ၏။ သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႕ေနထုိင္ရာဥယ်ာဥ္ကုိ ေစာင့္ထိန္းဖုိ႕ သတိေပးခံရၾက၏။

အလားတူပင္၊ ငါတုိ႕၏အေမြအေပၚေၾကြးေၾကာ္မူတည္ၿမဲေစနုိင္ရန္ငါတုိ႕၏နွလုံးသားဥယ်ာဥ္ေတာ္ႀကီးကုိ ထိန္း သိမ္းကာကြယ္၍ ေစာင့္ေရွာက္ရပါမည္။

ရန္သူမ်ား၏အႀကီးမားဆုံးဆႏၵမွာ ငါတုိ႕၏အေမြဆုံးရႈံးေစဖုိ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမွားလုံး၀မခံေစနွင့္ – “သူခုိးသည္ ခုိးျခင္း၊ သတ္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္းငွါလာတတ္၏။ ငါမူကား သုိးတုိ႕သည္ အသက္လြတ္ရုံမွ်မက အထူးသျဖင့္အသက္ျဖင့္ျပည္စုံေစျခင္းငွါလာသတည္း” (ေယာဟန္ ၁၀း၁၀)။ ငါတုိ႕သည္ သူ႕(ရန္သူ) အား အခြင့္ေပးမည္ေလာ့။ အဘယ္နည္းန႕ဲမွမေပးဟူေသာငါတုိ႕နွလုံးထဲကျပန္လည္တုန္႕ျပန္ေသာေ ၾကြးေၾကာ္ျခင္း ရွိေၾကာင္းက်ေနာ္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ကာလရွည္အေမြမ်ားနွင့္ ကာလတုိအေမြမ်ား ဟူ၍ နွစ္မ်ိဳးရွိ၏။ ဤနွစ္မ်ိဳးစလုံး၌ ဘုံပုိင္းေျခတစ္ခုရွိ၏ ၎မွာ ဆာေလာင္မႈ ပုိင္းျဖစ္ပါသည္။

ဆာေလာင္မႈသည္တန္ခုိးစုဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အေမြပုိင္ဆုိင္ျခင္း၏ စြမ္းေဆာင္မႈေနာက္ကြယ္က ေမာင္းနွင္ေပး ေသာအင္အားလည္းျဖစ္၏။

အခ်ိန္တုိဆာေလာင္မႈ

 • ဆယ့္နွစ္နွစ္ေသြးသြန္ေ၀ဒနာခံေသာ အမ်ိဳးသမီးသည္ ေယရႈအနားကပ္နုိင္ဖုိ႔ လူအုပ္ႀကီးၾကား တုိး သျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္၏ ၀တ္ရုံေတာ္အစြန္းကုိ ထိရာ၊ က်န္းမာျခင္းရ၏။ – သုိ႕ျဖစ္၍ ေယရႈခ်ီးမြမ္းေသာ စကား လုကာ ၈း၄၃-၄၈၊ မႆဲ ၉း၂၀-၂၂၊ မာကု ၅း၂၄-၃၄။
 • မိမိသမီးက်န္းမာေစျခင္းငွါ ခါနန္အမ်ိဳးသမီးသည္ ေယရႈအား အသနားခံေလ၏။ သူမသည္ တုိင္းတပါး သူျဖစ္၍ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမဟုတ္ေသာ္လည္း သူမ၏ယုံၾကည္ျခင္းအတြက္ ေယရႈရ႕ဲအထင္ႀကီး ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္းဆုိခ်က္ရရွိ ခ့ဲပါသည္။ (မႆဲ ၁၅း၂၁-၂၈၊ မာကု ၇း၂၄-၃၀)
 • ဆုိးသြမ္းေသာအမ်ိဳးသမီးသည္ ဖာရိရွဲမ်ားျပစ္တင္က့ဲရ႕ဲျခင္း ခံရေသာ္လည္း ဖာရိရွဲအိမ္၌ ေယရႈအား

ေက်းဇူးတရားသိျခင္းနွင့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာအျပည့္နွင့္ ဆီနွင့္ လိမ္းေပးရာ ေယရႈထံမွအျပစ္လႊတ္ျခင္းနွင့္ ကယ္တင္ျခင္းဆုေက်းဇူးလက္ခံရရွိခ့ဲသည္။ (လုကာ ၇း၃၆-၅၀)

 • ေဗဒနိရြာက မာရိသည္ခ်စ္ေမတၱာ၏ လႈံေဆာ္မႈျဖင့္၊ တပည့္ေတာ္မ်ား၏ ဆုံးမေအာ္ငုတ္ျခင္းရွိေသာ္ လည္း အလြန္အဖုိးႀကီးေသာေရေမႊးျဖင့္ေယရႈအားဘိက္သိက္ေပးေလ၏။ ေယရႈကလည္းသူမ အေၾကာင္းကုိ ဧ၀ံေဂလိေဟာၾကားရာေနရာတုိင္းတြင္ ေျပာၾကားျခင္းရွိေရးကတိေပးခ့ဲေလ၏။

(ေယာ ၁၂း၁-၈၊ မႆဲ ၂၆း၆-၂၃၊ မာကု ၁၄း၃-၉)

 • မတရားေသာတရားသူႀကီးအား သူမ၏တရားျခင္းအမႈမရမခ်င္းမရပ္မနား ေနွာင့္ယွက္ေနသည့္ ဇြဲမေလ်ွာ့ေသာ မုဆုိးမအေၾကာင္းကုိ ေယရႈကပုံဥပမာထဲတြင္ အထင္ကရထည့္သြင္း ေျပာဆုိထား သည္။ (လုကာ ၁၈း၁-၅)

ဤဥပမာအားလုံးတုိ႕သည္အခ်ိန္တုိ အက်ိဳးခံစားသာျဖစ္၍ သူတုိ႕နွင့္အတူ ဇတ္ျမွပ္ကုန္ၾကပါ၏ သုိ႕ေသာ္ လည္း ကာလရွည္ ၀ိညာဥ္ေရးအေမြသည္ထာ၀ရတည္၏။ ဘာေၾကာင့္၎တုိ႕ၾကားျခားနားရတာလဲ။ ေကာင္းၿပီ – ဒါကလြယ္လြယ္ေလးပါ။ – ျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေသာ ငါတုိ႕ျဖတ္သန္းလာသမွ်ေသာ အက်င့္ စရိက္မ်ားသည္ အျပင္းအထန္စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းကုိ ေက်ာ္လႊား၍ အထဲ၌ ထာ၀ရေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ား ထည့္ထားလုိ႕ ရေအာင္ သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘူးခြံျဖစ္နုိင္ေရး ငါတုိ႕အား အေတြ႕အႀကဳံခံစားေစသည္။

အေစာပုိင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေျပာခ့ဲေသာေရွာလုသည္သူ႕အား ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ပိ္ု္င္ဆုိင္မႈ (ဘုရင္္ရာထူး၊ ဘိက္သိက္ျခင္း) ရရွိေသာ္လည္း၊ သူ႕ရ႕ဲအက်င့္စရုိက္က ေနရာခ်ေပးထားေသာအရာကုိ အထဲထည့္နုိင္ေရး ဘူးခြံမျဖစ္ေစနုိင္ခ့ဲေပ။

အကၽြနု္ပ္တုိ႕လက္ခံရရွိေသာ အႀကီးမားဆုံးအေမြနွင့္ အျခားေသာအရာအားလုံးကုိ လြမ္းမုိးေသာအရာမွာ – ၁ ေပ ၁း၈-၉ “……ထုိသခင္ကုိသင္တုိ႕သည္ မျမင္ဘူးေသာ္လည္း ဘုန္းအသေရနွင့္ စပ္ဆုိင္ေသာ္ ေျပာ၍မမွိနုိင္ ေသာ ရႊင္လန္းျခင္းစိတ္နွင့္ ၀မ္းေျမွာက္ၾကသည္ျဖစ္၍ စိတ္၀ိညာဥ္ကုိ ကယ္တင္ျခင္းတည္းဟူေသာ ယုံၾကည္ ျခင္း၏အက်ိဳးကုိ ခံရၾက၏။”

၄။ ကာကြယ္ခုခံျခင္း မဟုတ္ပဲ တုိက္ခုိက္ျခင္း၌ ရပ္တည္ပါ

Okay! ယခုတြင္မူကာလက္သည္ ၈၅ နွစ္ရွိပါၿပီ၊ ဤအေၾကာင္းဖတ္တဲ့သူေတြထဲမွာ ထုိအသက္အရြယ္ရွိသူ (သုိ႕) ထုိထက္ပုိႀကီးသူ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရွိပါသလား။

ကာလက္သည္အုိမင္းလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားသူေတြကေတာ့ သူသည္သူ႕နယ္ေျမေသးေလးန႕ဲပဲ တင္း တိမ္ေရာင္ရဲ၍ ေအးေဆးအနားယူသင့္ပါသည္ဟုထင္မိေနခ့ဲေပသည္။ ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းကုိက်ေနာ္ တစ္ႀကိမ္ဖတ္မိခ့ဲပါ၏ – သူတုိ႕အနားယူခ်ိန္အမ်ားစုခ်ိန္တြင္၊ သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားသည္ ေသျခင္းတံခါး၀မွာရွိ မေနၾကေပ။ ဒါေပမ့ဲ အဲဒီတံခါး၀က အျခားအေဆာက္အအုံမ်ားတြင္ မၾကာမွီရွိတတ္၏။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစ သူသည္ေယာရႈထံသုိ႕ “`ဤေတာင္ကုိ အကၽြနု္ပ္အားေပးေလာ့” ဟုေတာင္းဆုိ၏။

“ယခုတြင္ပင္ ကုိယ္ပုိင္ေတာင္မ်ားကုိရင္ဆုိင္ေနရ၍ ၎ကအနာဂတ္ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံေစျခင္း ခံစားရေသာ လူမ်ားမ်ားရွိနူိုင္ပါသည္။ ထုိေတာင္ရ႕ဲေနာက္ကြယ္မွာ (ေက်ာ္လြန္၍ ရပ္ေနရျခင္းမွာ သူတုိ႕၏စိတ္ျပင္းျပျ ခင္းမ်ား၊ အိပ္မက္မ်ားနွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားျပည့္စုံျခင္းျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါရေစ “ငါတုိ႕၏ အေမြအျဖစ္ပုိင္ဆုိင္ရဖုိ႕ ငါတုိ႕အားဘုရားလုိခ်င္ေသာ ေတာင္ရွိပါသလား။

ေတာင္ႀကီးသည္ဘုရားသခင္ကုိအေစမခံေသာမိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းမ်ားနွင့္ခ်စ္ရေသာသူေတြလည္းျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ေပသည္။

ေတာင္ႀကီးသည္္လူ႕ေဘာင္အဖြ႕ဲအစည္းတစ္ခုအတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕နွလုံးသားထဲတြင္ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ ၀န္ထုပ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေကာင္းျဖစ္မည္။

ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႔၏အေမြ(သုိ႕)ေတာင္ႀကီးကုိငါတုိ႕အားေဖာ္ျပေပးေသာအခါ၊ ၎အခ်ိန္သည္ ေတာင္ႀကီး၏ အရြယ္အစား (သုိ႕) လမ္းခရီးရွိ အဟန္႕အတားမ်ား (သုိ႕) လူေတာင္ႀကီးမ်ားကုိ ၾကည့္ေန ရမည့္အခ်ိန္မဟုတ္ေခ်။ သည့္အစားငါတုိ႕ဘုရားသခင္၏ တန္ခုိးနွင့္အစြမ္းကုိၾကည့္ရမည့္အခ်ိန္သာ ျဖစ္သည္။

ခါနန္ျပည္ကုိစူးစမ္းေလ့လာ၍ ျပန္လာၾကေသာ သူလွ်ိဳ ၁၂ ဦးအနက္ ၁၀ ဦးက ေၾကျငာၾကသည္မွာ – “သုိ႕ရာတြင္ ျပည္သူျပည္သားအေပါင္းတုိ႕သည္ အားႀကီးပါ၏ ထုိမွ်မကအာနက အမ်ိဳးသားတုိ႕ကုိလည္း ျမင္ရပါ၏။ …..သူတို႕ေရွ႕မွာ ငါတုိ႕သည္ ကုိယ္အထင္အတုိင္းနွံေကာင္က့ဲသုိ႕ျဖစ္ၾက၏” (ေတာ ၁၃း၂၈၊ ၃၃)။ သတင္းေပးပုိ႕ခ်က္သည္ ကင္ဆာေရာဂါသဖြယ္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ျဖစ္ေစၿပီး၊ လူစုမ်ား၏ စိတ္ကူးယဥ္မူကုိ ဖမ္းစားေစခ့ဲပါသည္။ ၎(သတင္းေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း) သည္းအသားပုိသဖြယ္ႀကီးထြားလာကာ ေနာက္ ေန႕ထိ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္ဆဲပင္။

နွံေကာင္/ က်ဳိင္းေကာင္ပုံကုိ တစ္ခ်က္ေလာက္ၾကည့္ၾကရေအာင္။

အကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးကုိ ေမးပါရေစ – ကၽြနု္ပ္တုိ႕ဟာ ကာလက္လား နွံေကာင္လား

သင္နွင့္ကၽြနု္ပ္သည္ သခင္ဘုရား၏တပည့္ေတာ္ျဖစ္၏ – ထုိအရာသည္အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ထာ၀ရဘုရား သည္ သန္မာၿပီး ရဲရင္ဖုိ႕သင္တန္းတက္ထားကာ ငါတုိ႕ေသခ်ာလုပ္နုိင္ပါတယ္’’ ဟူ၍ေၾကျငာတတ္သည္ စစ္သူရဲတပည့္မ်ားကုိ ရွာေဖြေနပါသည္။ တဖန္ထုိအရာသည္ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

ျဖစ္ပ်က္ပုံမ်ားေနာက္သုိ႕လုိက္ေသာ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ “နွံေကာင္စိတ္ဓာတ္ရွိသူ” ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ငါတုိ႕အား သတိေပးေနပါတယ္။ ထုိသုိ႕ မွတ္ယူနုိင္ေပသည္။ ယေန႕ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းနွင့္ သံသယမ်ားျဖင့္ ၀န္းရံတတ္ပါ၏ ဘုရားသခင္၏အေစခံမ်ားအေနျဖင့္ ေပ်ာက္ဆုံးေသာသူမ်ားထံ ဧ၀ံေဂလိ တရားေဟာေျပာေသာအခါ (သုိ႕) ငါတုိ႕အား လုပ္ေဆာင္ရန္ဘုရားသခင္မိန္႕ေတာ္မူေသာအရာမ်ား နာခံဖုိ႕ ႀကိဳးစားေသာအခါ၊ ငါတုိ႕တေတြသည္သတိမထားျဖစ္လွ်င္၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္နွံေကာင္စိတ္ဓာတ္ပမာအသက္ ရွင္တတ္ၾက၏။  

တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ တစ္စုံတစ္ခုလုပ္ေဆာင္ရန္ က်ရႈံးခ့ဲလုိ႕ ေယရႈက ဆုံးမခ့ဲတာ အနည္းဆုံး သုံးႀကိမ္ထိ အကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ရွိရပါသည္။ သူတို႕သည္ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း ကုိယ္ေတာ္သည္ ေမွ်ာ္ လင့္၍ တန္ခုိးအာဏာလည္းေပးခ့ဲ၏။

၁။ မႆဲ ၁၇ တြင္ တပည့္ေတာ္တုိ႕သည္ ၀က္ရႈးအနာစြဲျခင္း ေ၀ဒနာခံစားရာမွ မက်န္းမာေစၾကေသာေၾကာင့္ ထုိသူတုိ႕ကုိ ေယရႈက “ယုံၾကည္ျခင္းမရွိ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာအမ်ိဳး” ဟု ေခၚခ့ဲသည္။

၂။ မႆဲ ၈ တြင္ ေလွထဲ၌ရွိေနၾကေသာ တပည့္ေတာ္မ်ားက ေရနစ္ေနျခင္းမွ သူတုိ႕အားကယ္တင္ရန္ ကုိယ္ေတာ္အား ေအာ္ေခၚၾကေသာအခါ ကုိယ္ေတာ္က “ယုံၾကည္ျခင္းအားနည္းေသာသူတုိ႕၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ ေၾကာက္တတ္သနည္း” ဟုျပစ္တင္ေလသည္။ တပည့္ေတာ္တုိ႕သည္ ေလနွင့္လႈိင္းလုံးမ်ားကုိ ဆုံးမအမိန္႕ ေပးဖုိ႕ ေယရႈေမ်ွာ္လင့္ခ့ဲသည္။

၃။ မႆဲ ၁၄ တြင္ ေပတရုသည္ ေလွေပၚကဆင္းၿပီးမၾကာမွီမွာပဲ ေရထဲနစ္သြားေသာအခါ ေယရႈက “ယုံၾကည္ ျခင္းအားနည္းေသာသူ၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ယုံမွားေသာစိတ္၀င္သနည္း” ဟုဆုိကာျပစ္တင္ခ့ဲသည္။ ေပတရုသည္ သူ႕ထံသုိ႕ ေရမနစ္ဘဲ လွမ္းလာဖုိ႕ေယရႈလုိခ်င္၏။

က်ေနာ္ေ၀ဖန္ေနတာ မဟုတ္ဘူး၊ လုံး၀မဟုတ္ပါ၊ အလားတူေသာအေျခအေနမ်ိဳးမ်ား က်ေနာ္ဆီေရာက္လာ လွ်င္ က်ေနာ္ဘာလုပ္မိမယ္ဆိုတာ မသိပါဘူး။ မည့္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားထဲရွိၾကေသာ တပည့္ေတာ္ မ်ားက သူတုိ႔သည္ သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦးက့ဲသုိ႕ “နွံေကာင္စိတ္ဓာတ္” ရွိၾကေၾကာင္း ငါတုိ႕အား သတိေပးေနသည္။

လုံးလုံးလ်ားလ်ားဆန္႔က်င္ဘက္ျဖင့္ တမန္ေတာ္၀တၱဳထဲရွိ ဧ၀ေဂလိေျပာၾကာဖုိ႕ေစလႊတ္ခံေသာ တပည့္ေတာ္ မ်ားသည္ေယရႈခရစ္ေတာ္အတြက္ကမၻာႀကီးကုိေမွာက္လွန္ပစ္ၾက၏။

ျခားနားခ်က္က ဘာလဲ။ ၿ႔ပီးေတာ့ သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦးနွင့္ ကာလက္အေၾကာင္းက ျခားနားခ်က္ကဘာလဲ။ သူတုိ႕သည္ ျခားနားေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိၾက၏။

ကာလက္အေၾကာင္းတြင္သူသည္ေယေဟာ၀ါဘုရားကုိ ဗဟုိျပဳေသာစိတ္သေဘာထားရွိ၏။ တမန္ေတာ္၀တၱဳ ထဲရွိ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ဗတိၱဇံခံၾက၏။ ပင္ေတကုေတၱေန႕အၿပီးတြင္ျခား နားမႈက ေန႕ခ်င္းညခ်င္းျဖစ္ေပၚလာ၏။ သူတုိ႕သည္ ရဲရင့္လာတယ္၊ တန္ခုိးႀကီးမားလာတယ္၊ ေယရႈခရစ္ ေတာ္နာမကုိေဟာေျပာရာတြင္ အသီးအပြင့္မ်ားစြာ ေတြ႕လာၾကသည္။ တစ္ခ်ိန္ၿပီး တစ္ခ်ိန္သူတုိ႕သည္ ဖ်ားနား သူမ်ားကုိ အမႈေတာ္ေဆာင္ျခင္းနွင့္ ေပ်ာက္ဆုံးသူမ်ားအား ခရစ္ေတာ္ထံ ေခၚေဆာင္လာျခင္းအမႈတုိ႕တြင္ ပုိပုိ ၿပီးသတၱိရွိလာတာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ျမင္ရပါသည္။

ပင္ေတကုေတၱေန႕သည္ သူုတို႕ဘ၀ကုိ ေၾကာက္ရြ႕ံ၍စုိးရိမ္တတ္ျခင္းမွ သတၱိရွိ၍တန္ခုိးႀကီးေသာ ေယရႈခရစ္ ေတာ္၏ သက္ေသမ်ားအျဖစ္ကူးေပးခ့ဲသည္။ ထုိ႕ေန႕၌ပင္ေပတရုသည္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း ကင္းစြာေတာင္ခ်ီ ေသာလူအုပ္ေရွ႕တြင္ မတ္တပ္ရပ္ၿပီး တရားေဟာရာ ထုိသူတုိ႕ကုိေယရႈခရစ္ေတာ္ထံေတာ္ပါးသုိ႕ ဦးေဆာင္ ေပးခ့ဲသည္။

ထိုမွ်မကနိမိတ္လကၡဏာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ဖ်ားနာသူမ်ား က်န္းမာေစျခင္းနွင့္ နတ္ဆုိးနွင္ထုတ္ျခင္းတုိ႕သည္ ဧ၀ံေဂလိေ၀ငွျခင္းေၾကာင့္ နားေထာင္သူမ်ားထံသုိ႕ ဧ၀ံေဂလိ၏သစၥာတရားသက္ေသမ်ားအျဖစ္ တမန္ေတာ္ ၀တၱဳ ထဲတြင္မထူးဆန္းေတာ့ေသာ သာမညအရာျဖစ္လာပါေတာ့သည္။ (ေယာ ၁၄း၁၁-၁၂)

ဒီေန႕ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါရေစ – နွလုံးသားထဲက ေျဖေပးပါ။

ငါတုိ႕သည္ဘယ္ခ်ိန္က လူနာတြက္ေနာက္ဆုံးဆုေတာင္းေပးခ့ဲၿပီ၊ ဘုရားသခင္က်န္းမာေစကာဘယ္ခ်ိန္ ေနာက္ဆုံးျမင္ေတြ႕ခ့ဲပါသလဲ။

သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခုိးထဲတြင္ငါတုိ႕ေနာက္ဆုံးရွိတ့ဲအခ်ိန္ကဘယ္တုန္းကလဲ – နတ္ဆုိး နွင္ထုတ္ ျခင္း။

ယေန႕ဘုရားသခင္သည္ ကာလက္လုိ “ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္” ရွိတ့ဲတပည့္ေတာ္မ်ားကုိ ေၾကာက္တတ္ၿပီး၊ တုံံ႕ဆုိင္းေနေသာသူမ်ားထဲမွ သခင္ဘုရား၏အမိန္႕ေတာ္ျမတ္ကုိ နာခံဖုိ႕ခ်ီးေျမွာက္ေနပါတယ္။ သူတုိ႕ တေတြ က“၎ကုိသူတုိ႕ေသခ်ာစြမ္းေဆာင္နုိင္ပါသည္’’ ဟုေၾကျငာၾက၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဘုရား သခင္သည္ ၎ကုိလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕မိန္႕ေတာ္မူၿပီးအလုပ္ကုိ ၿပီးျဖစ္ေစေရးတန္ခုိးနွင့္အာဏာကုိ ေပးအပ္ခ့ဲေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

ဘုရားသခင္၏နုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာဖုိ႕ ဧ၀ံေဂလိကုိဆန္႕က်င္ေသာေနရာေဒသ၊ တုိင္းနုိင္ငံမ်ား ထဲသုိ႕သတၱိနွင့္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းမရွိရဲရင့္စြာ ေရွ႕သုိ႔ေျခလွမ္းသြားၾကရာမွာ မူဆလင္၊ ဟိႏၵဴနွင့္ ရုပ္တုကုိး ကြယ္သူ မ်ားဟူ၍ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိၾကေပ။ ေပတရုကလည္း “ငါ၌ေရႊေငြမရွိ၊ ရွိသည့္အရာကုိ သင့္အားေပးမည္။ နာဇရက္ ၿမိဳ႕သား ေယရႈခရစ္၏ နာမေတာ္အားျဖင့္ထ၍ လွမ္းသြားေလာ့” ဟုဆုိ၏ (တမန္ ၃း၆)။ ေပတရုမွာ ေျခမစြမ္း ေသာသူေတာင္းစားအားေငြေပးစရာမရွိခ့ဲေပ။ သုိ႕ေသ္ာသူ႕မွာဘာရွိခ့ဲသလဲ။ သူ႕မွာေျခမ စြမ္းေသာ ေတာင္းစား သူကုိထေစ၍ လွမ္းသြားခြင့္အမိန္႕ေပးနူိ္င္ေသာအခြင့္ ရွိပါ၏။ သူသည္သခင္ေယရႈခရစ္ေတာ္ထံမွ ရရွိေသာ တန္ခုိးအာဏာရွိ၏။ လုကာ ၉း၁ တြင္ ေယရႈကတပည့္ေတာ္ ၁၂ ပါးကုိ အတူတကြေခၚေတာ္အခါ ထုိသူတုိ႕အား နတ္ဆုိးမ်ားနွင္ထုတ္ခြင့္၊ ေရာဂါမ်ားက်န္းမာေစေသာအခြင့္ တန္ခုိးအာဏာမ်ားေပးအပ္ခ့ဲကာ ဘုရားသခင္၏ နုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္း ေဟာေျပာဖုိ႕နွင့္ ဖ်ားနာသူမ်ားအနာၿငိမ္းေစဖုိ႕ ေစလႊတ္ခ့ဲသည္။

တစ္စုံတစ္ဦးသည္အာဏာေပးအပ္ျခင္းခံရမွသာ သူ/သူမသည္တစ္ျခားသူတုိ႕အား အမိန္႕ေပးခြင့္ရွိပါသည္။ တပည့္ေတာ္မ်ားသည္ ဧ၀ံေဂလိတရားအတြက္ အလုိငွါ အနာေရာဂါနွင့္ နတ္ဆုိးမ်ားအေပၚ ဤအာဏာကုိ ေပး အပ္ျခင္းခံၾက၏။ ဘုရားသခင္၏နုိင္ငံေတာ္ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ဖုိ႕အတြက္ တပည့္ေတာ္မ်ားဆီးေပးထားေသာ တန္ခုိးနွင့္ အာဏာမ်ားသည္ ယေန႕တြင္ပင္ ငါတုိ႕အား ျဖစ္နုိင္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။

သူလွ်ိဳမ်ား၏ ရႈေထာင့္အျမင္

သူလွ်ိဳမ်ားသည္ေဟဘရြန္ (Hebron) ၿမိဳ႕ကုိ အထင္ႀကီးၾက၏။ ၎ၿမိဳ႕သည္ေတာင္ဘက္တြင္ တည္ရွိေသာ တံတုိင္းခုိင္မာေသာၿမိဳ႕ျဖစ္၍၊ ေပ ၃၀၀၀ ခန္႕ျမင့္ေသာ ေတာင္တန္းသြယ္ၿပီး အနားတြင္တည္ရွိ၏။ ေဟဘရြန္ၿမိဳ႕သည္ အီဂ်စ္ျပည္ရွိ ဇုိအန္ (zoan)- ၎တည္ေနရာသည္ ဘီစီ ၁၇၀၀ ခန္႕တြင္တည္ေဆာက္ ထားသည္) ထက္ခုနွစ္နွစ္ေစာ၍ တည္ေဆာက္ထားျခင္းရွိ၏။ သူလွ်ိဳမ်ားသည္ ျမင္ရေသာအရာေၾကာင့္ တုန္လႈပ္ၾက၏။ အေၾကာင္းမူကား ဤခုိင္ခန္႕ေသာၿမိဳ႕ႀကီးထဲတြင္ အာနက္မွ ဆင္းသက္လာေသာ Anakes (သုိ႕) Anakim လူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေသာ လူေကာင္ႀကီးမ်ားေနထုိင္ၾက၏။ (“im” သည္ေဟၿဗဲဘာသာအရ အမ်ား ကိန္းကုိ ျပသသည္။)

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ သူတုိ႕၏ျပင္းထန္ေသာ ေျပာဆုိခ်က္မွာ –

ေတာလည္ရာ ၁၃း၂၈-၃၃ “….ျပည္သူျပည္သားတုိ႕သည္ အားႀကီးပါ၏ ခုိင္ခန္႕ေသာၿမိဳ႕ႀကီးနွင့္ ေနၾကပါ၏ ထုိမွ်မက အာနကအမ်ိဳးသားတုိ႕ကုိလည္း ျမင္ရပါ၏ အာမလက္အမ်ိဳးသားတို႕သည္ ေတာင္ဘက္၌၎၊ ဟိတၱိလူ၊ ေယမုသိလူ၊ အာေဗာရိလူတုိ႕သည္ ေကာက္ရုိးေပၚ၌၎၊ ခါနန္လူတုိ႕သည္ ပင္လယ္နား၊ ေယာ္ဒန္ ျမစ္နား၌၎ေနၾကသည္ဟု ေလွ်ာက္ၾက၏။ ထုိျပည္သားတုိ႕ကုိ ငါတုိ႕မတုိက္နုိင္ သူတုိ႕သည္ငါတုိ႕ထက္ အားႀကီးၾကသည္ဟူ၍၎၊ ငါတုိ႕သြား၍စူးစမ္းေသာျပည္သည္ မိမိသားတုိ႕ကုိ ဖ်က္ဆီးတတ္၏…. သူတုိ႕ ေရွ႕မွာ ငါတုိ႕သည္ ကုိယ္ထင္အတုိင္း နွံေကာင္က့ဲသုိ႕ျဖစ္ၾက၏။”

သူတုိ႕ေျပာေသာစကားထဲတြင္ မမွန္တာမရွိသလုိ မွားယြင္းတာလည္းတစ္ခုမွမပါခ့ဲပါ။ သုိ႕ေသာ္သူတုိ႕ေျပာ ေသာစကားမွာယုံၾကည္ျခင္းကင္းမ့ဲရာက်ၿပီး အရင္ကထာ၀ရဘုရားျပဳေတာ္မူၿပီးေသာ အမူအရာမ်ားကုိ အသိ မွတ္မျပဳရာက်ေပသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္အေနျဖင့္ ေယာရႈနွင့္ကာလက္ထံမွ ထြက္ေပၚလာေသာ အျမတ္ေဒါသစကားသံကုိ ၾကားနာၾကည့္ပါ။ “ကာလက္ကလည္း ခ်က္ခ်င္းခ်ီသြား၍ ထုိျပည္ကုိ သိမ္းယူၾကစုိ႕၊ ေအာင္နုိင္ေကာင္းသည္ဟုဆုိ၍ ေမာေရွေရွ႕မွာ လူမ်ားကုိၿငိမ္းေစ၏” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၁၀)

ေနာက္တစ္ေန႕တြင္မယုံၾကည္မႈနွင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းက လူေတြကုိ ကၽြန္ျပေနေသးပါသျဖင့္ ေယာရႈနွင့္ကာလက္ တုိ႕သည္ စုေ၀းေနၾကေသာ ဣသေရလလူအုပ္ႀကီးကုိ မိမိတုိ႔ယုံၾကည္ျခင္းျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ဖုိ႕ ႀကိဳးစားရာတြင္ ေျပာလုိက္ၾကသည္မွာ ငါတုိ႕ေလွ်ာက္သြား၍စူးစမ္းေသာျပည္သည္ အလြန္ေကာင္းေသာျပည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထာ၀ရ ဘုရားသည္ ငါတုိ႕ကုိနွစ္သက္လွ်င္ နုိ႕န႕ဲ ပ်ားရည္စီးေသာ ထုိျပည္သုိ႕ ငါတုိ႕ကုိေဆာင္သြား၍ အပုိင္ေပးေတာ္ မူလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ မပုန္ကန္ၾကပါနွင့္။ ထုိျပည္သူျပည္သားတုိ႕ကုိ မေၾကာက္ၾကနွင့္၊ သူတုိ႕သည္ ငါတုိ႕စားစရာဘုိ႕ျဖစ္ၾက၏။ သူတုိ႕၌အမွီသဟဲမရွိ၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႕ဘက္၌ရွိေတာ္မူ၏ သုိ႕ျဖစ္၍ သူ တုိ႕ကုိ မေၾကာက္ၾကနွင့္ဟု ေျပာဆုိၾက၏” (ေတာလည္ရာ ၁၄း၇-၉)။

              ထာ၀ရဘုရားသည္မယုံၾကည္ျခင္းကို မုန္းတီး၏အေၾကာင္းမွာ ၎၏အျမစ္သည္ ကုိယ္ေတာ့္၏ အစြမ္းနွင့္ အနႏၱတန္ခုိးကုိ ျငင္းပယ္ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ၎သည္မာန္မာန၌ အုတ္ျမစ္ခ်ထား၍ ကုိယ္ေတာ့္ရ႕ဲ ခြန္အားနွင့္ တန္ခုိးမဟုတ္ပဲ မိမိကုိယ္ကုိသာ ျမင္နုိင္ေစတတ္၏။

ဤကိစၥတြင္ ထာ၀ရဘုရားသည္အမ်က္ေဒါသထြက္၍ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္ကလြဲ၍ ဤမ်ိဳးဆက္လူမ်ားကုိ ကတိေတာ္ျပည္မ၀င္စားဖုိ႕ ကတိထားေတာ္မူ၏။ ဤဆန္႕က်င္ဘက္ပုန္ကန္ျခင္းအမူသည္ သူတုိ႕၏ မ်ိဳးစဥ္ ဆက္ ကပ္လုိက္လာရေၾကာင္း ဆာလံက်မ္း ၉၅ ထဲတြင္ေအာက္ေရးသားထားသည္ကုိ ေဟၿဗဲ ၃း၇-၉ ထဲတြင္ ျပန္လည္ကုိးကားထားတာကုိ ငါတုိ႕ေတြ႕ျမင္ရသည္။ “ယေန႕တြင္ သင္တုိ႕သည္ ဗ်ာဒိတ္ေတာ္အသံကုိ ၾကားလ်က္ ခုိင္မာေသာစိတ္နွလုံးမရွိၾကနွင့္။ သင့္တုိ႕အဘမ်ားသည္ အနွစ္ေလးဆယ္ပတ္လုံး ငါ့ကုိ နည္း နည္း စုံစမ္း၍ ငါ၏အမႈတုိ႕ကုိ ျမင္ရေသာ ေတာတြင္ ငါ့ကုိဆန္႕က်င္ဘက္ျပဳ၍ စုံစမ္းရာ ကာလ၍ရွိသက့ဲသုိ႕ မရွိေစၾက နွင့္။ ထုိလူမ်ိဳးကုိ ငါသည္ျဖစ္၍၊ ထုိသူတုိ႕သည္စိတ္သေဘာမွားယြင္းတတ္ေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္ၾက၏။ ငါ့၏အေလ့ အလာတုိ႕ကုိ နားမလည္ၾကဟု ငါဆုိရ၏။ ထုိ႕ေၾကာင့္ သူတုိ႕သည္ငါ၏ ခ်မ္းသာထဲသုိ႕ မ၀င္ရၾကဟု အမ်က္ထြက္၍ ငါက်ိန္ဆုိ၏” (ဆာလံက်မ္း ၉၅း၇-၁၁)

ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးရင္ဆုိင္ေနေသာ ဘုံကိစၥတစ္ရပ္မွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ “ထာ၀ရဘုရားကုိ မိမိတုိ႕အဆင့္သုိ႕ ဆြဲခ် တတ္ၾက၏၊ ဘုရားသခင္အား ေသတၱာထဲတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ သိမ္းထားနုိင္သည္ ဟူ၍ အရင္းတင္း ယုံၾကည္မႈ” ကၽြနု္ပ္တုိ႕၌ရွိတတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ထုိအရာမွ ငါတုိ႕ျဖတ္သန္းလာသမွ်ေသာ ဘ၀အေတြး အႀကဳံမ်ားနွင့္ ပတ္၀န္းက်င္မ်ားအား ငါတုိ႕ဘ၀ထဲ၀င္လာခြင့္ေပးကာ ႀကီးျမတ္ေသာဘုရား သခင္ကုိ စဥ္းစား ဆုံးျဖတ္အနက္ ဖြင့္ေစၾကသျဖင့္ ထုိေန႕အားျဖင့္ ဘုရားသခင္ကုိ ေသးသိမ္ေစၾကပါ၏။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးကို ယေန႕က်ေနာ္တုိက္တြန္းပါရေစ – ငါတုိ႕၏အေမြကုိေၾကြးေၾကာ္၍ ဘုရားသခင္သည္ ကတိေတာ္မ်ားတည္ေစဖုိ႕ သစၥာရွိမွန္းကုိ ေအာက္ေမ့ၾကပါစုိ႕။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ေရွ႕ကုိ အစဥ္အၿမဲ ၾကည့္ရႈၾကပါစုိ႕။ ရန္တုိက္လုိစိတ္ရွိ၍ သတၱိရွိပါအေၾကာင္းမွာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕နွင့္အတူရွိသည္ျဖစ္၍ “ဤေတာင္ကုိအကၽြနု္ပ္အားေပးေလာ့” ဟု ဘုရားသခင္အားေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။

သင္နွင့္ကၽြနု္ပ္သည္ အက်င့္ေဟာင္းကုိ ခ်ိဳးဖ်က္၍အသက္တာထဲ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျပဳလုပ္မည္ဆုိလွ်င္ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕၏ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိပ်က္ရယ္ျပဳေသာ လူေတာင္ႀကီးကုိရင္ဆုိင္၍ေျပာဆုိရပါမည္။ သင္နွင့္ကၽြနု္ပ္သည္ ဘာပဲ ရင္ဆုိင္ပါေစျပႆနာမဟုတ္၊ ငါတုိ႕၏ပန္းတုိင္နွင့္ အိပ္မက္မ်ား ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားပုံရွိပါေစ ျပႆနာ မဟုတ္၊ ငါတုိ႕၏စကားလုံးမ်ားကုိေျပာင္းလဲပစ္၍ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္ၾကပါစုိ႕။

ငါတုိ႕၏ေတာင္မ်ားအေၾကာင္းေျပာဆုိျခင္းကုိ ရပ္နားၾကပါစုိ႕၊ ယခုသည္၎ (ေတာင္) ကုိ ေျပာရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ ၿပီ။ကၽြနု္ပ္တုိ႕ပတ္၀န္းက်င္မွာ ရွိေသာတစ္ျခားသူမ်ားနွင့္ ဒီေလာကႀကီးအားကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ျပႆနာမ်ားအဘယ္ မွ်ေလာက္ႀကီးမားတ့ဲအေၾကာင္းေျပာျပေနေသာအသက္ရွင္ျခင္းမ်ားထားရစ္ၾကပါစုိ႕။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕စိတ္နွလုံး အရင္းနွင့္ ဘုရားသခင္ဘယ္ေလာက္ႀကီးျမတ္ေၾကာင္း သူတုိ႕အားေျပာဖုိ႕ စတင္လုိက္ပါ။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ယုံၾကည္ျခင္း၌ရပ္တည္ဖုိ႕၊ ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ျမြတ္ဆုိဖုိ႕နွင့္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ေပးထားၿပီးေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းနွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာ၌ ေရွ႕သုိ႕ေျခလွမ္းဖုိ႕ရန္ လုိအပ္ေပသည္။

“ငါအမွန္ဆုိသည္ကား အၾကင္သူသည္ယုံမွားေသာ စိတ္နွင့္ကင္း၍ မိမိဆုိသည့္အတုိင္းျဖစ္ရမည္ဟု ယုံၾကည္ လ်က္ေတာင္ကုိေနရာမွ ေရြ႕ေလာ့၊ ပင္လယ္၌က်ေလာ့ဟုဆုိလွ်င္ ထုိသူဆုိသည့္အတုိင္းျဖစ္လိမ့္မည္။” (မာကု ၁၁း၂၃)

ဒါကုိကၽြနု္ပ္တုိ႕ယုံၾကည္ၾကပါသလား။ ဟုတ္ၿပီ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ယုံၾကည္ၾကပါသလား။ ထုိ႕သုိ႕ယုံၾကည္တယ္ဆုိရင္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ငါတုိ႔၏လူေတာင္ႀကီး ယခုပင္မေျပာရတာလဲ၊ ငါတုိ႔၏ေတာင္ႀကီးကုိ က်ယ္ေသာအသံနွင့္ ဘာလုိ႕မေအာ္ရတာလဲ။

ထာ၀ရဘုရား၏သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိသည္ လူေယာက်ာ္္း မ်ားနွင့္ လူမိန္းမမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႕ အခြင့္ေပးပါ။

ကာလက္ – ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိသူ – အပုိင္း ၂

က်မ္းခ်က္

ငါ့ကၽြန္ကာလက္မူကား ထူးျခားေသာ သေဘာရွိ၍ ငါ့ေနာက္သုိ႕ လုံးလုံးလုိက္ေသာေၾကာင့္ သူသြားခ့ဲၿပီးေသာ ျပည္သုိ႕ သူ႕ကုိ ငါေဆာင္သြင္းသျဖင့္ သူ၏သားေျမးတုိ႕သည္ အေမြခံရၾကလိမ့္မည္။ (ေတာလည္ရာ ၁၄း၂၄) သတင္းစကား

ဤစကားလုံးမ်ားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ေရွ႕ကအခန္းက႑ျဖစ္ေသာ ကာလက္အေၾကာင္းကုိ နိဂုံးခ်ဳပ္လုိက္ရပါ၏။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ယုံၾကည္ျခင္း၌ ရပ္တည္၍ေအာင္ျမင္ျခင္းကုိ ေၾကြးေၾကာ္ကာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ဘုရားသခင္ ေပးထားၿပီးေသာ လႊတ္ေျမာက္ျခင္းနွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာေရွ႕သုိ႕ ေျခလွမ္းဖုိ႕ လုိအပ္ေပသည္။ ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္ ယုံမွားေသာစိတ္နွင့္ကင္း၍ မိမိဆုိသည္အတုိင္းျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္ထုိေတာင္ကုိေနရာမွေရြ႕ေလာ့။ ပင္လယ္၌က်ေလာ့ဟုဆုိလွ်င္ထုိသူဆုိသည္အတုိင္း ျဖစ္လိမ့္ မည္။ (မာကု ၁၁း၂၃) ထုိအေၾကာင္းကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ယုံၾကည္ေနဆဲလား၊ ယုံၾကည္ပါသလား ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏လူေတာင္ႀကီးအား ဆန္႕ က်င္ေျပာထြက္ေနဆဲလား၊ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ေတာင္ႀကီးအားက်ယ္ေသာအသံနွင့္ဆန္႕က်င္ေၾကြးေၾကာ္ေနဆဲလား။ အကၽြနု္ပ္တုိ႕၏စိတ္သေဘာထားသည္ ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိသည့္ လူေယာက်ာ္း၊ လူမိန္းမ အျဖစ္ ဘုရား သခင္၏သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ျပဳလုပ္ေနဆဲလား။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏စြမ္းေဆာင္မူထက္နွလုံးသားကုိသာ၍စိတ္၀င္စား၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ နွလုံးသား မွန္ကန္လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ စြမ္းေဆာင္မႈလည္း ေနာက္ပုိင္းမွာ ပါလာျဖစ္၏။

သမၼာက်မ္းစာသည္ ဘုရားသခင္၏ဆႏၵနွင့္ ဆက္စပ္၍ရုိးရွင္းလြန္းပါသည္။ ဘုရားအတြက္နွလုံးသားဘယ္ ေလာက္အေရးႀကီးသည္ကုိ က်ေနာ္တစ္ခဏမ်ွေပါ့ ပ်က္ပ်က္ျဖစ္ေစမည္မဟုတ္ေပ။ အမွန္ဆုိလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ၏ေအာင္ျမင္မႈ ျမင္နုိင္ေသာအသီးပြင့္၊ တတ္နုိင္စြမ္းနွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ အခ်ိန္အားလုံးတြင္ ဒုတိယေန ရာသာျဖစ္သည္။ ဘာေၾကာင့္လဲအဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ကၽြနု္ပ္တုိ႕ နွလုံးသားမွန္ကန္ေနရင္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။

ဤအေၾကာင္းကုိစိတ္ထဲသုိထားလ်က္၊ ကာလက္၏ နွလုံးသား၊ စိတ္၊ ၀ိညာဥ္ထဲကုိ ပုိ၍နီးကပ္စြာ ယခုပင္ ၾကည့္ရႈၾကၿပီး ကၽြနု္ပ္တုိ႕အေနျဖင့္ ဘာေတြေလ့လာေတြ႕ရွိနုိင္သလဲဆုိတာ ၾကည့္ၾကပါစုိ႕။ ဤသုိ႕လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ “သူ၌ထူးျခားေသာစိတ္သေဘာထားရွိ ငါ့ေနာက္သုိ႕စိတ္နွလုံး အၾကြင္းမ့ဲလုိက္ေလ၏” ဟူေသာအခ်က္ သည္ ဘုရားသခင္၏ ေၾကျငာထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင့္ ေအာက္ေမ့သတိရၾကပါစုိ႕။

မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ ကၽြနု္ပ္တို႕ဆက္မသြားခင္ အနည္းငယ္ျပန္တင္ပါရေစ –

တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက ေအာက္ပါစကားလုံးမ်ား ေရးသားထား၏- “ထုိအေၾကာင္းအရာရွိသမွ်တုိ႕သည္ ပုံသက္ေသျဖစ္အ့ံေသာငွါ ထုိသူတုိ႕၌ ေရာက္ၾက၏။ ကပ္ကာလအဆုံးတြင္ျဖစ္ေသာ ငါ့တုိ႕ကုိ ဆုံးမစရာဖုိ႕ က်မ္းစာ၌ေရးထားလ်က္ရွိသတည္း” (၁ေကာ ၁၀း၁၁)။ ရွင္ေပါလုက ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကုိ ၾကည့္ရႈျခင္းနွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးသျဖင့္ ေျပာထားသည္မွာ “ငါတုိ႕သည္ က်မ္းစာ၌ပါေသာ သည္းခံျခင္း၊ သက္သာျခင္း အေၾကာင္းမ်ားကုိ အမွီျပဳ၍ ေျမွာ္လင့္ရေသာအခြင့္ရွိေစျခင္းငွါ က်မ္းစာ၌အထက္ကေရးထားသမွ်သည္ ငါတုိ႕ကုိဆုံးမၾသ၀ါဒေပး ၍ ေရးထားသတည္း” (ေရာမ ၁၅း၄)

ဒီအထိကၽြနု္ပ္တုိ႕ဘာေတြေတြ႕ျမင္ၿပီးၿပီလဲ။ ဥပမာမ်ားက ဘာေတြလဲ။ ဘာတုိက္တြန္းႏႈိးေဆာ္ခ်က္ေတြ ေတြ႕ရွိ ပါသလဲ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ဘာေတြသင္ယူမိပါသလဲ။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕ထင္ရွားစြာ ေတြ႕ျမင္ရေသာအရာမွာ သူလွ်ိဳ ၁၂ ဦးအၾကားကြဲျပားျခားနားေသာ စိတ္သေဘာထား ေပၚလြင္ဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

စိတ္သေဘာထား

သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏စိတ္သေဘာထား

၁။ သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ ရႈျမင္သုံးသပ္ပုံသည္ သိပ္ၿပီး ေတာက္ပမႈမရွိ။

၂။ သူတုိ႕၏ သတင္းပုိ႕မႈသည္ မည္းေမွာင္ေန၏။

၃။ သူတုိ႕သည္ျဖစ္နုိင္ေျခထက္၊ ျပႆနာကုိသာ၎၊ ထာ၀ရဘုရားထက္လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိသာ၎၊ ေအာင္ နုိင္ျခင္းထက္ ရႈံးနိမ့္ျခင္းကုိသာ၎ ျမင္တတ္ၾက၏။

၄။ သူတုိ႕၏စိတ္သေဘာထားကုိ အျငင္းဆန္/ အႏႈတ္လကၡဏာဆန္ဟု ေသခ်ာဆုိနုိင္၏။

ဥာဏ္ရႊင္ေသာစာေရးသူကေတာ့၎ကုိ“ဆုိးသြမ္းေသာသတင္းပုိ႕မႈ”(ေတာလည္ရာ၁၃း၃၂)ဟုေခၚတြင္ေလ၏

သူလွ်ိဳ ဦး၏စိတ္သေဘာထား

၁။ ကာလက္နွင့္ေယာရႈသည္ အလြန္အေကာင္းျမင္တတ္သူျဖစ္ၾက၏။

၂။ သူတုိ႕၏ သတင္းပုိ႕မႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းတစ္ခုျဖစ္ေစသည္။

၃။ သူတုိ႕သည္ျပႆနာထက္ ျဖစ္နိုင္ေျခကုိသာ၎၊ လူေကာင္ႀကီးမ်ားထက္ ထာ၀ရဘုရားကုိသာ၎၊ ရႈံးနိမ့္ ျခင္းထက္ ေအာင္နုိင္ျခင္းကုိသာ၎ ျမင္တတ္ၾက၏။

၄။ ၎သည္အႏႈတ္ဆန္ေသာ လကၡဏာထက္အေပါင္းလကၡဏာဆန္ေသာေၾကာင့္ က်န္သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦးမွာ ကြဲျပား ျခားနားေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထာ၀ရဘုရားသခင္က ကာလက္အား “ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိသူ” ဟုေခၚေလ၏။

ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕လည္း အသင္းေတာ္ထဲမွာ ဤလုိမ်ိဳးအုပ္စုနွစ္မ်ိဳးရွိေနတာ မွန္တယ္လုိ႕ေျပာလုိ႕ရပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ အလားတူစိတ္သေဘာထားမ်ားရွိတတ္ၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဧ၀ံေဂလိတရားျဖန္႕ေ၀ဖုိ႕အခြင့္ေကာင္းမ်ားျမင္ေတြ႕နုိင္ကာ ၎တုိ႕၏ပင္ကုိယ္စိတ္တြင္ ေျပာၾကသည္မွာ “ငါတုိ႕ တတ္စြမ္းနုိင္၏”ဟူ၍ျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဘက္မွာ တစ္ခ်ိဳ႕က လူေတြထဲရွိေသာ မေကာင္းတ့ဲအရာ ကုိသာ ျမင္၍ ေဒါသထြက္အမွားမ်ားနွင့္ေျပာတတ္ၾကသည္မွာ “ငါတုိ႕မတတ္နုိင္ဘူး” ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ဘုရားသခင္သည္သက္၀င္လႈပ္ရွားေသာ ပဋိညာန္၊ ဆက္ကပ္အပ္နွံမႈနွင့္ ကုိယ္အလုိအေလွ်ာက္ဆက္ကပ္ပူ ေဖာ္ျခင္းမ်ိဳးမရွိေသာ အသင္း၀င္မ်ားနွင့္ ယုံၾကည္တစ္ဦးစီတုိင္းျဖင့္ ယုံၾကည္သူမ်ားစုေပါင္းထားေသာ အသင္း ေတာ္တစ္ပါး (သုိ႕) ႀကီးျမတ္ေသာတပည့္ေတာ္မ်ိဳးဘယ္ေသာအခါမွမျဖစ္ေစနုိင္ေပ။ ဘုရားသခင္နွင့္ ပဋိညာန္ဆက္ဆံေရးထံသုိ႕ ၀င္စားၾကေသာသူမ်ား၏ ပ်က္စီးျခင္းငွါမ်ားစြာေသာ လက္နက္မ်ားအသုံးခ်ခ့ဲတာ မ်ိဳးယခုေန႕ရက္မွာလည္း ျဖစ္ေနတာအမွန္ကန္ပင္။ ၎တုိ႕ၾကားထဲတြင္အျခား အရာမ်ားသည္ စိတ္ရႈပ္ ျခင္းမ်ား၊ တုံးတမ္းစဥ္လာမ်ား၊ ထိေရာက္မႈစမ္းသပ္ျခင္း၊ မိမိဘာသာအားရေက်နပ္ ျခင္းတုိ႕ျဖစ္တတ္ၾက ၿပီး၊ ၎တုိ႕သည္ ဤလက္နက္မ်ား၏ပုိ၍ ထင္ရွားသည့္လက္နက္ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ၾကသည္။ သုိ႕ေသာ္လည္းသည့္ထက္ ပုိမ်ားမ်ားရွိပါ ေသး၏။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏တစ္ဦးစီယုံၾကည္ျခင္း လမ္းခရီးမ်ားတြင္၊ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ စိတ္သေဘာထားမ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္လာတတ္ကာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ စိတ္သေဘာထားမ်ားနွင့္ ကုိက္ညီမႈ ရွိရန္ ေပါင္းစည္းဖုိ႕လုိအပ္ေပသည္။ ရရွိလာေသာထိေရာက္မႈအက်ိဳးမွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ျပန္လည္ကုိက္ညီမႈရွိေသာ ေပါင္းစည္းျခင္းသည္ ဘုရားသခင္၏ၾကြယ္၀ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ထုတ္လႊင့္ေပးပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အေပၚ ဘိက္သိက္ေပးျခင္း က်ေရာက္ျခင္းနွင့္တကြ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ ေပါင္းစည္းျခင္းထဲ ဤအရာျဖစ္ ပ်က္လာေသာအခါတြင္မူ အုိး… ေကာင္းေပ၏၊ သုိ႕ျဖစ္၍ “ငါတုိ႕တတ္စြမ္းနုိင္၏” ဟူ၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေျပာဆုိနုိင္ေပ မည္။

သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ ထင္ရွားေသာအမႈအက်င့္မ်ား

သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ ဤက့ဲသုိ႕အႏႈတ္ဆန္ေသာ စိတ္သေဘာထားထဲသုိ႕ အနည္းငယ္ကပ္ၿပီး ၾကည့္ရႈ၍ သူတုိ႕၏ စရုိက္ထဲတြင္ေပါင္းစည္းထားေသာ လကၡဏာမ်ားနွင့္ထင္ရွားေသာအမူအက်င့္မ်ားဘာျဖစ္သည္ကုိ ၾကည့္ၾက ပါစုိ႕။

သံသယစိတ္ သူတုိ႕က “ငါတုိ႕မစြမ္းေဆာင္နုိင္ ဟု ေျပာ၏။”(ေတာလည္ရာ ၁၃း၃၁)။ သံသယစိတ္က ျပည္ေတာ္ ကုိသိမ္းယူဖုိ႕သူတုိ႕ဘုရားသခင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားနွင့္ သူတုိ႕အားဦးေဆာင္ေနေသာ သူအေပၚသူ တုိ႔၏အတြင္း ပုိင္းယုံၾကည္ျခင္းအေပၚေမးခြန္းထုတ္ေစပါသည္။

ကုိယ္ကုိတန္ဖုိ႕ေလ်ာ့ခ်ျခင္း – “သူတုိ႕ေရွ႕မွာငါတုိ႕သည္ ကုိယ္အထင္အတုိင္းနွံေကာင္က့ဲသုိ႔ျဖစ္ၾက၏ သူတုိ႕ အထင္အတုိင္းလည္း ထုိသုိ႕ျဖစ္ၾက၏” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၃၃)။ သူတုိ႕သည္ကေလးသူငယ္မ်ားက မိမိ ကုိယ္ကုိ အလြန္နုနယ္၍အလြန္ေသးငယ္သည္ဟု ျမင္သက့ဲသုိ႕၎၊ ေသးငယ္ေသာက်ိဳင္းေကာင္/နွံ ေကာင္က့ဲ သုိ႕ ထြားက်ိဳင္းၿပီး လူေကာင္ႀကီးမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူေခ်မႈန္းျခင္းခံမည္သေဘာျဖင့္ ကုိယ္ကုိ ထင္ျမင္ၾက၏။

ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း – ေယာရႈက ေတာလည္ရာ ၁၄း၉ ထဲတြင္ရည္ညႊန္းေဖာ္ျပထားသည္မွာ သူတုိိ႕သည္ မိမိတုိ႕ အတြက္ ဘုရားသခင္ျပဳၿပီးေတာ္မူေသာအမႈကုိိ ျမင္ေတြ႕ခ့ဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြ႕ံတုန္လႈပ္ေနဆဲျဖစ္ ၾက၏။ သဘာ၀အားျဖင့္ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းသည္ သံသယစိတ္နွင့္ ကုိယ္ကုိတန္ဖုိးေလ်ာ့က်ျခင္းတုိ႕၏ အေပါင္း အေဖာ္ျဖစ္၏။ ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္းက ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ေလျဖတ္ေစကာ လႈပ္ရွားမႈကုိ ရပ္တန္႕ေစတတ္၏။

ေ၀ဖန္တတ္ေသာစိတ္ဓာတ္ – လူတုိ႕သည္အႏႈတ္လကၡဏာဆန္၍ မလႈပ္ေတာ့ေသာအခါ၊ ေရွ႕သုိ႕ေျခလွမ္းခ်င္ ေသာတစ္ျခားသူမ်ားကုိ ေ၀ဖန္တ့ဲဘက္တုိ႕ ဦးတည္လာၾကသည္။ လူထုတရပ္လုံးသည္္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေသာ ၁၀ ဦး၏တင္ျပခ်က္ျဖင့္ လႊမ္းမုိးခံရသျဖင့္ ၿငီးထြားကာ၊ ဘုရားသခင္၏ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေမာေရွနွင့္ အာရွန္အေပၚဆန္႕က်င့္၍ ေစာဒက တက္လာၾက၏။ (ေတာလည္ရာ ၁၄း၁-၂)

မွန္ကန္ျခင္းနွင့္ ေက်းဇူးကန္းျခင္း – သူတုိ႕ထုတ္ျပ၍ ျဖန္႕ေ၀လုိက္သည့္ စိတ္သေဘာထားသည္ဘုရားသခင္ ကုိဆန္႕က်င္ေသာ ပုန္ကန္ျခင္းစိတ္သေဘာျဖစ္ခ့ဲသည္။ “…….လူတစ္စုံတစ္ေယာက္ကုိ ေျမွာက္၍၊ အဲဂုတၱိဳ ျပည္သုိ႕ျပန္ၾကစုိ႕” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၄)။ ကတိေတာ္ျပည္ကုိ၀င္စားလုဆဲဆဲ အေျခအေနမွ သူ႕ကၽြန္ခံရာျပည္ သုိ႕ျပန္လွည့္ဖုိ႕ လုိခ်င္ေနျခင္းအေၾကာင္းကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕စိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္နုိင္ပါသလား။ သူတုိ႕၏စိတ္ဓာတ္ ညႊန္ျပထားသည္မွာ သူတုိ႕ခံစားရေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားအတြက္ ေက်းဇူးမသိတတ္တာပင္ျဖစ္သည္။ အဲဂုတၱိျပည္မွ ထြက္ခြာအျပီးနွစ္နွစ္တုိင္တုိင္ ဘုရားသခင္ျပဳေပးေတာ္မႈေသာ အရာမ်ားအတြက္ သူတုိ႕သည္ အသိအမွတ္ျပဳဖုိ႕ က်ရႈံးခ့ဲၾကသည္။

မယုံၾကည္မႈ – အႏႈတ္လကၡဏာဆန္ေသာ စိတ္သေဘာထားအမႈအက်င့္ ဟူသမွ်သည္ မယုံၾကည္မႈဟူေသာ စကားလုံးတစ္တည္း၌ စုပုံပါသည္။ ေဟၿဗဲ ၃း၁၈-၁၉ ထဲတြင္ ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာေရးသားသူက ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ေျပာျပထားသည္မွာ ဤအခ်က္သည္ခါနန္ျပည္ကုိ ၀င္စားခြင့္ ပိတ္ထားေသာအအရာျဖစ္သည္ဟု ဆုိ၏။

ကၽြနု္ပ္၏ညီအစ္ကုိေမာင္နွမမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍က်ေနာ္မသိေပမ့ဲ က်ေနာ္ကေတာ့ဤစိတ္သေဘာထားမ်ိဳးကုိ ျမင္ရတာေသေလာက္ေအာင္ ေၾကာက္မိပါတယ္။ က်ေနာ္ဟာ က်ေနာ္မွန္ထဲၾကည့္ၿပီး ဘုရားသခင္ကုိ ကုိယ္ ေတာ္ဤလုိမ်ိဳးအကၽြနု္ပ္စိတ္၀ိညာဥ္ထဲ မကိန္းေအာင္းဖုိ႕အေရးတားျမစ္ေပးပါ ဟုေတာင္းဆုိပါ၏။ ဤစိတ္ သေဘာမ်ိဳးယေန႕အသင္းေတာ္ထဲရွိေနျခင္းက ဆုတ္ယုတ္ေစတတ္ပါသည္။ ၎တုိ႕က ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ အဆင့္ အတန္းမ်ားကုိ ခြဲျခားထားၿပီး၊ အျပစ္၏သဲကႏၱာရထဲေတာလည္ လမ္းမွားေစလ်က္ ဘုရားသခင္ခ်မွတ္ေပ ထားေသာေနရာသုိ႕ ၀င္စားျခင္းမွ တာဆီးထားပါသည္။

အကယ္စင္စစ္ဘုရားသခင့္သားသမီးမ်ားအသက္တာထဲ၌ အႏႈတ္လကၡဏာ က်ိန္း၀ပ္ဖုိ႕ခြင့္ျပဳထားျခင္းေနရာ လြတ္မရွိနုိင္ေၾကာင္း ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးအေပၚအထူးျပဳေျပာၾကားခ်င္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္လည္းပဲ က်ေနာ္ သည္လက္ေတြ႕ဆန္ေသာသူျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ ၎သည္သူတပါးကုိအမႈေဆာင္ဖုိ႕ႀကိဳးစားသူမ်ားစြာနွင့္ မၾကာခဏဆုိသလုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အထဲ၌ပင္လ်ွင္ ဆက္တုိက္ရွိတတ္ေသာ စိတ္သေဘာထားအျဖစ္၎ အသက္ တာရ႕ဲ စိ္တ္သေဘာထားအျဖစ္ ၎ရွိေနတတ္ေၾကာင္း က်ေနာ္သိမွတ္မိပါသည္။

၎သည္ဘုရားသခင္၏လုပ္ေဆာင္မႈကုိ နိမ့္က်ေအာင္ေျပာဆုိေနျခင္းကို ဘယ္ေသာအခါကမွရပ္တန္႕ျခင္း မရွိေသာ စ္တ္သေဘာထားတစ္ခုျဖစ္၏။ ၎ကုိ Doom ႏွင့္ Gloom ရွိပေရာဖက္တစ္ပါးက့ဲသုိ႕ ေဖာ္ျပျခင္းရွိ၏။ အႏႈတ္ဆန္ေသာ စိတ္သေဘာထားကုိ ဧ၀ံေဂလိ (သုိ႕) ကယ္တင္ျခင္းသင္တန္း၌ျဖစ္ေစ၊ က်မ္းစာသင္ၾကား ျခင္း၌ျဖစ္ေစ၊ လမ္းေပၚဧ၀ံေဂလိလုပ္ငန္း (သုိ႕) သာသနာလႈပ္ရွားမႈ၌ျဖစ္ေစ တင္ျပထားေသာ အေၾကာင္း တုိင္း၌ ေျပာထုတ္ဖုိ႕ဆုိတာ ဘာမွအသုံးမ၀င္သလုိ အက်ိဳးလည္းမရွိျဖစ္၍အခ်ိန္၊ အားအင္နွင့္ ေငြေၾကးကုိ ျဖဳန္းတီးရုံ သာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ယေန႕ထုိအႏႈတ္/အျငင္းဆန္ျခင္းသည္ဆက္သြား၍မရေအာင္လမ္းမကုိပိတ္ဆုိ႔ေသာအတားအဆီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ အသုံး၀င္ျခင္း၏လည္ပင္းပတ္လည္တြင္ ဆြဲထားေသာၾကိတ္ဆုံနွင့္တူေၾကာင္း သင္တုိ႕အားက်ေနာ္ ေျပာ ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ဦးေနွာက္ကင္းသလုိ လုပ္ေဆာင္တတ္ၿပီး ၎ကုိယ္တုိင္သစၥာရွိေသာ သူတုိ႕၏ စိတ္အားထက္သန္စဥ္ေနျခင္းအေပၚ ေရခဲခြဲလက္နက္ကိရိယာလုိ တင္ျပေနတတ္၏။

၎မတုိင္မွီအႏႈတ္ဆန္ျခင္းက ဘာလုိျမင္ေတြ႕ပါသလဲ။ နွင္းဆီပန္းေတာထဲက ဆူးပင္ရွိတတ္ၿပီး၊ ဆူးပင္ေတာ ထဲတြင္ နွင္းဆီပန္းမရွိတတ္ေပ။ ၎သည္၎၏ မိဘမ်ားျဖစ္ေသာ ဦးယုံၾကည္အားနည္းနွင့္ ေဒၚယုံၾကည္အား နည္းတုိ႔မွဆင္းသက္လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ပထမသားဦးကုိ စိတ္ပ်က္ျခင္းဟု အမည္ေပး၍ ေျမးကုိေတာ့ သေဘာထားဆုိးျခင္းဟု အမည္မွည့္ကာ၊ အနီးဆုံး၀မ္းကြဲ ညီအစ္ကိုက်ေတာ့ ေခါင္းမာျခင္းဟု အမည္ေပးထား ပါသည္။

ကာလက္နွင့္ ေယာရႈ၏ထင္ရွားေသာ အမႈအက်င့္မ်ား

ဤပုဂၢဳိလ္နွစ္ဦးသည္ ျခားနားၾက၏ သူတုိ႕မွာ ျခားနားေသာပင္ကုိယ္စိတ္ဘ၀တြင္ ျခားနားေသာဦးတည္မႈနွင့္ ဘုရားသခင္နွင့္ သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈဘက္ဆီသုိ႕ ဦးတည္ေသာ ျခားနားသည့္စိတ္သေဘာထားရွိၾက၏ ဘုရားသ ခင္သည္ သူုုတုိ႕ကုိ (သူတုိ႕စိတ္သေဘာထားနွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္) ေပါင္းစည္းထားၿပီး၊ သူတုိ႕ကလည္း ဘုရား သခင္၏ အရင္းအျမစ္ (အင္အား)ရ႕ဲ လႊတ္ေျမွာက္ေစမည့္ ၀န္ထုပ္တစ္ခုရွိေၾကာင္း သိမွတ္ၾက၏။

သူတုိ႕၏ပင္ကုိယ္အရည္အခ်င္းတစ္ခ်ိဳ႕က ဘာေတြလဲ။

ယုံၾကည္ျခင္း – သူတုိ႕ေျပာဆုိသည္မွာ “ငါတုိ႕အနုိင္ယူနုိင္စြမ္းရွိ၏” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၃၀)။

 • သူုတို႕၏မိတ္ေဆြဣသေရလလူမ်ိဳးကုိ ယုံၾကည္မႈရွိၾက၏။
 • အေရးႀကီးဆုံးအေနျဖင့္ သူတုိ႔၏ ဘုရားသခင္ကုိယုံၾကည္ၾက၏။

ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈ – ေယာရႈက “သူုတုိ႕ကုိမေၾကာက္နွင့္ (ေတာလည္ရာ ၁၄း၉)” ဟုဆုိ၏ သူသည္ လူေကာင္ႀကီး မ်ားကုိေသာ္၎၊ ၿမိဳ႕မ်ား၏အုတ္တံတုိင္းမ်ားကုိ (သုိ႕) လူေတြ၏ခြန္အားကုိေသာ္၎ မေၾကာက္ရြ႕ံေပ။

ဒါ၀ိဒ္က့ဲသုိ႕ပင္ သူသည္ရန္သူ႕ဦးေခါင္းကုိ ျဖတ္ပစ္လုိက္ဖို႕ ေၾကျငာခ့ဲသည္။ “ထာ၀ရဘုရားသည္ သင့္ကုိငါ့ လက္၌အပ္ေတာ္မူသျဖင့္၊ သင့္ကုိငါသတ္၍ လည္ပင္းကိုျဖတ္မည္” (၁ ဓမၼရာဇ၀င္ ၁၇း၄၆)

အစြမ္းသတၱိ – ကာလက္က “ခ်က္ခ်င္းခ်ီသြား၍ ထုိျပည္ကုိသိမ္းယူၾကစုိ႕။” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၃၀) ဟုဆုိ၏ အေပါင္းဆန္ေသာ လူေတြက ယခုပင္သြား၍ လုပ္ၾကစုွိ႕ ဟုေျပာတတ္ၾက၏။

ေက်းဇူးသိတတ္ျခင္း – ျပည္ေတာ္သည္ဘုရားသခင့္ထံမွ ဆုေက်းဇူးတစ္ခုအျဖစ္၎၊ သူတုိ႕ကုိနွစ္သက္ေသာ ေၾကာင့္ေပးေသာ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာအျဖစ္၎ သူတုိ႕နားလည္သေဘာေပါက္ၾက၏။ “ဣသေရလအမ်ိဳးသား အေပါင္းတုိ႕အား ေခၚလ်က္၊ ငါတုိ႕ေလွ်ာက္သြား၍စူးစမ္းေသာ ျပည္သည္အလြန္တရာေကာင္းေသာ ျပည္ျဖစ္ပါ ၏ ထာ၀ရဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ကုိနွစ္သက္လွ်င္၊ နုိ႕နွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာ ထုိျပည္သုိ႕ငါတုိ႕ကုိ ေဆာင္သြား၍ အပုိင္ေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။” (ေတာလည္ရာ ၁၄း၇-၈)

ေလ၀ိအမ်ိဳးသားမ်ား၊ မိန္းမမ်ားနွင့္ကေလးမ်ားမေရတြက္ဘဲ စစ္တုိက္နုိင္ေသာ ဦးေရ ၆၀၃၅၅၀ ဦးရွိေၾကာင္း ေတာလည္ရာ ၃း၂ တြင္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ေျပာျပထားသည္ကုိ သိမွတ္ဖုိ႕ သတိျပဳဖြယ္ျဖစ္ပါ၏။ ထုိမွ်ေသာအေရ အတြက္အနက္ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္သာ ခါနန္ျပည္ကုိ၀င္စားခြင့္ရခ့ဲသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အနည္းဆုံး ၆၀၃၅၄၈ ေလာက္ေတာ့ သူတုိ႕၏အျပစ္နွင့္ မယုံၾကည္မႈေၾကာင့္ ေတာထဲတြင္ ဆုံးပါးသြားၾက၏။

မ်ားစြာေသာလူတုိ႕သည္ ပ်က္စီးျခင္းသုိ႕ပုိ႕ေဆာင္ေသာ က်ယ္ေသာလမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္ခုိက္မွာ အထက္သုိ႕ပုိ႔ ေဆာင္ေသာ က်ဥ္းေျမွာင္းတ့ဲဂိတ္ကုိ၀င္၍ ေျဖာင့္မတ္စြာ ေလွ်ာက္သြားေသာသူသည္ အလြန္နည္းလိမ့္မည္ဟု ေျပာေသာ ေယရႈ၏စကားမ်ားသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား သတိေပးေနပါ၏။ (မႆဲ၇း၁၃-၁၄)။ ေရွ႕ေနာက္စကား ဆက္မ်ားကုိၾကည့္ရႈရာမွ က်ေနာ္သိမွတ္သည္မွာ ၎သည္ကယ္တင္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ညႊန္ျပေနသည့္ အျပင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေလ့လာေနေသာအေၾကာင္း၌လည္း ငါတုိ႕ကုိ ေျပာျပေနတာျဖစ္ပါသည္။

ငါတုိ႕၏ယုံၾကည္ျခင္းခရီးလမ္းအေပၚ ယေန႕ေလွ်ာက္သြားေနျခင္းအေပၚ ေမးခြန္းကေတာ့ – “ေရွးေခတ္ဘုရား သခင္၏သူရဲေကာင္းနွစ္ဦးက့ဲသုိ႕ ငါတုိ႔၏ ပင္ကုိယ္စိတ္မ်ားတုိးတက္ေစေရးဆုံးျဖတ္ၾကမည္ေလာ့” သုိ႕တည္းမ ဟုတ္ဆုိး၀ါးေသာသတင္းပုိ႕ေပးေသာ ရွက္ဖြယ္သူလွ်ဳိ ၁၀ ဦးက့ဲသုိ႕ ငါတုိ႕ျဖစ္မွာလား။ ေအာင္နုိင္သူျဖစ္ဖုိ႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေရြးခ်ယ္နုိင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘုရားသခင္အဖုိ႕ ေအာင္နုိင္ေသာသူျဖစ္ဖုိ႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေရြးခ်ယ္နုိင္ ပါတယ္။

ကာလက္အသက္တာ၌ ကၽြန္ုပ္တုိ႕မွတ္သားရသည့္ မတူျခားနားေသာအရာမ်ားမွာ –

၁။ ကာလက္၌၀တ္ျပဳကုိးကြယ္သူ၏ နွလုံးသားရွိသည္။

နံ၀ိညာဥ္နွင့္ေသာ္၎ သစၥာနွင့္ေသာ္၎ ကုိးကြယ္ေသာသူမ်ားကုိ ရွာေတြ႕ဖုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ အၿမဲတမ္း စိတ္ဆႏၵျဖစ္သည္။ ေယရႈကထုိအေၾကာင္းကုိ မိ္န္႕ေတာ္မူၿပီး ၎သည္ကာလက္၏ အေျခခံက်ေသာ ထူးျခား ေသာလကၡဏာတစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။

“ကုိးကြယ္ေသာသူမွန္သမွ်တုိ႕သည္ ခမည္းေတာ္ကုိ ၀ိညာဥ္နွင့္၎၊ သစၥာတရားနွင့္၎ ကုိးကြယ္ရမည့္ အခ်ိန္ ကာလသည္လာ၍ ယခုပင္ေရာက္လ်က္ရွိ၏။ အေၾကာင္းမူေကား ထုိသုိ႕ ကုိးကြယ္ေသာသူတုိ႕ကုိ ခမည္းေတာ္ သည္ အလုိေတာ္ရွိ၏။ဘုရားသခင္သည္ နံ၀ိညာဥ္ျဖစ္ေတာ္မူ၏ ဘုရားသခင္ကုိ ကုိးကြယ္ေသာ သူတုိ႕သည္ နံ၀ိညာဥ္နင့္၎၊ သစၥာနွင့္၎ ကုိးကြယ္ရမည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။” (ေယာ ၄း၂၃-၂၄)

ငါတုိ႕၏ကယ္တင္ျခင္းအရာ၌ ၀မ္းေျမွာက္ၾကပါ၏၎သည္ မွန္ကန္ေသာလုပ္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ လက္၀ါး ကပ္တုိင္နားကုိ ငါတုိ႕ခ်ဥ္းကပ္ေသာအခါ၊ ငါတုိ႔၏ စိတ္၀ိညာဥ္ထဲတြင္ ေယရႈေျပာေသာ စကားမ်ားကုိ ၾကား ရသည္မွာ “သင္သည္ဆင္းရဲေသာသူျဖစ္လွ်င္ သင့္ကုိခ်မ္းသာေစနုိင္၏ သင္သည္ အားနည္းေသာသူ ျဖစ္လွ်င္ သင့္ကုိအားႀကီးေစနုိင္ပါ၏ သင္သည္စြန္႔ပစ္ခံနွင့္ အထီးက်န္ ေနသူျဖစ္လွ်င္ ႀကိဳဆုိလ်က္ပါ ဟူေသာ အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဤသည္ ငါတုိ႕၏သမုိင္းပုံျပင္နွင့္ သီခ်င္းျဖစ္လာေပ၏။

ရွင္ေယာဟန္ ၄ ရွိ အခန္းငယ္ ၂၃ နွင့္ ၂၄ နွစ္ခုကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ၾကည့္ရႈရာတြင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏မ်က္ေမွာက္အခ်ိန္နွင့္ မ်က္ေမွာက္ကာလေလးတစ္ခုဆီသုိ႕ အသိဥာဏ္နွင့္ဆုိင္လ်က္ ကုိယ္ကုိပုိ႕ေဆာင္ေပးၾက၏။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ ေစ၊ သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းမွစ၍ နံ၀ိညာဥ္နွင့္၎ သစၥာနွင့္၎ ကုိးကြယ္ဖုိ႕ရန္ အားလုံးကုိေခၚဖိတ္လ်က္ရွိ၏။ သင္နွင့္ ကၽြနု္ပ္သည္သန္႕ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ေခၚေတာ္မူ ျခင္းကုိ နားစြန္႕ လ်ွင္ သူသည္ ျခေသၤဟိန္းသံနွင့္ ေခၚေနသည္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ၾကားရပါမည္။

ယေန႕တြင္သန္႕ရွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ထံမွအခ်က္ေပးေခၚျခင္းျမစ္တစ္စင္းအၿမဲတမ္းရွိေနပါ၏။ ကၽြနု္ုပ္တုိ႕ သည္ ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ ဖတ္ရႈျခင္းနွင့္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အေပၚဆက္ကပ္ အခ်ိန္ယူျခင္းအရာ တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ရေသာအခ်က္ကုိ နွစ္သက္ၾကပါ၏။

သုိ႕ျဖစ္၍ယေန႕ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အရင္ဘယ္တုန္းကမွနွင့္မတူ စိတ္နွလုံးသားမ်ားအေပၚ ေရြ႕လ်ားေနေၾကာင္း က်ေနာ္ေျပာပါ၏၎သည္ နယ္နိမိတ္မ်ားကုိ ခ်ိဳးဖ်က္၍ လႊတ္ေျမာက္ျခင္းကုိယူေဆာင္ လာ၏ – သုိ႕ေသာ္ သို႕ျဖစ္၍ ဤသုိ႕ေသာ္ ဟူေသာစကားလုံးကုိ က်ေနာ္အထူးျပဳလုိပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္၎သည္ စစ္မွန္ေသာ ၾကည္လင္ျပတ္သားျခင္းရွိသည္ေနရာမ်ိဳးမွာသာ ေၾကျငာျခင္းရွိ၏။

ဒီကေန႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေၾကျငာသည္မွာ ငါတုိ႕သည္ကုိယ္ေတာ္ကုိ ကုိးကြယ္ျခင္းအား နွစ္သက္၍ကုိယ္ေတာ္၏ နာမေတာ္အား ခ်ီးမႊမ္းျခင္းရွိသည္ကုိ နွစ္သက္ၾကပါ၏။ ဒါေပမ့ဲမွန္ကန္ေသာကုိးကြယ္ျခင္းနွင့္ လက္ခံဖြယ္ ေသာ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္နံ၀ိညာဥ္နွင့္၎၊ သစြာနွင့္၎ေဖာ္ျပျခင္းရွိနုိင္မွသာ ၎၏ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈနွင့္ လက္ခံျခင္းကုိ ရွာေတြ႕ေၾကာင္း ေအာက္ေမ့ သတိရၾကပါစုိ႔။

John Piper ကေအာက္ပါအတုိင္းေျပာဆုိ၏။ – ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ နွလုံးသားထဲတြင္မရွိမျဖစ္နွင့္ စစ္မွန္ျခင္း ရွိၿပီး ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ဘုရားသခင္ကုိ သိျမင္နားလည္ျခင္းအေပၚ မွီတင္းရပါမည္။ နံ၀ိညာဥ္နွင့္ သစၥာတရား ရွိရပါမည္။ စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမူမရွိေသာသစၥာတရားသည္ ေသေသာခရစ္ယာန္ ယုံၾကည္မႈနွင့္ အတုုအေယာင္အထင္ႀကီးသူမ်ားနွင့္ျပည့္နွက္ေသာ(တစ္၀က္မွ်သာ) အသင္းေတာ္ႀကီးမ်ိဳးကုိသာ ေမြးထုတ္ ေပးသည္။

 အျခားတစ္ဘက္နွင့္ေျပာလွ်င္စိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈမရွိေသာသစၥာတရားသည္လည္းေဟာင္းေလာင္း(ဘာမွမရွိ ) ေသာ ရုတ္ရုတ္သဲသဲျဖစ္္ျခင္းနွင့္ တင္းမာလြန္းေသာအေတြးအေခၚ၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းကုိ ျငင္းပယ္သည့္ တိမ္ပါးေသာလူေတြကုိ ပ်ိဳးေထာင္ေပးတာမ်ိဳးသာ ေမြးထုတ္ေပးပါသည္။ သုိ႕ေသ္ာလည္း စစ္မွန္ေသာ ကုိးကြယ္ျခင္းသည္ နက္ရႈိင္းစြာစိတ္လႈပ္ရွားခံစားမႈရွိ၍ နက္နဲ၍မွန္ကန္ေသာ ၀ါဒကုိခ်စ္ျမတ္နုိးေသာသူမ်ား ထံမွလာတတ္၏။ သစၥာတရား၌အျမစ္တြယ္သည့္ ခုိင္မာေသာဘုရားသခင္ကုိ ခ်စ္ျမတ္နုိးျခင္းသည္ သမၼာ တရားက်ေသာ ကုိးကြယ္ျခင္း၏ အရုိးနွင့္ ျခင္ဆီျဖစ္၏။

ထုိ႕ေၾကာင့္ ငါတုိ႕နွလုံးသားမ်ားမွန္ကန္ဖို႕သည္ လြန္စြာအေရးႀကီးေပ၏။

နွလုံးသားနွင့္ ပတ္သက္၍ က်မ္းစာကဤအရာမ်ားေျပာထားပါသည္။ –

သင့္နွလုံးကုိငါ့အားေပးေလာ့။

“ငါ့သား၊ သင့္နွလုံးသားကုိ ငါ့အားေပးေလာ့၊ သင့္မ်က္စိတုိ႕သည္ ငါသြားေသာလမ္းကုိ ၾကည့္မွတ္ပါေစ။” (သုတၱံ ၂၃း၂၆)

သင့္နွလုံးသားကုိေစာင့္ေရွာက္ေလာ့

“နွလုံးသည္အသက္ျဖစ္၏၊ အေျခအျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင့္နွလုံးကုိ အထူးသျဖင့္ေစာင့္ေရွာက္ေလာ့။” (သုတံၱ ၄း၂၃)

၂။ သူ၌စူးစမ္းေသာနွလုံးနွင့္ ယုံၾကည္ေသာနွလုံးသားရွိ၏။

 • မျဖစ္နုိင္ဘူးဟု မာန္မာနကဆုိ၏။
 • စြန္႕စားရာက်လြန္းသည္ဟု အေတြ႕အႀကဳံကဆုိ၏။
 • အဓိပၸာယ္မရွိဟု အက်ိဳးအေၾကာင္းက ဆုိ၏။

တစ္ႀကိမ္ေလာက္ႀကိဳးစားၾကည့္ပါလုိ႕ နွလုံးသားက တုိ႕ကုိေျပာဆုိ၏။

ကာလက္သည္ အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကၽြန္ခံေသာ္လည္း ယုံၾကည္ျခင္းမေပ်ာက္ဆုံးခ့ဲဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲလုိ႕ မိမိကုိယ္ကုိ ေမးေကာင္းေမးမိၾကပါလိမ့္မည္။ ေကာင္းပါၿပီ။ သူျဖတ္သန္းသမွ်ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးျခင္းမ်ားအလယ္ – မ်ားစြာေသာခက္ခဲမႈမ်ားၾကားထဲတြင္ သူသည္ဘုရားသခင္ကုိ ဆက္လက္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းအမႈ၌ ေလ်ာ့နည္းမသြားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ က်ေနာ္ယုံၾကည္ပါတယ္။ သူ႕ရ႕ဲကၽြန္ခံဘ၀ အေတာအတြင္းေသာ္၎၊ အဲဂုတၱဳျပည္မွ လႊတ္ေျမာက္ခ်ိန္တြင္ေသာ္၎၊ သူ႕ရ႕ဲခါနန္ျပည္စူးစမ္း ေလ့လာ ရာ၌ေသာ္၎၊ သူ႕ရ႕ဲအ့ံၾသဖြယ္စိတ္ဓာတ္နွင့္ ဘုရားသခင္ယုံၾကည္ျခင္းတည္ၾကည္ေစခ့ဲသည္္။

က်မ္းစာကရွင္းလင္းစြာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားေျပာျပထားသည္မွာ “ယုံၾကည္ျခင္းမရွိလွ်င္၊ဘုရားသခင္၏ စိတ္ေတာ္ နွင့္ မေတြ႕နုိင္။ အေၾကာင္းမူကား၊ ဘုရာားသခင္ထံေတာ္သုိ႕ ခ်ဥ္းကပ္ေသာသူသည္၊ ဘုရားသခင္ရွိ ေတာ္မူ သည္ကုိ၎၊ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ရွာေသာသူအား အက်ိဳးေပးေတာ္မူသည္ကုိ၎ ယုံၾကည္ရမည္။” (ေဟၿဗဲ၁၁း၆)

သူနွင့္ေယာရႈတုိ႕နွစ္ဦး ခါနန္ျပည္ကုိ စူးစမ္းရာမွျပန္လာေသာအခါ ကာလက္ကဘာေျပာဆုိခ့ဲပါသလဲ။

“ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ့တို႕ကုိနွစ္သက္လွ်င္ နုိ႕နွင့္ပ်ားရည္စီးေသာ ထုိျပည္သုိ႕ငါတုိ႔ကုိေဆာင္သြင္း၍ အပုိင္ေပး ေတာ္မူလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ မပုန္ကန္ၾကနွင့္။ သူတုိ႕သည္ ငါတုိ႕စားစရာဘုိ႕ျဖစ္ၾက၏ သူတုိ႕၌ အမွီတဟဲ မရွိ၊ ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႕ဘက္၌ ရွိေတာ္မူ၏။” (ေတာလည္ရာ ၁၄း၈-၉)

ထုိစကားသည္ကၽြုနု္ပ္၌ တုိက္ခုိက္ေသာစကားနွင့္ ျပည့္နွက္ေသာယုံၾကည္ျခင္း က့ဲသုိ႕ျမည္ဟိန္းသည္။ ၎ သည္စစ္သူရဲႀကီးနွင့္ ဥာဏ္ရွိသူနွစ္ဦးလုံးေျပာၾကသည့္စကားအမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။

ယုံၾကည္ျခင္းသည္လက္ထဲအသီးမရွိမီပင္အရသာ ျမည္းစမ္းတတ္၏။၊

ေယာရႈနွင့္ကာလက္တုိ႕၌ရွိေသာအလားတူယုံၾကည္ျခင္းစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ငါတုိ႔၏ဇာတိရွိငါတုိ႕၏ကုိယ္ပိုင္အျပစ္ရ႕ဲ တုိက္ပြဲကုိ ငါတုိ႕သည္ဆန္႕က်င့္တြန္းလွန္ၾက၏။

တုိက္လွန္ျခင္းမရွိဘဲဘယ္အရာမွ သိမ္းယူလုိ႕မရ။ သုိ႕ေသာ္ငါတုိ႕သည္တုိက္ၾကေသာအခါ ငါတုိ႕မသိမ္းယူနုိင္ တာဘာတစ္ခုမွမရွိေပ။ ရန္သူမ်ားသည္ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ငါတုိ႕ေရွ႕ေမွာက္တြင္လဲက်ၾကပါလိမ့္ မည္။ ထုိ႕ေနာက္ ငါတုိ႕သည္အေ၀းမွ ျပည္ေတာ္၏အသီးအပြင့္ကုိ ျမင္ရသည္ထက္သာ၍ နီးကပ္စြာ ျမင္ေတြ႕ရ ပါလိမ့္မည္။ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ ျငိမ္သက္ျခင္းနွင့္ ေကာင္းေသာတရား အားလုံးကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ လက္ထဲအမိဖမ္းဆုပ္ကာ ထုိအရာတုိ႕ကုိ ျမည္းစမ္းရၾကပါသည္။ ကတိေတာ္ျပည္သည္ ငါတုိ႕အဘုိ႕ ျဖစ္၏။

ကာလက္တြင္ေဖာ္ျပပါအေၾကာင္းမ်ား ငါတုိ႕ေတြ႕ရွိပါသည္။ –

အ့ံၾသဖြယ္ ဘုရားနွင့္ဆုိင္ေသာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဘုရားသခင္သည္မိမိ၏ ကတိေတာ္အေပၚမွန္ကန္မည္ဟု သူသည္ ယုံၾကည္သည္။

သမၼာက်မ္းစာတြင္ေဖာ္ျပေသာကၽြနု္ပ္တုိ႕ေတြ႕ျမင္ရသည့္ ဘုရားသည္က်ရႈံးသြားေသာေလာကႀကီးက ဖန္ဆင္း ထားေသာ ဆန္းျပားသည္ရုပ္တုဆင္းတုမဟုတ္ေပ။ လုံး၀မဟုတ္ေပ။ သမၼာက်မ္းစာရွိ စစ္မွန္ေသာ ဘုရား သခင္သည္ အသက္အရြယ္မေရြး၊ ယဥ္ေက်းမႈမေရြး၊ ၀ိညာဥ္ဆုိင္ရာအယူ၀ါဒမေရြး ဘ၀အဆင့္တန္း မေရြး၊ ကေလးသူငယ္လုိသူ႕ကိုစူးစမ္းကာ သူဘယ္သူျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရွိဖုိ႕ အလိုရွိေတာ္မူေသာဘုရား ျဖစ္သည္။

ဒါေၾကာင့္ပင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္သတင္းေကာင္းကုိေဟာေျပာဖုိ႕ အေရးႀကီးရျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထုိသတင္း ေကာင္း၌ “ထုိသားေတာ္သည္မျမင္ရေသာ ဘုရားသခင္၏ပုံသ႑ာန္ေတာ္ျဖစ္၏……”(ေကာေလာသဲ ၁း၁၅) ဟူ၍ပါရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ငါတုိ႕၏ခြဲခြာျခင္း အဆက္ျဖတ္ျခင္းတုိ႕သည္ ဤသုိ႕ေၾကြးေၾကာ္ျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႕ရွိထားေသာ အေျဖ တစ္ခုသာျဖစ္သည္။ – “အထက္ကဘုရားသခင္နွင့္ ကြာရွင္း၍ဆုိးညစ္ေသာအက်င့္ကုိ က်င့္သျဖင့္ စိတ္နွလုံး၌ ရန္သူျဖစ္ေသာသင္တုိ႕ကုိ ကုိယ္ခႏၥာေတာ္၌ အေသခံေတာ္မူေသာအားျဖင့္ ယခုမိတ္သ ဟာယဖြ႕ဲ ေတာ္မူ ၿပီ။……. သန္႕ရွင္းစင္ၾကယ္လ်က္ အျပစ္တင္ခြင့္နွင့္ ကင္းလႊတ္လ်က္ရွိေသာ သင္တုိ႕ ကုိ ေရွ႕ေတာ္၌ ဆက္သ မည့္အေၾကာင္းတည္း” (ေကာေလာသဲ ၁း၂၁-၂၃)

သုိ႕ျဖစ္၍ယေန႕ဘုရားသခင္၏အေစေတာ္ခံမ်ားျဖစ္ၾကအားေလ်ာ္စြာ အကယ္စင္စစ္ဤအခ်က္သည္ေယရႈ ခရစ္ေတာ္၏အသင္းေတာ္ တစ္ခုလုံးသုိ႕ သက္ေရာက္ပါသျဖင့္ ငါတုိ႔၏စိတ္သေဘာ ထားမ်ားတဖန္ ျပန္စမ္း စစ္ဖုိ႕လုိအပ္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ယုံၾကည္ျခင္းသားဟု ေတြးထင္လ်ွင္ ၎သည္ဆႏၵျပင္းျပမႈ အျပည့္နွင့္ ၎သည္အျပစ္ကင္းစင္ေသာ လက္ခံျခင္းျဖင့္ကပ္လုိက္ပါလာေၾကာင္း ငါတုိ႕သိမွတ္ၾက၏။ ထုိသည္ဘုရား သခင္နွင့္သူ၏လုပ္ေဆာင္မႈကုိကၽြနု္ပ္တို႔ခ်ဥ္းကပ္ရမည့္ပုံျဖစ္သည္။သားသမီးမ်ားသည္အေကာင္းဆုံးကုိ ဘုရား သခင္ထံမွ ေမွ်ာ္လင့္သက့ဲသုိ႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါ၏။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္အဘယ္မွ်စိတ္ထက္သန္ပါသလဲ။ ကၽြန္ုပ္အသက္တာထဲ၌ ဘုရားသခင္သည္အ့့ံၾသဖြယ္ေသာ တန္ခုိးမ်ား သြန္းေလာင္းေပးမည္ဟု ကၽြနု္ပ္တုိ႕ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသလား။

ဘုရားသခင္သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အေပၚသူ႕ရ႕ဲ ေက်းဇူးေတာ္နွင့္ ေကာင္းႀကီးမဂၤလာကုိ သြန္းေလာင္းေပးလိမ္မည္ဟု သင့္ကိုက်ေနာ္ေသခ်ာေျပာနုိင္ပါတယ္။

အံံ့ၾသဖြယ္ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္ဘုရားသခင္သည္ သစၥာရွိစြာသူနွင့္အတူ အစဥ္အၿမဲရွိမည္ဟု သူသည္ယုံၾကည္သည္။

ဘုရားသခင္သည္အစဥ္အၿမဲဤေလာက၌ သူ႕အံံ့ၾသဖြယ္၊ သူ႕မ်က္ေမွာက္ေတာ္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႔နွင့္အတူ ျမင္ေတြ႕ ခြင့္ေပးထားပါသည္။ သုိ႕လင့္ကစား၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးသည္ ၎ကုိမၾကာခဏဆုိသလို မသိမွတ္ၾကေပ။ ဘာေၾကာင့္လဲ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အသက္တာရွိျဖစ္ပ်က္ေသာအရာမ်ားနွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ျပန္လည္သိမ္းပုိက္ျခင္းခံရသျဖင့္ ၎တုိ႕အလြန္မွာရွိတ့ဲ ဘုရားသခင္ျပဳေတာ္မူေသာ အရာမ်ားနွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ အားျပေပးေသာအရာမ်ားကုိ ကၽြနု္ုပ္တုိ႔မၾကည့္ၾကေပ။ “သစ္ပင္မ်ားရွိရာသစ္ေတာကုိ ငါတုိ႕မျမင္ေတြ႕ၾကေပ။

ကၽြန္ုပ္တုိ႕အားလုံးအတြက္ ရွာေဖြေနေသာေမးခြန္းတစ္ခုကၽြနု္ပ္ေမးပါရေစ။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕စိတ္ဘယ္ေရာက္ေနလဲ က်ေနာ္ဤသုိ႕ေမးရတဲ့အေၾကာင္းရင္းမွာ သင့္နွလုံးဘယ္မွာရွိေနသည္ဆုိတာ သင္သိခ်င္ရင္၊ သင့္စိတ္သြားတဲ့ ေနရာကုိၾကည့္ပါ ဟူေသာျငင္းပယ္မရသည့္အခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သင့္စိတ္သြားတဲ့ေနရာတုိင္းမွာ သင့္ နွလုံးသားသည္ လုိက္သြားပါ၏။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားက်မ္းစာေျပာထားသည္မွာ – “ၾကြင္းေသးေသာစကားဟူမူကား၊ ညီအစ္ကုိတုိ႕၊ သမၼာတရားနွင့္ ဆုိင္ေသာအက်င့္၊ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာအက်င့္၊ ေျဖာင့္မတ္ေသာအက်င့္၊ စင္ၾကယ္ေသာအက်င့္၊ သူတစ္ပါးနွစ္ သက္ဖြယ္ေသာအက်င့္၊ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ေသာအက်င့္ ရွိသမွ်တုိ႕ကုိ၎၊ ပါရမီတစ္ပါးပါး၊ ေကာင္းေသာသတင္းတစ္ ပါးပါးနွင့္ဆုိင္ေသာ အက်င့္တုိ႕ကုိ၎၊ နွလုံးသြင္းၾကေလာ့” (ဖိလိတၱိ ၄း၈)။ NIV

ဘ၀သည္အခ်ိန္မ်ားစြာတြင္ ခက္ခဲမွန္းက်ေနာ္သိမွတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႕တာအတြက္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ႀကိဳးစားရုန္းကန္တတ္ၾကပါ၏။ ဘာပဲျဖစ္ေစ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးအတြက္ ခြန္အားေပး တုိက္တြန္းမႈ တစ္ခုအျဖစ္ က်ေနာ္ေျပာျပခ်င္သည္မွာ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ဦးတည္မႈဟာ “တစ္ရက္တာျဖတ္သန္း ရဖုိ႕ေလာက္” ထိသာ က်ဳံ႕သြားခ့ဲရင္ ၎အခ်ိန္သည္ ကၽြနုု္ပ္တုိ႕၏ ရႈျမင္ပုံမ်ားခ်႕ဲထြင္ရမည့္အခ်ိန္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႕သုိ႕ျပဳျခင္းအားျဖင့္ အ့ံၾသဖြယ္နွင့္ျပည့္ေသာ ဘ၀ၾကြယ္ျခင္းကုိ ကၽြနု္ပ္တို႕ ခံစားေပ်ာ္ေမြးနုိင္္ေပမည္။

ဘုရားသခင္သည္ အဆုိး၀ါးဆုံးကာလတြင္ပင္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕နွင့္အတူရွိေတာ္မူ၏။ ေဘးက်ပ္န႕ဲ ကပ္ကာလက ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကမၻာကုိ တုန္ခါေစေသာအခါ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္မည္သူအစာ ဘာေၾကာင့္ကုိေမးတတ္ၾကပါ၏။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ဖိလိတၱိ ၂း၁၃ တြင္က်မ္းစာက ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားဆုိထားသည္မွာ အေၾကာင္းမူကား သင္ တုိ႕သည္အလုိရွိေစျခင္းငွါ၎၊ အက်င့္က်င့္ေစျခင္းငွါ၎၊ သင္တုိ႕အထဲ၌ေစတနာေတာ္အားျဖင့္ျပဳျပင္ေတာ္မူ ေသာသူကား၊ ဘုရားသခင္ေပတည္း။ – NIV သူသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕နွင့္ အစဥ္အၿမဲအတူရွိ၍ ေျခလွမ္းတုိင္းတြင္ မစေပးေတာ္မူလိမ့္မည္။

ၾကပ္တည္းသည္ကာလတြင္ ဘုရားသခင္၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕နွင့္ အတူပါရွိေၾကာင္း ကၽြနု္ပ္ တုိ႕သတိျပဳလာေသာအခါ၊ ငုိေနရမည့္အစား ၀မ္းေျမာက္ျခင္းနွင့္ ရယ္ေမာနုိင္ေပသည္၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္လႊားနုိင္ေအာင္ ကူညီမစမည္ အေၾကာင္း သိၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္၏။

က်ေနာ္ညီအစ္ကုိေမာင္နွမမ်ား၊ ေအာက္ေမ့သတိရၾကပါ – ဘုရားသခင္သည္ငါတုိ႕ဘက္၌ရွိ၏ အားလုံးကုိ က်ေနာ္ခြန္အားေပး၍ ေျပာျပခ်င္သည္မွာ ဘုရားသခင္သည္ ငါတုိ႕ဘက္၌ရွိ၏ ဟူေသာစကားျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ကိုယ္ေတာ္သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားသူႈ၌ေပ်ာ္ေမြ႕၍ သူႈ႕ရ႕ဲလန္းဆန္းျခင္းကုိ ရွာေတြ႕ေစလုိပါ၏။

အံ့ၾသဖြယ္ဖန္ေပးျခင္းသူသည္ခါနန္ျပည္၏အသီးအနွံေအာင္ျခင္းကုိ အ့ံၾသမိသည္။

“ဧရွေကာလခ်ိဳင့္သုိ႕ေရာက္လွ်င္၊ အသီးတျပြတ္ ပါေသာစပ်စ္ႏြယ္ပင္အခက္တစ္ခက္ကုိ ခုတ္၍လူနွစ္ ေယာက္တုိ႕ သည္ ထမ္းဘိုးနွင့္ ထမ္းၾက၏ သလဲသီး၊ သေဘာၤသဖန္းသီးမ်ားကုိလည္းေဆာင္ခ့ဲၾက၏။” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၂၃)

ကမၻာ့ဂရင္းစံနစ္စံခ်ိန္တင္မွတ္တမ္းမ်ားအရ၊ မ်က္ေမွာက္ကာလအႀကီးဆုံးေသာ စပ်စ္ခုိင္ကုိခ်ီလီနုိင္ငံက လူတစ္ဦးစုိက္ထားေသာ စပ်စ္ျဖစ္၏ ယင္း၏အေလးခ်ိန္မွာ ၉.၅၂ကီလုိနီးပါးသာရွိ၏။ ဤပမာဏာသည္ ကေလးငယ္တစ္ေယာက္၏အေလးခ်ိန္မွ်ျဖစ္၏။ကတိေတာ္ျပည္မွလူနွစ္ေယာက္ထမ္းရေသာစပ်စ္ခုိင္ အေၾကာင္းကုိ စိတ္ကူးၾကည့္ရာတြင္၊ ၎စပ်စ္ခုိင္သည္ ၉.၅၂ ကီလုိထက္ေလးမည္ကို ျပသေနတယ္လို႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႕ေနထုိင္ေသာ ကမၻာေျမႀကီးသည္လူေတြရ႕ဲေလာဘနွင့္ ေမြးရာပါဒုစရုိက္အျပစ္မ်ားျဖင့္ ေနေရာ အျမွာက္အျမားပ်က္ျပားလာေသာ္လည္း သာယာလွပေသာေနရာမ်ားစြာရွိေနပါေသး၏ ေယာရႈနွင့္ ကာလက္တုိ႕သည္ ခါနန္ျပည္၏လွပမႈနွင့္ အသီးအနွံျဖစ္ထြန္းမႈေတြအားျဖင့္ အ့ံၾသေစျခင္းခံရၾက၏။ တစ္ျခားနည္းျဖင့္ ဘုရားသခင္သည္ယုံၾကည္သူမ်ားအတြက္ အသီးအနွံျဖစ္ထြန္းမႈရွိေသာ ျပည္ေတာ္တစ္ခုရွိ ေနေၾကာင္း က်ေနာ္ ဤေနရာတြင္ ေျပာျပပါရေစ။ ကၽြန္ုပ္တုိ႕အထဲ၌ရွိေသာ ဘုရားသခင္၏ ၾကြယ္၀ျခင္း နွင့္ဖန္ဆင္းေပးျခင္း ဤသုိ႔ျဖစ္၏ – ကုိယ္ေတာ္အား ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏နွလုံးသားကုိေပးအပ္လွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕နွလုံးသား မ်ား၏ဥယ်ာဥ္ ၾကြယ္၀စြာသီးပြင့္မည္ျဖစ္ကာ၊ ကၽြနု္ုပ္တုိ႕အထဲ၌ကုိယ္ေတာ္ ေမြးဖြားေပးေသာ ဖန္ဆင္းျခင္း၌ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ အလြန္အ့ံၾသသင့္ေစပါလိမ့္မည္။

အ့ံၾသဖြယ္အနားယူျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းဘုရားသခင္နွင့္ ခါနန္ျပည္၌ အနားယူရန္ေနရာရွိေသး ေၾကာင္းသူသိ၏။

ခါနန္ျပည္ကုိျမင္ေတြ႕ၿပီးေနာက္ ကာလက္က ၎သည္စစ္တုိက္ရသည္အလုပ္မွ၎၊ ခ်ဳပ္ေနွာင္းျခင္းမွာ ထြက္ေျပးေနျခင္းမွ ၎ဘုရားသခင္၏ျပည္ထူေထာင္ျခင္းနွင့္ အနားယူျခင္းအတြက္ျပင္ဆင္ေပးေသာ ျပည္ေတာ္ဟူ၍ သိမွတ္ေပ၏။ ေသခ်ာပါတယ္၊ ရင္ဆုိင္ဖုိ႕လူေကာင္ႀကီးမ်ားေသ္ာလည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္အု ပ္စိးမႈကုိ ဖိဆန္ေသာလူအုပ္စုမ်ားေသာ္၎ရွိၾကပါ၏- ဒါေပမ့ဲယင္းတုိ႕၏ အလယ္တြင္အနားယူျခင္းနွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္းရွိေပ၏

သင့္အသက္တာရွဴပ္ေထြးပါသလား၊ ၎သည္မနားမရျဖစ္ေနပါသလား၊ ၎သည္အပန္းေျဖအနားယူဖုိ႕၊ ျပန္လည္းလန္းဆန္းေစဖုိ႕ ေလသစ္ရႈဖုိ႕ေနရာမ်ား ဘယ္ေတာ့မွရွာမေတြ႕ရေလေအာင္ အခ်ိန္တုိင္းကၽြနု္ပ္တုိ႕ ကုိ ေသြးရႈးေစခ့ဲပါသလား။ အကယ္၍ထုိသုိ႕ျဖစ္ေနလွ်င္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္အလြန္ႀကီးမားေသာ ကလပ္အသင္း ၀င္ဘ၀ (Life member of a very big Club) ျဖစ္ေနၾကလုိ႕ ဟုက်ေနာ္ေျပာနုိင္ပါတယ္။

တစ္ေန႕တာအခ်ိန္မ်ားတြင္လုံေလာက္ေသာ အခ်ိန္နာရီမရွိျဖစ္ကာ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏အလုပ္မ်ားအဆုံးမရွိျဖစ္ပုံေပၚ သည္။ ထုိသုိ႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕ျဖစ္ၾကေသာ္ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ၀ိညာဥ္၌မေလ်ွာက္လွမ္းၾကလုိ႕ဟု ယေန႕မိတ္ေဆြ အ့တုိ႕ကုိက်ေနာ္ေျပာျပလုိက္ပါတယ္။ ၎သည္အ့ံၾသဖြယ္ေသာ ေဖာ္ျပခ်က္ျဖစ္ပါသလား။  သမၼာက်မ္းခ်က္ မ်ားအေပၚ ကၽြနု္ပ္ရွင္းလင္းခ်က္တြင္ က်ေနာ္ဟာ ကြဲျပားဆန္႕က်င္ေသာ သေဘာရွိသူလုိ႕က်ေနာ့္ကုိ သင္ထင္မိပါသလား။ ေကာင္းၿပီး။ သင္ကၽြန္ုပ္ကုိ မပထုတ္ခင္က်ေနာ္ရွင္းျပပါရေစ။ ဂလာတိ ၅း၁၆-၁၈ ေဖာ္ျပ ပါအတုိင္္းကၽြနု္ုပ္တုိ႕ဖတ္ရသည္မွာ ငါပညတ္သည္ကား ၀ိညာဥ္ပကတိအတုိင္းက်င့္ၾကေလာ့။ အေၾကာင္းမူကား ကတိပကတိနွင့္ ၀ိညာဥ္ပကတိသည္ တစ္ပါးနွွင့္တစ္ပါးဆန္႕က်င္ေသာ အလုိရွိၾက၏။ တစ္ပါးနွင့္တစ္ပါး ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္၍ ယင္းတုိ႕သည္ က်င့္ခ်င္ေသာအက်င့္ကုိ မက်င္နုိင္ၾကသုိ႔ေသာ္လည္း ၀ိညာဥ္ပကတိ အလုိသုိ႕ ပညတ္တရားနွင့္ လြတ္ၾက၏။

ကၽြန္ု္ပ္တုိ႕ထဲ၌အလုပ္လုပ္ေနေသာ သဘာ၀ဥပေဒတစ္ခုရွိ၏ ကၽြန္ုပ္တုိ႕သည္ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရေသာ သူမ်ားျဖစ္သည့္တုိင္၊ ရွင္ေပါလုက ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားေျပာထားသည္မွာ – သခင္ဘုရား၌ အသက္တာရ႕ဲ နူးညံသိမ္း ေမြ႕ေသာ ၀ိညာဥ္ေရးရာစည္း၀ါးမ်ားနွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားရွိ၏။ဟုဆုိ၏ ၎ကဘာကုိ ေတာင္းဆုိထား ပါသနည္း။ ၎ေတာင္းဆုိထားသည္မွာ၊ – ငါတုိ႕သည္ မိမိကုိ္ယ္ကုိ သူတစ္ပါးနွွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ဖုိ႕ျဖစ္၏ – ကာလက္ က လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိေသာ္၎၊ လူအုပ္စုႀကီးတုိ႕နွင့္ ပတ္သက္၍ ေၾကြးေၾကာ္ထားသည္မွာ ……သူတုိ႕၏ အကာအကြယ္သည္ သူတုိ႕ထံမွ ထြက္ခြာခ့ဲပါၿပီ သို႕ျဖစ္၍ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႔နွင့္အတူရွိ၏။ (ေတာလည္ရာ ၁၄) ဟူ၍ ျဖစ္၏ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ယေန႕က်ေနာ္တုိ႕အားလုံးကုိ က်ေနာ့္အေနျဖင့္ေျပာလုိမွာ ၎ (ကာလက္ေျပာေသာစကား)သည္ က်ေနာ္တုိ႕အတြက္ မျခားေပ။

က်ေနာ္တုိ႕သည္ဆင္းရဲမြဲေတျခင္းေနရာတြင္ ေနထုိင္ဖုိ႕ခ်ဳပ္ေနွာင္းခံမဟုတ္ၾကေပ။ ဘုရားသခင္သည္ကၽြနု္ပ္ တုိ႕အားမစြမ္းေဆာင္နုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ေအာင္ မစီရင္ထားေပ။ ယေန႕ငါတုိ႔ဘ၀မ်ားသုိ႕ ကပ္တြယ္ေနေသာ ထုိအရာမ်ားနွင့္ငါတုိ႕ေျခခ်င္း၀တ္တြင္ သံႀကိဳးသဖြယ္ခ်ည္ေနွာင္ထားေသာ အရာမ်ားကုိငါတုိ႔သည္ ကာလက္ က့ဲသုိ႕ “သူတုိ႔၏အကာအကြယ္သည္ သူတို႔ထံမွ ထြက္ခြာခ့ဲပါၿပီ၊ သုိ႕ျဖစ္၍ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါတုိ႕နွင့္အတူရွိ ဟု ေၾကြးေၾကာ္နုိင္ေပသည္။

ဤလဲက်ေနေသာကမၻာႀကီးရွိ ကြဲအက္ၿပီးေသာလူေတြ၏ဘ၀မ်ားကုိျပန္လည္ထူေထာင္ဖုိ႕ သူလုပ္ေဆာင္ေန ေသာအလုပ္တြင္သူနွင့္ လက္တြဲဖို႕ ငါတုိ႕အတြက္ဘုရားသခင္ခ်႕ဲထြင္ေပးေသာအခြင့္အေရးမ်ားကုိ ငါတုိ႔ သိမွတ္ၾကဖုိ႕ လုိအပ္ပါသည္။ ငါတုိ႕အသက္တာနွင့္ တစ္ပါးသူမ်ားအသက္တာထဲရွိ ျပႆနာမ်ားထက္ ျဖစ္နုိင္ေျခရွိုျခင္းကုိသာ၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ျမင္ေတြ႕ဖုိ႕ လုိအပ္ေပသည္။

ေယရႈကငါတုိ႕အားေျပာထားသည္မွာ”၀န္ေလး၍ပင္ပန္းေသာသူအေပါင္းတုိ႔ငါထံသုိ႕လာၾကေလာ့၊ ငါသည္ ခ်မ္းသာေပမည္” (မႆဲ ၁၁း၂၈)။

ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာအုပ္ေရးသားသူက ငါတုိ႔အားထပ္ေလာင္းေျပာထားသည္မွာ – ထုိ႕ေၾကာင့္ဘုရားသခင္၏ လူတုိ႕အဘုိ႕အလုိငွါ ၿငိမ္၀ပ္ျခင္း၊ ခ်မ္းသာတမ်ိဳးသည္က်န္ရစ္ေသး၏ ဘုရားသခင္သည္မိမိအမူအရာတုိ႕ကုိ ၿပီးစီး၍ ၿငိမ္၀ပ္စြာ ေနေတာ္မူသည္နည္းတူ ထုိခ်မ္းသာထဲသုိ႕၀င္ရေသာ သူသည္လည္း မိမိအမႈအရာတုိ႕ကုိ ၿပီးစီး၍ ၿငိမ္၀ပ္စြာေနရ၏။ ေဟၿဗဲ ၄း၉-၁၀။ ၾကည့္လုိက္ပါ၊ ေယရႈက့ဲသုိ႕၀ိညာဥ္ေတာ္၌ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေလွ်ာက္လွမ္း သြားေသာအခါ ကၽြန္ပ္တုိ႕သည္ဖိစီးျခင္းရွိလိမ့္မည္မဟုတ္၊ သုိ႕ျဖစ္၍ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ခမည္းေတာ္ဘုရား၏ အလုိေတာ္နွင့္ ဆႏၵမ်ားကုိသိကၽြမ္းျခင္းအရာ၌ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္ေသာ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္းရွိရပါလိမ့္မည္။ ထုိအခ်က္သည္ အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္၍ အသင္းအဖြ႕ဲ၊ ျပင္းျပေသာဆႏၵမ်ားနွင့္ အျခားေသာသူမ်ား၏ ေထာက္ခံ မႈေတြဟာ အဓိကမက်ေပ။

အ့ံၾသဖြယ္ခင္မင္ရင္းနွီးမႈသူသည္ဘ၀တေလွ်ာက္ဘုရားသခင္နွင့္ သူတစ္ပါးတုိ႕နဲ႕ ခင္မင္ရင္းနွီးေအာင္ ႀကိဳးစားခ့ဲသည္။

ခင္မင္ရင္းနွီးမႈကုိ ခ်စ္ခင္တြယ္တာမႈ၊ သက္ဆုိင္မႈ၊ နီးစပ္မႈနွင့္ပုဂၢဳိလ္နွစ္ဦးအၾကား ယုံၾကည္မႈဟူ၍အနက္ ဖြင့္ဆုိထားသည္။ အသင္းအဖြ႕ဲအားလုံးတြင္ ခင္မင္ရင္းနွီးမႈဟာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္စီ၏ တသက္တာ တေလွ်ာက္မရွိမျဖစ္ဆက္ႏြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ခင္မင္ရင္းနွီးမႈကုိ က်န္းမာေသာလူသာႀကီးထြားမႈဖြ႕ံၿဖိဳးမႈနွင့္ ဘ၀ေမ်ွာ္လင့္ေစာင့္စားျခင္းမွား ျပင္ဆင္ရးတုိ႕၌ အေရးႀကီးေသာအပုိင္းတစ္ခုအျဖစ္မွတ္ယူရသည္။

ခင္မင္ရင္းနွီးမႈဆုိတာအေဖာ္မ့ဲလုပ္ငန္းျဖစ္သည္နည္းတူ ခရစ္ယာန္မ်ားယုံၾကည္ျခင္းန႕ဲ ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း လည္းတူဖို႕ျဖစ္၏ က်ေနာ္မွန္ပါသလား။ ေကာင္းၿပီ၊ ထုိအရာမွန္တယ္ဆုိရင္၊ ဘာေၾကာင့္ထုိသုိ႕ျဖစ္ရသနည္း။ ခရစ္ယာန္ေရာ ခရစ္ယာန္မဟုတ္သူေရာ နွစ္ဦးစလုံး၌ကၽြနု္ပ္တုိ႕ရင္ဆုိင္ေလ့ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားမွာ စုိးရိမ္ ေၾကာက္ရြ႔႕ံျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 • ေယာက်ာ္းခ်င္း/မိန္းမခ်င္းလိင္တူဆက္ဆံသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင့္ ဖြင့္ဟျခင္းရွိမွာကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း။
 • သူခုိးေပၚမွာကုိစုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း
 • ပညာသင္ဆုရသူေက်ာင္းသားျဖစ္ၿပီး ဘာမွမသိမွန္းေတြ႕ရွိသည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံျခင္း
 • ေမေနဂ်ာျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းမကၽြမ္းက်င္မွန္းေတြ႕ရွိမည္ကုိ စုိးရိမ္ေၾကာက္ရြ႕ံ့ျခင္း

အဘယ္ေၾကာင့္ဤသုိ႔ျဖစ္ရသနည္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ တျခားသူမ်ားကုိေသာ္၎ သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိေသ္ာ၎ ေၾကာက္ရြ႕ံၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္၏။

 • ခရစ္ယာန္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ၎သည္ျခားနားမႈမရွိေပ။
 • အဘယ္မွ်ေလာက္က်ေနာ္ဆုေတာင္းပါသနည္း။
 • ဘုရားႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကုိ အဘယ္မွ်ေလာက္က်ေနာ္ေလ့လာသနည္း။
 • ေပ်ာက္ဆုံး၀ိညာဥ္အေပၚ က်ေနာ့္၏ ခ်စ္ျခင္းက ဘယ္လုိလဲ။
 • ကၽြနု္ပ္အားဘုရားသခင္ေပးထားေသာ အသင္းေတာ္ကုိ ကၽြမ္းက်င္စြာက်ေနာ္စီမံကြက္ကဲပါသလား။

ထုိေနာက္က်ေနာ္ဆက္သြားနူိင္သည္မွာ –

ဤအရာမ်ားကပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးကုိ စုိးရိမ္ပူပန္ျခင္းနွင့္ဖိစီးမႈတုိ႕န႕ဲအရႈးျဖစ္ေနေစနုိင္ပါသည္။ ၎တုိ႕သည္ ေဆာင္ရြက္တင္ဆက္မႈအေျချပဳေခါင္းေဆာင္မႈ၊ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအေျချပဳေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈနွင့္အက်ိဳးဆက္မ်ား နွင့္တျခားသူမ်ား၏ေထာက္ခံမႈမ်ားအေပၚအေျချပဳေသာခရစ္ယာန္ေလွ်ာက္လွမ္းျခင္း တစ္ခုဆီသုိ႕ ပုိ႕ေဆာင္ တတ္ၾက၏။

ဤအရာကုိက်ေနာ္တုိ႕ဘယ္လုိတုန္႕ျပန္ဆန္႕က်င္ၾကသလဲ။ ကာလက္ရ႕ဲအသက္တာမွာေတာ့၊ ေယာရႈကုိအနီး ကပ္သူငယ္ခ်င္းအျဖစ္ရွိေနေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။ က်ေနာ္တုိ႕လည္းအလားတူလုပ္ဖုိ႕ လုိအပ္ပါသည္။ အတြင္း ပုိင္းမွာေတာ့ ကၽြနု္ပ္တုိ႕က ေသးသိမ္ေသာအေတြးအေခၚမွ်သာဟုေျပာမိပါလိမ့္မည္။ လုံး၀ကုိမဟုတ္ပါဘူး၊ က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္ထုိ႕သုိ႕အားနည္းခ်က္ရွိတ့ဲအရာမ်ိဳးျမင္သာေအာင္ ထုတ္ျပမည္မဟုတ္ပါ။ ဤက့ဲသုိ႕အသက္ ရွင္ေသာ္က်ေနာ္တုိ႕သည္ စက္ဆုပ္ရြ႕ံရွာဖြယ္အေကာင္းဆုံးလူသားျဖစ္ၾကလိမ့္မည္။

Augustin က သူငယ္ခ်င္း/မိတ္ေဆြဆုိတာဘာလဲ၊ – မိတ္ေဆြဆုိတာခႏၥာကုိယ္ နွစ္ခုထဲစိတ္၀ိညာဥ္တစ္ခု တည္းရွိျခင္း ဟုဆုိသည္။

Muhammad Ali က ခင္မင္ရင္းနွီးမႈ/ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းဆုိတာ ေလာကႀကီးထဲတြင္ရွင္းျပရအခက္ဆုံး အရာျဖစ္ ၏၎သည္။ ေက်ာင္းတြင္သင္ယူေသာတစ္စုံတစ္ခုမဟုတ္၊ သုိ႕ေသ္ာ ခင္မင္ရင္းနွီးမႈကုိ မသင္ယူခ့ဲရင္၊ ဘာကုိမွသင္သည္ သင္ယူရလိမ့္မည္မဟုတ္ဟုဆုိထားပါသည္။

အေမရိကန္သတင္းစာနွင့္ ရီဒီယုိအတင္းဖ်င္းေ၀ဖန္သုံးသပ္သူျဖစ္ေသာ Walter Winchell က စစ္မွန္ေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္သည္ တစ္ေလာကလုံးကုိယ့္ကုိ စြန္႕ခြာသည့္အခ်ိန္မွာ ကုိယ့္ဆီ၀င္လာေသာ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္၏ ဟုမိန္႕ခ့ဲသည္။

က်ေနာ္မွာနွစ္ေပါင္း ၅၀ နီးပါးရင္းနွီးလာေသာ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ သူ႕ဆီကုိက်ေနာ္စကားေျပာ သင့္သေလာက္မေျပာျဖစ္ခ့ဲဘူး၊ ေတြ႕ဆုံသင့္သေလာက္လည္းမေတြ႕ဆုံျဖစ္ၾကဘူး၊ ဒါေပမ့ဲသူသည္က်ေနာ့္ အတြက္ရွိေနၿပီးက်ေနာ္လည္း သူ႕အတြက္ရွိေနတယ္ဆုိတာ က်ေနာ္သိနားလည္ပါ၏။

ဤခင္မင္ရင္းနွီးမႈ/ မိတ္ေဆြျဖစ္ျခင္းသည္ က်ေနာ္အသက္တာ၌ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္လက္ေဆာင္ တစ္ခုအျဖစ္ က်ေနာ္ျမင္ပါတယ္။ သုိ႕ျဖစ္၍သူသည္ တကယ္ပဲတျခားသူမ်ားအေ၀းထြက္သြားၾကသည့္ အခ်ိန္ မွာက်ေနာ့္အနားမွာ က်န္ရစ္သူျဖစ္ပါ၏။

မေတြ႕ဆုံျဖစ္ေသာ ၁၈ နွစ္ေက်ာ္ေလာက္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ အျခားသူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က်ေနာ့္မွာရွိတယ္။ သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း၊ ကၽြနု္ပ္ဘ၀၌ေမွာင္မုိက္ခ်ိန္က်ေရာက္၍ရွိသမွ်ေပ်ာက္ဆုံးကာ၊ က်ေနာ္အမွန္ပင္အရာ အားလုံးအဆုံးသတ္ေရာက္လုနီးခ်ိန္တြင္- ျပစ္တင္ရႈတ္ခ်ျခင္း (သုိ႕) တရားစီရင္ျခင္းမရွိဘဲ က်ေနာ့္အတြက္သူ ရွိေနတယ္လုိ႕ က်ေနာ္သိေနပါတယ္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏ဘ၀ထဲတြင္ အ့ံၾသဖြယ္ခင္မင္ရင္းနွီးမႈရွာေတြ႕ဖုိ႕ဟာ အလြန္ပင္အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ရင္းနွီးကၽြမ္း ၀င္ျခင္းလုိက္လံေကာက္ယူဖုိ႔ က်ေနာ္မဆုိလုိေပ – သူတုိ႕သည္ယေန႕ဒီမွာရွိ၍ မနက္ျဖန္ထြက္သြားတတ္ၾက၏ ထုိ႕သုိ႕မ်ိဳးက်ေနာ္မဆုိလုိပါ။ ဒါ၀ိဒ္နွင့္ ေယာနသန္ပုံျပင္ထဲက ျဖစ္ၾကသည္အတုိင္္း သင့္ဘ၀၌ေယာနသန္ပြား မ်ားပါေစလုိ႕ က်ေနာ္ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။

သင့္ဘ၀ထဲလူေတြကုိ ဖိတ္ေခၚပါ။ က်ေနာ္တုိ႕သည္သဘာ၀အရထိရွလြယ္ေသာသူူမ်ားျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူေတြကုိအေ၀းတြန္းပုိ႕တာမ်ိဳးမျပဳမိေစနွင့္။ ထုိ႕သုိ႕က်ေနာ္တုိ႕လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕ကုိ ဦးေဆာင္၍ ကာကြယ္ေပးမည္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ယုံၾကည္ကုိးစားပါ၏။ သူုတုိ႕သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ကြဲရွေနျခင္း မ်ားျမင္ရမည္ကုိ စုိးရိမ္ေနေသာ္၊ ထုိအတြက္စိတ္မပူပါနွင့္။ ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္သည္ကြဲရွ၊ က်ိဳးပ့ဲေသာ သူမ်ားကုိအတူတကြယူေဆာင္လာ၍ ခုိင္မာေသာခင္မင္ရင္းနွီးမႈတည္ေဆာက္ေစနုိင္ေၾကာင္းကုိ၎၊ က်ေနာ္ တုိ႕အားလုံးသည္တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း၌ ကြဲရွေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိ၎ စိတ္ထဲသိမွတ္ထားပါ။

ဘုရားသခင္သည္ က်ေနာ္တုိ႕လုိခ်င္ေသာလူေတြကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္မေပးတတ္ေပ။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္ုပ္တုိ႕အားေပးေသာ လူမ်ားမွာ- ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ ကူညီမစဖုိ႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ နာက်င္ေစဖုိ႕၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကို စြန္႕ခြာ ဖို႕၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိခ်စ္ဖုိ႕ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိပုိ၍ အဓိပၸာယ္ရွိေသာသူျဖစ္ေစမည့္ က်ေနာ္တုိ႕လုိအပ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါ သည္။

အ့ံၾသဖြယ္ အျပစ္လႊတ္ျခင္းကာလက္သည္အမွားလုပ္မိခ့ဲေသာ္လည္း ဘုရားသခင္က ခြင့္လႊတ္သည္ကုိ သိေတာ္မူ၏။

အျပစ္လြတ္ျခင္းသည္ အသိဥာဏ္တစ္ခုအျဖစ္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိျခင္းရွိ၍ သင့္ကုိနာက်င္ထိခုိက္ေစေသာ ပုဂၢဳိလ္ (သုိ႕) အုပ္စုတစ္ခုဆီသုိ႕ သင့္ရ႕ဲခြင့္လႊတ္ျခင္းခံထုိက္ျခင္းရွိ မရွိမဆုိင္ဘဲ ခါးသီးေသာခံစားခ်က္ (သုိ႕) ဂလက္စားေခ်ျခင္းခံစားေနျခင္းမ်ားလုိ႕ ေျဖလႊတ္ေပးရန္ ေသခ်ာခ်င့္ခ်ိန္ထားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္၏။

ကာလက္၏ယုံၾကည္ျခင္းခရီးလမ္းတြင္၊ သူသည္လူအနည္းငယ္တုိ႕အေပၚ စိတ္ပ်က္မိခ့ဲသည္မွာ ယုံမွားစရာမရွိ ေပ။ သုိ႕ျဖစ္၍သူသည္အနည္းငယ္ေဒါသထြက္စရာမ်ားရွိကာ၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ အနည္းငယ္ျပိဳင္ ဘက္ရန္သူမ်ားရွိတတ္ေပလိမ့္မည္။ အျပစ္ကုိက်ဳ႕ံေစေသာ စရုိ္က္အက်င့္ရွိေသာ လူစားမ်ိဳးမဟုတ္ခ့ဲေပ။ ထုိ႕သုိ႕ေရွာင္လႊဲတတ္သူလည္းမဟုတ္ေပ။ သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း ဘုရားသခင္၏ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္းျခင္းကုိ အမိရဖုိ႕သူသည္ သူတစ္ပါးကုိအျပစ္လြတ္ဖုိ႔နွင့္ ခြင့္လႊတ္ျခင္းခံျဖစ္ေရးနွစ္မ်ိဳးသင္ယူခံရပါသည္။

လူသားမ်ား၏ထူးျခားေသာလကၡဏာအေျမာက္အမ်ားရွိ၏။- ကုိယ္ခ်င္းစာတရား၌ျမင့္ျမတ္ျခင္းျမင္ေတြ႕ရ၏စာ နာျခင္း၌ လွပျခင္းတရားရွိ၏ သုိ႕ေသာ္ခြင့္လႊတ္းျခင္း၌ ေက်းဇူးေေတာ္ကုိ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ျမင္ေတြ႕ရ၏။ ေက်းဇူး ေတာ္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္၏ဆက္လက္စီးဆင္းေနေသာလုပ္ေဆာင္မႈ အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။

က်ေနာ္တုိ႕သည္သူတစ္ပါးကုိ ခြင့္လႊတ္ဖုိ႕နွင့္ ခြင့္လြတ္ျခင္းတရားလက္ခံရရွိဖို႕ ခက္ခဲေနေသာ္၊ အျပစ္အလုံးစုံ အတြက္ ကၽြန္ုပ္တုိ႕အားခြင့္လြတ္ေပးသည္ကုိ သတိရပါ။ ခ်ိန္တုိင္းမွာ ကုိယ္ေတာ္သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား အဘယ္မွ်ေလာက္ခြင့္လြတ္ထားသည္ကုိသတိေပးဖုိ႕ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ဖုိ႕လုိအပ္ၿပီး၊ ထုိ႕ေနာက္ မိမိကုိယ္ကုိေသာ္၎ တစ္ျခားသူမ်ားကုိေသာ္၎ ခြင့္လြတ္ေပးဖုိ႕ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ေက်းဇူးတင္ျခင္းအား လႈံ႕ေဆာ္ ေပးေစရမည္။

အ့ံၾသဖြယ္ေက်းဇူးတင္ျခင္းသူသည္ဘုရားသခင္ထံ ေက်းဇူးတင္ျခင္းရသတစ္ခုနွင့္ အစဥ္ျပည့္၀ေသာ သူျဖစ္သည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္အၿမဲတမ္းေက်းဇူးတင္တတ္ေသာသူ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ ေက်းဇူးတင္တတ္ျခင္းသည္ ေအာင္ ျမင္မႈအဆင့္တုိင္းဘက္သုိ႕ ေသာ့ခ်က္စိတ္သေဘာထားျဖစ္သည္။ က်ေနာ္တုိ႕ရွိသမွ်အတြက္ ေက်းဇူး တင္တတ္ျခင္းသည္ အစဥ္အၿမဲပုိ၍ႀကီးမားေသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းဘက္ဆီသုိ႕ ဦးေဆာင္လမ္းျပေပး လိမ့္မည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္အသင္းေတာ္ထဲနွင့္ ျပင္ပကလူမ်ားစြာတုိ႕သည္ သူတုိ႕၏စိတ္မ်ားကုိ သူတုိ႕ရွိထားေသာ အရာမ်ားအေပၚ ေက်းဇူးတင္ျခင္းထက္ သူတုိ႕မရွိေသာအရာမ်ားအေပၚကုိဘဲ ဦးတည္ဖုိ႕အာရုံျပဳ တတ္ၾက သည္။ ကာလက္၏ ကတိေတာ္ျပည္ကုိ၀င္စားျခင္းကုိ က်ေနာ္တုိ႕ၾကည့္ရင္ သူသည္ေက်းဇူးတင္ျခင္းနွင့္ မျပည့္၀ဘူးလို႔မွန္းဆျခင္းသည္ရွႈးမုိက္ရာက်ေပလိမ္မည္။ လူေယာက္်ား၊ မိန္းမ၊ ေလ၀ိအမ်ိဳးသား၊ ေလ၀ိအမ်ိဳး သမီးမ်ား၊ လူငယ္လူရြယ္မ်ားနွင့္ မ်ိဳးစပ္လူစုမ်ားအပါအ၀င္ လူေပါင္း ၁၀၇၈၀၀၀ တုိ႕သည္ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ေတာလည္ရာက ေသဆုံးၾကသည္ဟု ထင္မွတ္ရပါသည္။ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္သည္တုိင္သူ(ကာလက္)သည္ ေက်းဇူး တင္တတ္ဆဲျဖစ္၏။

အလားတူပင္၊ က်ေနာ္တုိ႕သည္အေျခအေနတုိင္း၌ ေက်းဇူးတင္တတ္ဖုိ႕သင္ယူသင့္ပါသည္။ ထုိ႕သုိ႕က်ေနာ္ တုိ႕လုပ္တုိင္းနိမိတ္လကၡဏာမ်ားျဖစ္ပ်က္စၿမဲပင္။ ရွင္ေပါလုနွင့္ သိလတုိ႕နွင့္ နွစ္ဦးကုိ ေအာက္ေမ့သတိရပါ။ သူတုိ႕သည္ အက်ဥ္းခ်ခံရတာတင္မက သူတုိ႕ေျခေထာက္မ်ားသံႀကိဳးခ်ည္ခံထားရေသာ္လည္း သီခ်င္းဆုိၿပီး ဘုရားသခင္ကုိခ်ီးမြမ္းၾက၏။ သုိ႕ျဖစ္၍ဘာျဖစ္ပ်က္ခ့ဲပါသလဲ။ ေျမငလ်င္လႈပ္၍ သူတုိ႕ခ်ည္ေနွာင္ျခင္းႀကိဳးမ်ား ပ်က္ထြက္ရွား၏။ (တမန္ ၁၆း၁၆-၄၀)

ယေန႕တြင္လည္းအခ်ိဳ႕တုိ႕သည္ အက်ပ္တည္းအခ်ိဳ႕(သုိ႕) ခ်ည္ေနွာင္ျခင္းမ်ားထဲ က်ေရာက္ေနနုိင္ပါတယ္။ – ထုိသုိ႕ျဖစ္ေနလွ်င္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ခ်ီးမြမ္းျခင္းနွင့္ေက်းဇူးတင္ရွိျခင္းအလယ္တြင္ အတူပါရွိေသာ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏အေျခအေနမ်ားထဲသုိ႕ ေျမငလ်င္လႈပ္ခတ္ေစကာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းနွင့္ ၀ိညာဥ္မ်ားကယ္တင္ျခင္း မ်ားယူေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း က်ေနာ္ေသခ်ာေျပာနုိင္ပါ၏။

အ့ံၾသဖြယ္ၾကြယ္၀ေသာအသက္တာသူေရွ႕ေမွာက္တြင္ေတြ႕ရွိရမည့္ အ့ံအားသင့္ဖြယ္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း ရွိသည္ကုိ သူသိ၏

ေယရႈက “သူခုိးသည္ခုိးျခင္း၊ သတ္ျခင္းဖ်က္ဆီးျခင္းငွါသာ လာတတ္၏ ငါမူကား၊ သုိးတုိ႕သည္ အသက္လြတ္ရုံ မွ်မကအထူးသျဖင့္ အသက္နွင့္ျပည့္စုံ (ၾကြယ္၀)ေစျခင္းငွါလာသတည္း။” (ေယာဟန္ ၁၀း၁၀) ဟုမိန္႕ေတာ္မူ၏။

ကာလက္သည္စပ်စ္သီးမ်ားကုိၾကည့္တ့ဲအခါ၊ ၎တို႕၏အနံအရသာရွိလွေသာခ်ိဳေသာအရသာသည္ သူသြား ၾကားထဲစိမ့္၀င္ၿပီး သူ႕ပါးစပ္သည္စုိစြတ္ေစမည့္အေတြးမ်ိဳးရွိမည္လုိ႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။ ၎အျပင္ထပ္ ေလာင္း၍ နုိ႕နွင့္ ပ်ားရည္စီးေသာျပည္ဟူ၍ ဖြင့္ျပထားသည္ကုိလည္း သူျမင္ခ့ဲၿပီး ျဖစ္ကာသူတုိ႕အားလုံး အတြက္ဘုရားသခင္၏ျပည္ေတာ္၌ ေပ်ာ္ေမြ႕စရာ လုံေလာက္၍ စုံလင္ေသာၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း ရွိသည္ကုိ လည္း သူသည္သိမွတ္စြဲလမ္းေလ၏။

တစ္ခါတစ္ေလေယရႈ၌ကၽြနု္ပ္တုိ႕ပုိင္ဆုိင္ထားေသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္းကုိ ေမ့ေလ်ာ့ရာ၌က်ေနာ္တုိ႕အျပစ္ရွိ ၾကပါသလား။ က်ေနာ္တုိ႕သည္သတိမထားမိလွ်င္အဆုံးစြဲၿပီးေသာ (ေပ်ာက္ေသာ) သားပုံျပင္ထဲက သားႀကီး လုိမ်ိဳးျဖစ္တတ္သည္။ ခမည္းေတာ္ပုိင္ဆုိင္သမွ်ကုိ က်ေနာ္တုိ႕ေပ်ာ္ေမြ႕ခြင့္ရွိေသာ္လည္း၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားအမွန္ ပင္လြတ္လပ္စြာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈကုိ ေပးထားရ႕ဲသားနွင့္ ၎ကုိပိုင္ဆုိင္ရဖုိ႕လုိသည္ဟု ထင္တတ္ၾကေသး၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ဥယ်ာဥ္ကုိပုိင္ေသာသူမ်ားျဖစ္ၾက၏အငွါးအလုပ္သမားမ်ား မဟုတ္ၾကေၾကာင့္ သတိရပါ။

သင္နွင့္ကၽြနု္ပ္သည္ငါတုိ႕၏စိတ္ကူးမ်ားအလြန္မ်ားစြာသာ၍ စြမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ ပင္ကုိယ္စြမ္းရည္ပုိင္ဆုိင္ၾက ၏။ က်ေနာ္သည္အသက္၆၇ နွစ္ေက်ာ္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း၊ က်ေနာ္ေရွ႕မွာရွိေနေသာ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာျခင္း ကုိရွာေတြ႕ဖုိ႕ဆႏၵျပင္းျပေနဆဲပင္ျဖစ္၏။ က်ေနာ္မွာက်ယ္ျပန္႕၍ ႀကီးမားေသာအိပ္မက္ရွိေနဆဲ၊ ဘုရားသခင္၌ ကၽြနု္ပ္၏ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵမ်ားအားျဖင့္ ကၽြနု္ပ္ကုိဖမ္းစားေနဆဲျဖစ္မွန္းက်ေနာ္ကုိယ္က်ေနာ္ေတြျမင္ပါ၏။

ယခုတြင္က်ေနာ္သည္အသက္ရြယ္ အုိမင္းျခင္းေတာင္ႀကီးကုိ ရင္ဆုိင္ေနရပါတယ္။ က်ေနာ့္ဦးေခါင္းေပၚမွာ ဆံပင္ျဖဴအသစ္ေတြက်ေနာ္ျမင္ေနရၿပီး၊ အရင္ဘယ္တုန္းကမွ မခံစားဖူးတ့ဲ၊ ကုိက္ခဲျခင္းေ၀ဒနာေတြက်ေနာ္ ကုိယ္ခႏၥာေပၚခံစားေနရပါ၏။ မေန႕တုန္းကက်ေနာ္သည္ ၁၇ နွစ္သားအရြယ္ျဖစ္ခ့ဲတ့ဲပုံေပၚသည္။ (အသက္ ႀကီးလာတာ ခဏလုိခံစားသည္)။ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္သည့္တုိ္င္၊ ေကာင္းေသာအုိမင္းျခင္း ရႈပါရုံတစ္ခုက်ေနာ္မွာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္၏။

က်ေနာ္ကုိယ္တုိင္အေပၚေသာ္၎၊ သင္တုိ႕အေပၚတြင္ေသာ္၎ ဤေကာင္းႀကီးမဂၤလာစကားကုိ က်ေနာ္ေျပာ ဆုိပါ၏။ –

ေျဖာင့္မတ္ေသာသူသည္ စြန္ပလြံပင္က့ဲသုိ႕ ပြင့္လန္း၍ေလဗနုန္ေတာင္ေပၚမွာ အာရစ္ပင္က့ဲသုိ႕ ႀကီးပြား လိမ့္မည္ ထာ၀ရဘုရား၏အိမ္ေတာ္၌စုိက္ပ်ိဳးေသာ သူတုိ႕သည္ ငါတုိ႕ဘုရားသခင္၏ တန္တုိင္း ေတာ္တြင္ ပြင့္လန္းၾကလိမ့္မည္။ အသက္ႀကီးေသာကာလတြင္ပင္အသီးကုိ သီး၍ၾကြယ္၀စိမ္းလန္းၾကလိမ့္မည္။ ထုိ႕သုိ႕ေသာအားျဖင့္ ငါ၏ေက်ာက္ ထာ၀ရဘုရားသည္ေျဖာင့္မတ္ေတာ္မူ၍၊ မတရားေသာအမႈနွင့္ ကင္းလႊတ္ ေတာ္မူသည္ဟု ထင္ရွားလိမ့္သတည္း။ ဆာလံ ၉၂း၁၂-၁၅

က်ေနာ့္မိတ္ေဆြအေပါင္းတုိ႕ သင္တို႕ကုိယ္တုိင္တဖန္ အိမ္မက္ဆက္မက္ဖုိ႕နွင့္ ထုိအိပ္မက္မ်ားအမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာေစရန္ ေထာက္မေပးေရးလုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ စြန္႕စားဖုိ႕အခြင့္ေပးလုိက္ပါ။ သင့္လမ္းခရီးတြင္ ရပ္တည္ေနေသာ အတားအဆီးမ်ားနွင့္ သင့္အသက္တာနွင့္ နယ္ေျမထဲေနထုိင္ခြင့္ေပးထားေသာ လက္က်န္ လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးဖုိ႕ ဘုရားသခင္ထံေတာင္းေလွ်ာက္ပါ။

ဤေတာင္ကုိအကၽြနု္ပ္အားေပးေလာ့ ဟုလတ္ဆက္ေသာ ေၾကြးေၾကာ္မႈျပဳပါ။

၃။ သူ၌ေစာင့္စားေသာနွလုံးသားရွိ၏။

ထု္ိရႈပါရုံသည္ ခ်ိန္းခ်က္ေသာအခ်ိန္နွင့္ဆုိင္၍ အမႈကုန္ရေသာ ကာလကုိဆုိလုိ၏။ မုသာနွင့္ကင္းလႊတ္၏ဆုိင္း ေသာ္လည္း ေျမွာ္လင့္ေလာ့။ ေနာက္မက်ဘဲ ဧကန္အမွန္ ေရာက္လိမ့္မည္။ (ဟဗကၠဳတ္ ၂း၃)

ကာလက္သည္တစ္မနက္ခင္းသာ ႏူးထ၍ကၽြနု္ုပ္တုိ႕ျမင္ေတြ႕သမွ်ေသာထူးျခားသည္ လကၡဏာမ်ားသူဆီသုိ႕ အကုန္အစင္ေရာက္လာသည္မဟုတ္။ လုံး၀မဟုတ္ရပါ။ ဘုရားသခင္က “သူရဲေကာင္းမ်ား” ဟုေၾကာ္ျငာေသာ ယုံၾကည္ျခင္းရွိေသာ လူေယာက်ာ္းနွင့္ လူမိန္းမမ်ား အလားတူ ကာလက္သည္ဤထူးျခားေသာ လကၡဏာမ်ား ကုိ တုိးတက္ဖြ႕ံၿဖိဳးေစ၍ ရင့္က်က္ေစပါသည္။

ဤေနရာတြင္က်ေနာ္တုိ႕အားလုံးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ခက္ခဲတ့ဲတစ္စုံတစ္ခုရွိရပါမည္။ ယင္းမွာသီးခံျခင္းျဖစ္ သည္။ ခ်က္ခ်င္းပင္ေက်နပ္အားရမူေပၚေသာ ကမၻာတစ္ခု(ေနရာတစ္ခု) ပုိင္ဆုိင္ဖုိ႕ရန္ သီးခံဖုိ႕နွင့္ ဘုရား သခင္အား ေစာင့္စားဖို႕ဆိုတာ အလြန္ပင္ခက္ခဲတတ္ၿပီး၊ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ့ေစတတ္၏။ သုိ႕ေသာ္ျငားလည္း စစ္မွန္ေသာသီးခံျခင္းသေဘာကုိ ကာလက္အသက္တာမွ က်ေနာ္ တုိ႕သင္ယူနုိင္ပါတယ္။

ေယာရႈနွင့္အတူကာလက္တုိ႕နွစ္ဦးသာ ကတိိေတာ္ျပည္ကုိ၀င္စားဖုိ႕ ဘုရားသခင္မိန္႕မွာထားသည္ကုိ သိမွတ္ ပါ။ သုိ႕ေသာ္လည္း အခ်ိ္န္ကေတာ့ ေနာက္တစ္ပတ္၊ ေနာက္တစ္လ(သုိ႕) ေနာက္တစ္နွစ္ မဟုတ္ခ့ဲေပ။ နွစ္ေပါင္း ၄၀ ကုန္ဆုံး၍ လက္ရွိမ်ိဳးဆက္မ်ား ေတာထဲ၌အကုန္ေသဆုံးရသည့္အခ်ိန္ထိ သူ(ကာလက္) အေန ျဖင့္ ေစာင့္ဆုိင္းဖုိ႕လုိအပ္ေပသည္။

ဘုရားသခင္ကကတိေပး၏ ကာလက္က ၄၅ နွစ္ေစာင့္စားခ့ဲရ၏ ကာလက္စိတ္ထဲျဖတ္သန္းလာမည့္ အေတြး မ်ားကုိစိတ္ကူးယဥ္ၾကည့္ပါ။

 • ဘုရားသခင္ရယ္၊ ဘာေၾကာင့္ဤမွ်ေလာက္ၾကာျမင့္သင့္ပါသလဲ
 • ကၽြနု္ပ္၏ဆုလာဒ္ဘာေၾကာင့္ ယခုပင္မပုိင္ဆုိင္နုိင္ရတာလဲ
 • ပရိသတ္ၾကားထဲကမတ္တပ္ထ၍ဤလူေတြေရွ႕မွာ ကုိယ္ေတာ္ရ႕ဲကုိ္ယ္စားျပဳေပးတာလုံေလာက္တယ္ မဟုတ္သေလာ့။

ဤသုိ႕ေသာေမးခြန္းမ်ိဳး ၄၅ နွစ္ပတ္လုံးဆက္တုိက္ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ေပသည္။

မည္သုိ႕ပင္ဆုိေစကာမူ သူသည္ထာ၀ရဘုရားအားသီးခံျခင္း ေစာင့္စားေနျခင္းက ကာလက္အားအျခားေသာ သူမ်ားမွသီးသန္႕လူျဖစ္သည္။ သူသည္လူသားတစ္ဦးျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာသူစိတ္ထဲမွာ သံသယစိတ္လည္း ၀င္လာနိုင္ပါတယ္။ သုိ႕ေသ္ာျငားလည္းထုိအရာ သူ႕အားဘုရား၏လုပ္ငန္းအေပၚ ယုံၾကည္ျခင္းအရာမွ မရပ္တန္႕ေစခ့ဲေပ။

အလားတူသီးခံတတ္ဖုိ႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိလည္း ေခၚေတာ္မူ၏ “ထာ၀ရဘုရားေရွ႕မွၿငိမ္၀ပ္စြာေန၍ ကုိယ္ေတာ္ကုိ ငံ့လင္ေလာ့။ မိမိအမႈ၌ ေအာင္တတ္ေသာသူ၊ မေကာင္းေသာအႀကံအစည္းတုိ႕ကုိ ၿပီးစီးေစေသာသူ၏ အေၾကာင္းေၾကာင့္စိတ္မပူနွင့္။ အမ်က္မထြက္ေစနွင့္။ ေဒါသစိတ္ကုိစြန္႕ပယ္ေလာ့။ ျပစ္မွားေစျခင္းငွါ တုိက္ တြန္းတတ္ေသာစိတ္မရွိေစနွင့္။ ျပစ္မွားေသာသူတုိ႕သည္ ပယ္ရွင္းျခင္းကုိခံရၾကလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားကုိ ေျမွာ္လင့္ေသာသူုတို႕မူကား၊ ျပည္ေတ္ာကုိအေမြခံရၾကလိမ့္မည္။” (ဆာလံ ၃၇း၇-၉)

ရွင္မႆဲ ၂၄း၁၃ တြင္က်ေနာ္တုိ႕ဖတ္ရသည္မွာ အၾကင္သူသည္အဆုံးတုိင္ေအာင္ တည္ၾကည္၏ထုိသူသည္ ကယ္တင္ျခင္းသုိ႕ေရာက္လိမ့္မည္။ အကယ္စင္စစ္ဘုရားသခင္သည္ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္းၿပီးဆုံးသည္ထိ ဆက္သြား နုိင္ဖို႕စြမ္းေဆာင္နုိင္ေသာ သီးခံေသာယုံၾကည္ျခင္းကုိ ငါတုိ႕အားေပးေတာ္မူမည္ျဖစ္၏ သုိ႔ေသာ္ညီတူညီမွ်စြာ ျဖင့္ကုိယ္ေတ္ာသည္ငါတုိ႕၏ခရီးလမ္းတြင္လည္း ေကၽြးေမြးေစာင့္ေရွာက္ေပးပါလိမ့္မည္။

၄။ ကာလက္၌စစ္သူရဲႀကီး၏နွလုံးသားရွိ၏

ကုိယ္ႀကီးေသာလူအမ်ိဳးအႏြယ္၊ အာနကအမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္၍၊ အလြန္ႀကီးမားေသာသူတုိ႕ကုိလည္း ျမင္ခ့ဲၾကၿပီ။ သူုတုိ႕ေရွ႕မွာငါတုိ႕သည္ကုိယ္ထင္သည့္အတုိင္း နွံေကာင္က့ဲသုိ႔ျဖစ္ၾက၏ သူတုိ႕အထင္အတုိင္းလည္း ထုိ႕သုိ႕ ျဖစ္ၾက၏……(ေတာလည္ရာ ၁၃း၃၃)

 အခ်ိန္တစ္ခဏအတြက္စစ္သူရဲႀကီးမ်ားနွင့္ လူေကာင္ႀကီးမ်ားအေၾကာင္း အတူတကြေျပာၾကပါစုိ႕လား။

ကာလက္၊ ေယာရႈနွင့္ဒါ၀ိဒ္တုိ႕သည္ လူေကာင္ႀကီးသက္ျဖတ္သူတုိ႕သည္ သိထားၿပီးျဖစ္၏ – ဒါေပမ့ဲယေန႕ က်ေနာ္ေျပာျပလုိသည္မွာ ထုိလူေကာင္ႀကီးသတ္ျဖတ္သူမ်ားသည္ ထုိပုံစံနွင့္ေမြးဖြားၾကတာ မဟုတ္သလုိ ထုိပုံစံနွင့္အစျပဳၾကတာလည္းမဟုတ္ၾကေပ။ သူတုိ႕သိမွတ္ၾကသည္မွာ ဆုလဒ္သည္စြန္႕စားမႈထက္အၿမဲပင္ သာ၍ႀကီးမားေၾကာင္းျဖစ္သည္။

ဒါ၀ိဒ္္ကိစၥတြင္က်ေနာ္တုိ႕သိၾကသည္မွာသူသည္ ခဲလုံးငါးခုကုိ ေကာက္၍တစ္လုံးသည္ ေဂါလ်က္ႀကီးကုိ ေျမေပၚေမွာက္ခ်အာင္ ပစ္ပစ္သတ္ဖုိ႕ျဖစ္၍ က်န္ေလးလုံး အေပၚမွာသူ႕အစ္ကိုရ႕ဲနာမည္မ်ားရွိနွင့္ၿပီးသားျဖစ္ သည္။ လူေကာင္ႀကီးတစ္ေကာင္သည္ ဘယ္ေတာ့မွသူတစ္ဦးတည္းမရပ္တည္တတ္ ၎၏ေနာက္ဘက္ (သုိ႕) ေအာက္ဘက္တြင္ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားပါရွိတတ္၏။ အခ်ိဳ႕တြင္၎သည္မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ မေတာ္မတရား ျပဳျခင္း (သုိ႕) အမ်က္ေဒါသနွင့္ အားလုံးတုိ႕သည္ နာက်င္ေ၀ဒနာ၊ စိတ္မသန္႕ျခင္း၊ ဆုံးရႈံးျခင္း (သုိ႕) အရွက္တရားမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစျခင္းရွိတတ္သည္။

အကယ္၍က်ေနာ္တုိ႕သည္္ လူေကာင္ႀကီးျဖစ္ေသာ စစ္သူႀကီးတစ္ဦးနွင့္ရင္ဆုိင္ေနရလွ်င္ မိမိကိုယ္ကုိ ေမးခြန္း ထုတ္ဖုိ႕လုိအပ္သည္ – ယေန႕လူေကာင္ႀကီးရ႕ဲေနာက္္ဘက္တြင္ ဘာတြယ္ကပ္ပါလာသလဲ။ ဘာပဲျဖစ္ေနပါေစ၊ လူေကာင္ႀကီးကုိသတ္ျဖတ္ေသာသူတုိ႕သည္ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖင့္ လႊမ္းမုိးမခံၾကရေပ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေၾကာင္းမွာ – “ဘုရားသခင္သည္ေၾကာက္တတ္ေသာ စိတ္သေဘာကုိ ငါတုိ႕အားေပးေတာ္မူသည္မဟုတ္၊ တန္ခုိးပါေသာစိတ္၊ ခ်စ္တတ္ေသာစိတ္၊ ရွင္းလင္းေသာစိတ္သေဘာကုိေပးေတာ္မူ” (၂တိ ၁း၇) ေၾကာင္းကုိိ သူတုိ႕သည္သိမွတ္ၾကေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္မေန႕က က်ရႈံးမႈအားျဖင့္ ငါတုိ႕၏ယေန႕ယုံၾကည္ ျခင္းကုိ လႊမ္းမုိးမခံေစေရးအေရးႀကီးပါ၏။

ဘယ္အရာက စစ္သူရဲႀကီးကာလက္၏ ရႈျမင္ပုံကုိ ထူးျခားေစပါသလဲ။ ၎မွာသူသည္ ယုံၾကည္ျခင္းမ်က္စိကုိ အသုံးျပဳထားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အား က်မ္းစာေျပာထားသည္မွာ – မ်က္ေမွာက္မျမင္ဘဲ၊ ယုံၾကည္ ေျမာ္လင့္ျခင္းရွိသည္အတုိင္း ငါတုိ႕သည္က်င့္ေဆာင္ျပဳမႈသည္။ ( ၂ေကာ ၅း၇) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ ဘုရား သခင္၏ သားသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ငါတုိ႕လမ္းခရီးတြင္ရပ္ေနေသာ လူေကာင္ႀကီးမ်ားေသာ္၎၊ ဘုရားသခင္ကုိ အာခံေသာေနရာဟူသမွ်ကုိေသာ္၎ ျဖတ္ေလွ်ာက္သြားရမည့္အေရးမွ ငါတုိ႕သည္လြဲေရွာင္မရေပ။ မည္သုိ ႕ျဖစ္ေစကာမူ ငါတုိ႕သည္ စစ္သူရဲႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကပါ၏ – အၿမီးကုပ္ၿပီးထြက္ေျပးမွာလား ဒါမွမဟုတ္ ဘုရား သခင္၏တန္ခုိးေတာ္၌ ရပ္တည္ကာ လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိ ဆန္႕က်င္တုိက္ခုိက္ၾကမွာလား။

က်မ္းစာကကၽြနု္ပ္တုိ႕အားရွင္းလင္းစြာ ေျပာထားသည္မွာ – ငါတုိ႕ကုိခ်စ္ေတာ္မူေသာသူ၏ ေက်းဇူးေတာ္ ေၾကာင့္ ငါတုိ႕သည္ထုိအမူခပ္သိမ္းတုိ႕ကုိ ခံစဥ္တြင္ပင္ အထူးသျဖင့္ ေအာင္ျမင္ၾက၏။ (ေရာမ ၈း၃၇)။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေျပာေန ၾကေသာေရွ႕ေနာက္အေၾကာင္းတရားရ႕ဲအျပင္ဘက္က က်မ္းပုိဒ္က်ေနာ္ ယူသုံးေနမွန္း က်ေနာ္သိမွတ္ပါ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဤက်မ္းပုိဒ္သည္က်ေနာ္တုိ႕ေန႕စဥ္ ရင္ဆုိင္ေနရေသာ လူေကာင္ႀကီး အေၾကာင္းတြင္ လက္ ေတြ႕အသုံးခ်ရေသာ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ျဖစ္ေပသည္။

ေခတ္သစ္လူေကာင္ႀကီးမ်ား

အရင္က်ေနာ္တုိ႕ဒုတိယေမြးဖြားျခင္းခံရေသာအခ်ိန္တြင္ ခရစ္ေတာ္ေယရႈ၌အသစ္ေသာ သတၱ၀ါျဖစ္လာၾက၏ က်ေနာ္တုိ႕ရင္ဆုိင္ႀကဳံေတြ႕ရလူေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ တစ္နည္းမဟုတ္၊ ေနာက္တစ္နည္းျဖင့္ တူေနၾကပါ သည္။ မွန္ပါတယ္၊ ခ်ိန္ခါအမ်ားစုတြင္ ၎တုိ႕သည္အေသြးန႕ဲအသားရန္သူမဟုတ္တတ္ပါ။ ပုံစံနည္းလမ္းမ်ား စြာျဖင့္ ေရာက္လာတတ္ၾက၏။ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ စရုိက္ဆုိးမ်ား၊ ပင္ကို္ယ္စရုိ္က္အမွားမ်ား အမည္ေဖာ္လုိ႕ရတ့ဲ စုံစမ္းေနွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေသာ္နည္းပါးပါ၏။ အမွန္တြင္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ထက္ပုိႀကီးေသာကၽြနုိပ္တုိ႕ထက္ ပုိအားႀကီး ေသာကၽြန္ုပ္ထက္ ပုိျမန္ဆန္ေသာ ကၽြုနု္ပ္တုိ႕ထက္ ပုိပါ၀ါႀကီးေသာ တစ္စုံတစ္ရာသည္ က်ေနာ္ တုိ႕ကုိ အနုိင္ယူကာဆက္လက္၍ က်ေနာ္တုိ႕ကုိ အုပ္စုိးတတ္ပါ၏။

အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈနွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ား၏ ပမာဏမ်ားမွာျခားနားၾကၿပီးအားလုံးသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိထုခ်ဖုိ႕ နွင့္ က်ေနာ္တုိ႕အေပၚၾသဇာလႊမ္းမုိးဖုိ႕နွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိခ်ဳပ္ေနွာင့္မႈထဲ သယ္ေဆာင္ေပးဖုိ႕ တန္ခုိးနွင့္ပင္ကုိယ္ စြမ္းရည္ရွိၾကပါ၏။ ၎တုိ႕သည္က်ေနာ္တုိ႕ကုိ အဓိပၸာယ္မ့ဲထုခ်သည္ဟု က်ေနာ္တုိ႕ခံစားမိတ့ဲအခ်ိန္မ်ား ရွိေၾကာင္း က်ေနာ္သိပါတယ္။

လူေကာင္ႀကီးမ်ားကကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘယ္ေလာက္ေသးငယ္၍ ဘယ္ေလာက္ပင္အကူအညီမ့ဲသူမ်ား ျဖစ္သည္ ကုိကၽြနု္ပ္တုိ႕အား အလြန္ရွင္းလင္းစြာ သတိေပးတတ္ၾကပါ၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ကုိယ္ပုိင္ အစြမ္းအစျဖင့္ေတာ့ သူတုိ႕ကုိ မရုိက္နွက္ နုိင္ေခ်။ သုိ႕ျဖစ္၍၎တုိ႕သည္ က်ေနာ္တုိ႕ႀကံစည္နုိင္သမွ်ေသာ က်ေနာ္တုိ႕ခံစားမိတ့ဲ အခ်ိန္မ်ားရွိေၾကာင္းက်ေနာ္သိပါတယ္။

ထုိေၾကာင့္ျဖစ္တတ္သည့္အရာမွာ ထြက္ေျပးဖုိ႕၊ ပုန္းေရွာင္ဖုိ႕နွင့္၎တုိ႕ေရွ႕ေမွာက္မွာ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးဖုိ႕ သာျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ေလတုိက္ပြဲမစခင္မွာပင္လွ်င္ အရႈံးေပးတာမ်ိဳးေတာင္ျဖစ္တတ္သည္။ နာက်င္ဒဏ္ရာ ရရွိဖုိ႕နွင့္ အရႈံးေပးသူျဖစ္နုိင္ေျခမ်ိဳးကုိ က်ေနာ္တုိ႕ေရွာင္လြဲခ်င္ၾကပါ၏။

၎သည္လြယ္ကူေသာလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သလုိ လြန္ခ့ဲသည့္နွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီတုန္းက ဣသေရလလူ မ်ိဳးမ်ားျပဳသလုိမ်ိဳးျဖစ္ပါ၏။ ကံဆုိးခ်င္ေတာ့/ စိတ္မေကာင္းစရာျဖင့္ ၎လမ္းေၾကာင္း/ နည္းလမ္းသည္ ယေန႕ တြင္ပင္အလြယ္ကူဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္၏လူမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အားေလ်ာ္စြာ က်ေနာ္တုိ႕သည္ ထုိ႕သုိ႕လုပ္ျခင္းအရာ၌ျပႆနာအပုံလုိက္ ရင္ဆုိင္ရ၏။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္လူေကာင္ႀကီးတစ္ေကာင္၊ အထူးသျဖင့္ယေန႕ေခတ္အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ျပႆနာထဲကတစ္ခုကုိ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးၾကေသာအခါ ယွဥ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ျခင္းတစ္ခုထက္သာ၍ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အရႈံးေပးတာျဖစ္ပါ တယ္။ အမွန္ေတာ့၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္တုိက္ခုိက္ျခင္း၊ တုိက္ပြဲ၊ စစ္ပြဲကုိရႈံးနိမ့္သည္သာမက ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ဘ၀မ််ား ကုိယ္ပုိင္ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ပင္လွ်င္ အရႈံးေပးကာ အုပ္စုိးပုိင္ခြင့္ကုိ စာတန္ကုိယ္တုိင္ထံသုိ႕ လြဲအပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေပ သည္။ သုိ႕ေသာ္လည္းပဲ ခရစ္ေတာ္က ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိလြတ္ေျမာက္ေစၿပီးျဖစ္ေသာ လြတ္ေျမာက္ျခင္းရွိ ပါသည္။

ထုိလမ္းစဥ္တြင္ကၽြနု္ပ္ကုိရွင္သန္ခ်င္ပါသလား။ အမွန္တကယ္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ထုိလမ္းစဥ္တြင္ ရွင္သန္ဖုိ႕တတ္ စြမ္းနုိင္ၾကပါလား

ကာလက္၌စစ္သူရဲႀကီး၏နွလုံးရွိထား၏ ၁၂ ဦးေသာ သူလွ်ိဳမ်ားသည္နယ္ေျမတစ္ခုတည္းကုိ ေလ်ွာက္ၾက၏ လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိလည္း အတူျမင္ၾက၏။ ဒါေပမ့ဲနွစ္ဦးကသာ တုိက္ပြဲကုိေအာင္နုိင္မည္ဟု ျမင္ၾက၏။

ဘာေၾကာင့္ျဖစ္မလဲယုံၾကည္ျခင္းခြန္အား

ေခါင္းေဆာင္၁၀ ဦးမွေယာရႈနွင့္ ကာလက္တုိ႕ကုိ ခြဲျခားေစေသာ အဓိကျခားနားခ်က္က ဘာလဲ။ ၎မွာ သူတုိ႕ျမင္တ့ဲအရာေၾကာင့္မဟုတ္၊ သူတုိ႕ျမင္ပုံေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေခါင္းေဆာင္/သူလ်ွိဳ ၁၂ ဦးတုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏အႀကံစည္ေတာ္ လမ္းေၾကာင့္ထဲတြင္ရပ္ေနၾကေသာ လူေကာင္ႀကီးမ်ားနွင့္ ဆုိးသြမ္းေသာလူစုမ်ားကုိ ျမင္ခ့ဲၾကသည္။ ၁၀ ဦးတုိ႕သည္ လူေကာင္းႀကီးမ်ားကုိ ျမင္ လုိက္ရာမွာ အနုိင္ယူနုိင္မည္မဟုတ္ဟု ယုံၾကည္ၾက၏။ သုိ႕ေသာ္လည္း ကာလက္နွင့္ေယာရႈတုိ႕သည္ လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိ ၾကည့္၍ဘုရားသခင္က မေအာင္နုိင္စရာအေၾကာင္းမရွိသည္ကုိ သိၾက၏။

ေဂါလ်က္ေရွ႕ေမွာက္ရပ္ေသာအခါ ဒါ၀ိဒ္ေျပာေသာစကားကုိ သင္သတိရပါသလား။ သတိမရခ့ဲရင္ က်ေနာ္ျပန္ လည္သတိေပးပါရေစ၊ ၎အေၾကာင္းအရာကုိ ဓမၼရာဇ၀င္ပထမ ၁၇ ထဲတြင္ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာတြင္ ဘုရား သခင္၏လူစုတုိ႕သည္ဧလာခ်ိဳင့္တစ္ဖက္ကမ္းတြင္ အလြန္ေၾကာက္ရြ႕ံ၍တုန္ခါေနၾက၏ ဖိလိတၱိစစ္သားမ်ား သည္အျခားတစ္ဖက္၌ တပ္ခ်ၾက၏။၏

“ဒါ၀ိဒ္ကသင္သည္ထား/လွံ၊ ကိဒြန္လ်က္ငါ့ထံသုိ႕လာ၏ ငါသည္သင္ႀကိမ္းပေသာ ဣသေရလဗုိလ္ေျခတုိ႕ ၏ဘုရားသခင္ေကာင္းကင္ဗုိလ္ေျခအရွင္ ထာ၀ရဘုရား၏နာမေတာ္ပါလ်က္ သင္ရွိရာသုိ႕လာ၏ ထာ၀ရဘုရား သည္သင့္ကုိ ငါ့လက္၌ယေန႕အပ္ေတာ္မူသျဖင့္ သင့္ကုိငါဆက္၍လည္ပင္းကုိ ျဖတ္မည္။ ဖိလိတၱိဗုိ္လ္ေျခ အေသေကာင္မ်ားကုိ မုိယ္းေကာင္းကင္ငွက္နွင့္ ေတာသားရ႕ဲတုိ႕အား ယေန႕ငါေပးမည္။ ဣသေရလအမ်ိဳး၌ ဘုရားသခင္ရွိေတာ္မူသည္ကုိ ေျမႀကီးသားအေပါင္းတုိ႕သည္ သိရၾကလိမ့္မည္။ ထာ၀ရဘုရားသည္ ထား/ လွံအားျဖင့္ ကယ္တင္ေတာ္မမူေၾကာင္းကုိ ဤပရိသတ္အေပါင္းတုိ႕သည္ သိၾကလိမ့္မည္။ အေၾကာင္းမူကား ထာ၀ရဘုရားသည္ စစ္မူကုိပုိင္၍ ငါတုိ႕လက္သုိ႕ အပ္နွံေတာ္မူမည္”ဟု ဖိလိတၱိလူအားဆုိ၏ ဓမၼရာဇ၀င္ ၁၇း၄၆-၄၇)

ကၽြနု္ပ္တုိ႕အသက္တာထဲရွိလူေကာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္အမႈေတာျမတ္မ်ားနွင့္ေခါင္းေဆာင္မႈက႑မ်ားသည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕အတြက္ဘုရားသခင္ႀကံစည္ေပးထားေသာ လမ္းမေပၚမွာရပ္တည္ေနၾကသည္ျဖစ္၍ ၎တုိ႕ကုိ က် ေနာ္တုိ႕သည္ ဘယ္လုိပုံၾကည့္ထားသည္မွာ အေရးပါလွပါသည္။ ၎တုိ႔ကုိသင္ၾကည့္ျမင္ပုံဟာ ၎တုိ႕အား သင္ကုိင္တြယ္ပုံအလြန္အမင္းေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္။

သံသယစိတ္မ၀င္ပါနွင့္၊ ၎တုိ႕သည္က်ေနာ္တုိ႕ထက္ ပုိႀကီးမား၍က်ေနာ္တုိ႕ထက္ လုံး၀အားႀကီးလွပါ၏။ ၎ တုိ႕သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ မိမိတုိ႕ေျခေအာက္တြင္ နင္းေခ်ပစ္နုိင္တာ နွစ္ခါျပန္မစဥ္းစားၾကရေပ။ မွန္ပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ၎တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ထက္ပုိႀကီးမားၾကပါသလား၊ ၎တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္ထက္ပုိအားႀကီးပါသ လား၊ ၎တုိ႕သည္ ႀကိဳး၀ုိင္းထဲတြင္အနႏၵတန္ဖုိးရွင္ဘုရားသခင္နွင့္ ယွဥ္ဖုိ႕တစ္ခဏမွ်ေတာင္ ေတာင့္ခဲ နုိင္မည္နည္း။

ဒါ၀ိဒ္၊ ေယာရႈနွင့္ကာလက္တုိ႕အားလုံးကအေျဖကုိ သိၾက၏။ သူတုိ႕အားလုံးသည္ လြန္ခ့ဲသည့္အခ်ိန္မ်ားက သူတုိ႕အသက္တာနွင့္ဣသေရလလူမ်ိဳးမ်ား၏ အသက္တာမ်ားထဲ ထာ၀ရဘုရားျပဳခ့ဲၿပီးေသာ အမႈေတာ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကည့္တတ္ၾကသည္။ သူုတုိ႕သည္သံသယအရိပ္မွည္းႀကီးရ႕ဲအလြန္မွာရွိတ့ဲ ဘယ္ေလာက္ပင္ျဖစ္နုိ္င္ ေျခမရွိျဖစ္ပါေစ၊ ယုံရခက္ေသာအမူျဖစ္ပါေစ၊ မွန္ပါေစ မျဖစ္နုိ္င္တ့ဲအရာျဖစ္္ပါေစ ဘုရားသခင္သည္ မိမိတုိ႕ အားေအာင္နုိင္ျခင္းေပးနုိင္သည္ျဖစ္ေၾကာင့္ သိမွတ္ၾက၏။

မႆဲ ၁၉း၂၆ “ေယရႈကလည္းသူတုိ႕ကုိၾကည့္၍ ဤအမႈကုိလူမတတ္နုိင္သုိ႕ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္သည္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈတုိ႕ကုိတတ္နုိိင္ေတာ္မူသည္ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။’’ ဤေရွ႕ေနာက္စကား၌ ၎သည္ကယ္တင္ ျခင္းနွင့္ဆက္ႏြယ္ေန၏ သုိ႕ေသာ္သမၼာတရားသည္ မွန္ကန္ေနဆဲ။

၎သည္အေပါင္းအေဖာ္မ်ားအား ခ်ီ၍ျပည္ေတာ္ကုိသိိမ္းပုိက္ရန္ “၎ကုိအနုိင္ယူမည္အေၾကာင္းငါတုိ႕ စြမ္း ေဆာင္နုိင္၏ ဟူေသာစကားကုိ ကာလက္အားေျပာေစနုိင္ေသာ စိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေပသည္။ ၎သည္နွစ္ေပါင္း ၄၀ ေတာလည္သည့္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ ဘုရားသခင္၌ယုံၾကည္ကုိးစားေစေသာ စိတ္ဓာတ္ေပတည္း။ ၎ သည္ အသက္ ၈၅ နွစ္ရွိသည့္တုိင္ ေတာင္ေပၚက လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိ ဖယ္ရွားဖုိ႕ဘုရားသခင္နွင့္အတူ လုပ္ ေဆာင္ဖုိ႕ အဆင့္သင့္ျဖင့္ စိတ္ဆႏၵရွိေစေသာ စိတ္ဓာတ္ပင္ျဖစ္၏။

ဘုရားသခင္သည္ကၽြနု္ပ္တို႕အသက္တာထဲ၌ နိမိတ္လကၡဏာမ်ားသိရွိဖုိ႕အလုိရွိ၏။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕အသက္တာထဲ၌ ပင္လယ္ကုိနွစ္ျခမ္းခြဲေပးခ်င္ပါ၏ ဘုရားသခင္သည္ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ရွင္သန္ဖုိ႕ေကာင္းကင္ မႏၷ အားခ်ေပးခ်င္ပါ၏။“သင္တုိ႕ကုိသတိနွင့္ၾကည့္ရႈေတာ္မူေသာေၾကာင့္သင္တုိ႕၌စုိးရိ္မ္ျခင္းအမႈရွိသမွ်တုိ႕ကုိ ကုိယ္ေတာ္၌အပ္နွံၾကေလာ့။” (၁ ေပ ၅း၇)

ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္တုိက္ပြဲတစ္ခုထဲတြင္ရွိေနၿပီးလူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိ ရင္္ဆုိင္ေနရလွ်င္ သတိရပါ – ငါတုိ႕စစ္ တုိက္၍သုံးစြဲေသာ လက္နက္သည္ဇာတိပကတိလက္နက္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္၏တန္ခုိးေတာ္အားျဖင့္ ၿမိ႕ရုိး ၿမိဳ႕ျပတုိ႕ကုိ ၿမိဳဖ်က္နုိ္င္ေသာ လက္နက္ျဖစ္၏။ ထုိလက္နက္အားျဖင့္ လူတုိ႔၏အႀကံအစည္တုိ႕ကုိ၎၊ ဘုရား သခင္ကုိသိေသာပညာကုိ ဆီးတားေသာမာန္မာနရွိသမွ်တုိ႕ကုိ၎၊ နွိမ့္ခ်ေမွာက္လွန္၍၊ ခပ္သိမ္းေသာ စိတ္ တုိ႕ကုိ ဘမ္းသြားခ်ဳပ္ထားလ်က္၊ ခရစ္ေတာ္၏စကားကုိ နားေထာင္ေစ၏။ (၂ ေကာ ၁၀း၄-၅)။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕မစြမ္းေဆာင္နုိင္မွန္ကၽြနု္ပ္တုိ႕ ကုိယ္တုိင္ ယုံၾကည္လွ်င္စိတ္နွလုံးထဲသြင္းထားပါ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္က်မ္းစာက – ငါ့ကုိခြန္အားနွင့္ျပည့္စုံေစေတာ္မူေသာ ခရစ္ေတာ္အားျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ အမႈတုိ႕ကုိ ငါတတ္စြမ္းနုိင္၏။(ဖိလိတၱိ ၄း၁၃) ဟုကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိ ေျပာျပထားပါ၏။

ဘုရားသခင္သည္ ငါ့တုိ႕တုိက္ခုိက္ေနေသာတုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဘက္လုိက္တ့ဲေစာင့္္ၾကည့္သူမဟုတ္သလုိ ကုိယ္က်ိဳးေမွ်ာ္လင့္သူလည္း မဟုတ္ေပ။ သူတုိိ႕ငါတုိ႕အား အနုိင္ယူေစခ်င္သည္။ သူသည္ငါတုိ႕အား ႀကီးထြား ၍ေအာင္နုိင္ေစခ်င္သည္ျဖစ္၍ ထပ္ၿပီးဘာလုိေသးလဲ။ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္ပ်က္လာေအာင္ ငါတုိ႕ကုိစစ္တန္ဆာဆင္ေပး ၍ခြန္အားကုိလည္းေပးသည္ျဖစ္၍ ငါတုိ႕သည္အရာခပ္သိမ္းတြင္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈရွိၾက၏။ “သင္တုိ႕တြင္ ေကာင္းေသာအမႈကုိ ျပဳစျပဳေတာ္မူေသာသူသည္ ေယရႈခရစ္၏ေန႕ရက္တုိင္ေအာင္ ၿပီးစီးလ်က္ျပဳေတာ္မူမည္ ဟု ငါသေဘာက်၏။” (ဖိလိပၸိ ၁း၆)

ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးသည္တုိးတက္ျခင္းအရာ၌ ေကာင္းေသာအလုပ္ကုိလုပ္ေဆာင္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ထုိအရာ သည္ဘုရားသခင္၏အႀကံအစည္တစ္ခုပင္ျဖစ္၏။ ၎သည္သူ႕ရ႕ဲအႀကံအစည္လည္းျဖစ္ဆဲပင္ျဖစ္၍ ၿပိဳင္ဘက္ မရွိ၊ ရန္သူမရွိ၊ လမ္းခရီးေတာ္ထဲ ရပ္တန္႕ဖုိ႕ခြန္အားအလုံအေလာက္ရွိေသာ လူေကာင္ႀကီးလည္းမရွိေပ။ လူေကာင္ႀကီးတုိင္းဟာ မတူကြဲျပားၾက၏ သုိ႕ျဖစ္ပါ၍ ေျဖရွင္းခ်က္ အလုံးစုံတြက္ လုံေလာက္တ့ဲအရြယ္အစား တစ္ခုမွ်မရွိၾကေပ။

ေဟျဗန္ၿမိဳ႕ထဲက ကာလက္သည္အာနကသားသုံးေယာက္ ေရွရွဲ၊ အဟိမန္၊ ကာလမဲတုိ႕ကုိ နင္ထုတ္ေလ၏ (ေယာရႈမွတ္စာ ၁၅း၁၄)။ ၎တုိ႕အမည္မ်ားကုိ က်မ္းစာထဲမွာ သုံးႀကိ္္မ္တုိင္ ေဖာ္ျပထားသည္မွာ စိတ္၀င္စား စရာေကာင္းလွပါတယ္။ (ေယာရႈမွတ္စာ ၁၅း၁၄၊ ေတာလည္ရာ ၁၃း၂၂၊ တရားသူႀကီးမွတ္စာ ၁း ၁၀)။ ဘာေၾကာင့္မ်ားလဲ၊ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ သူတုိ႕၏အမည္မ်ားကုိ ေကာင္းေကာင္းသိထားၾက၏ လူ ေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ ေဂါလ်က္က့ဲသုိ႕ ဂတ္လူမ်ိဳးမွဆင္းသက္လာေသာ အုပ္စုမ်ားျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ တည္း။

အေပၚကအမည္ေရးထားေသာသူမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာၿပိဳင္ဘက္မ်ားျဖစ္၍ ဤလူေကာင္ႀကီးမ်ားသည္ ႀကီး မားေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ၎တုိ႕သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္နာမည္ႀကီးေသာ သူမ်ားျဖစ္ၾက၏။ သုိ႕ေသာ္ ကာ လက္သည္ သူတုိ႕ကုိနွင္ထုတ္ပစ္လုိက္ေလ၏။

အကယ္၍ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္အက်င့္ဓေလ့ေဟာင္းမ်ားကုိ ခ်ိဳးဖ်က္ကာအသက္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျပဳလုပ္မည္ဆုိ လွ်င္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ေအာင္နုိင္ျခင္းအေပၚက့ဲရ႕ဲေသာ လူေကာင္ႀကီးမ်ားကုိငါတုိ႕စကားေျပာရလိ္မ့္မည္။ ငါတုိ႕ရင္ ဆုိင္ေနကာ ဘာႀကီးျဖစ္ေနပါေစ၊ ထုိပန္းကုံးတုိင္မ်ားနွင့္ အိပ္မက္မ်ား ဘယ္ေလာက္ႀကီးမားပုံရွိေနပါေစ၊ ငါတုိ႕ ၏စကားလုံးမ်ားကုိ ေျပာင္းလဲေျပာၾကားဖုိ႕ စတင္လုိက္ပါ။ သုိ႕ျဖစ္၍ငါတုိ႕သည္ မၾကာမွီခ်ိန္တြင္ ေအာင္နုိင္ျခင္း ကုိ ေၾကြးေၾကာ္ရပါလိမ့္မည္။

သင္ေတာင္အေၾကာင္းမေျပာပါနွင့္ ထုိေတာင္ကုိသာစကားေျပာပါ။ ေလာကကုိသင့္ျပႆနာဘယ္ေလာက္ႀကီး ေၾကာင္းမေျပာျပပါႏွင့္ ဘုရားဘယ္ေလာက္ႀကီးမားေၾကာင္းကုိ ေျပာျပပါ။ ယုံၾကည္ျခင္း၌ရပ္တည္ပါ၊ ေအာင္နုိင္ျခင္းကုိေျပာပါ၊ လြတ္လပ္ျခင္း၌ေရွ႕သုိ႕ေျခလွမ္းပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သင့္ အဘုိ႕ေကာင္းႀကီးမဂၤလာမ်ားဆုိထားျခင္းရွိ၏။

“ငါအမွန္ဆုိသည္ကား၊ အၾကင္သူသည္္ ယုံမွားစိတ္ကင္း၍၊ မိမိဆုိသည္အတုိင္းျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္လ်က္၊ ထုိေတာင္ကုိေနရာမွ ေရြ႕ေလာ့၊ ပင္လယ္၌ဤေလာ့ဟုဆုိလွ်င္၊ ထုိသူဆုိသည္အတုိင္း ျဖစ္လိမ့္မည္။” (မာကု ၁၁း ၂၃)။

သင္ဘာကုိေစာင့္စားေနတာလဲ၊ သင့္ရ႕ဲလူေကာင္ႀကီးေတြကုိ အမည္ေပး၍ နွင္ထုတ္လုိက္ပါ။

၅။ သူ၌လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးေသာ နွလုံးသားရွိ၏။

 “ညီအစ္ကုိတုိ႕၊ အသက္ရွင္ျခင္း လကၡဏာ၊ သန္႔ရွင္းျခင္းလကၡဏာ၊ ဘုရားသခင္နွစ္သက္ေတာ္မူဘြယ္ေသာ လကၡဏာနွင့္ျပည့္စုံေသာယဇ္ကုိ သင္တုိ႕သည္ပူေဇာ္၍ မိမိကိုယ္ခႏၥာကုိ ဘုရားသခင္အား ဆက္ကပ္ျခင္း တည္းဟူေသာ သင္တုိ႕ျပဳအပ္ေသာ၀တ္ကုိျပဳမည္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏ဂရုဏာေတာ္ကုိ ေထာက္ထား၍၊ သင္တုိ႕ကုိငါတုိက္တြန္း ႏႈိးေဆာ္ေပ၏။ သင္တုိ႔သည္ေလာကီပုံသ႑ာန္ကုိ မေဆာင္ၾကနွင့္၊ ေကာင္းျမတ္ေသာ အရာ၊ နွစ္သက္ဘြယ္ေသာအရာ၊ စုံလင္းေသာအရာတည္းဟူေသာ ဘုရားသခင္အလုိေတာ္ ရွိေသာအရာ သည္ အဘယ္အရာျဖစ္သည္ကုိ သိနုိင္မည္အေၾကာင္း၊ စိတ္နွလုံးကုိ အသင့္ျပင္ဆင္၍ ပုံသ႑ာန္ ေျပာင္းလဲ ျခင္းသုိ႕ ေရာက္ၾကေလာ့” (ေရာမ ၁၂း၁-၂)။

သူ၏နွလုံးသားသည္အရႈံးခံျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာလက္၏ဘုရားသခင္ေပးထားေသာ သက္ေသခံခ်က္ အေၾကာင္းေပၚထြက္လာရ၏။ အလားတူ၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ – သာဓု၊ သစၥာရွိေသာငယ္သားေကာင္း ဟူေသာ ခ်ီးမြမ္းစကားလက္ခံရရွိဖုိ႕ဆုိရင္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႔၏နွလုံးသားမ်ား လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးၾကဖုိ႕လုိအပ္ေပသည္။”

“ထုိသူ (ကာလက္)သည္ ထာ၀ရဘုရားေနာက္ေတာ္သုိ႕ လုံးလုံးလုိက္ေသာေၾကာင့္ျမင္ရ၏ သူနင္းေသာ ျပည္ကုိ သူမွစ၍သူ၏သားေျမးတုိ႕အား ငါေပးမည္ ဟုက်ိန္ဆုိေတာ္မူ၏” (တရားေဟာ ၁း၃၆)။

လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးျခင္းနွင့္ ပတ္သက္ရင္ညႈိႏႈိင္းမႈဆုိတာမရွိနုိင္ေခ်။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေျခမ်ားညွိႏႈိင္းမႈအလယ္တြင္ ေအးခ့ဲတာမ်ိဳးခံစားရသည့္အခ်ိန္မ်ားရွိတတ္ပါ၏။ မည္သုိ႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ထုိအေျခအေနမ်ိဳး၌ မီးကုန္သြား လည္းေရကဆက္လက္ေႏြးေနတတ္၏။ ဒါကုိအခ်ိန္ၾကာၾကာကၽြနု္ပ္တုိ႕အေခ်ာင္ခုိေနေသာအခါေနာက္ပုိင္းတြင္ ေအးစက္လာကုိ သိသလုိကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ ဆႏၵျပင္းျပမူလည္း ေနာက္က်န္ရစ္္ေနမွန္းသိရေသာခါ ကၽြနု္ပ္တုိ႕မွာ ေနာင္တရဖုိ႕သာ က်န္ပါေတာ့သည္။ ဒါမွန္တယ္ဆုိရင္၊ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ အလုံးစုံမဆုံးရႈံးေသးေပ။ ဘုရားသခင္ ထံသုိ႕ ကၽြနု္ပ္သည္အလုံးစုံကုိ တရွိန္းထုိးအဆုံးေရာက္ေနပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္၍ယခုတြင္မူ ေၾကာက္ရြ႕ျခင္းအား အနုိင္ယူေစေတာ့မည္မဟုတ္ဟု ေျပာျပနုိင္ပါသည္။

ခရစ္ေတာ္ထံသုိ႕ထိန္ခ်န္ျခင္းမရွိ(သုိ႕) ၀မ္းေျမွာက္၀မ္းသာျဖင့္ လက္ေျမွာက္အရႈံးေပးေသာ အမ်ိဳးသား(သုိ႕) အမ်ိဳးသမီးသည္ မွားယြင္းတ့ဲေရြးခ်ယ္မႈမလုပ္မိနုိင္ေပ။ – ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုစီသည္ မွန္ကန္ေပမည္။

သူ႕အားလုံးလုံးလ်ားလ်ားေတာင့္တေသာ ဘ၀ကုိအျပည့္အ၀တာ၀န္ယူေပးဖုိ႕ဘုရားသခင္ သည္အသင့္ရွိ၏ A. W Tozer

နိဂုံး

ဘယ္နုိင္ငံမွာပဲ ငါတုိ႕ေနထုိင္သည္ျဖစ္ေစဤအေၾကာင္းအားလုံးသည္ ထပ္တူမွန္ကန္ေပ၏။ – ဘုရားသခင္ သည္ရႈပါရုံရွိေသာအမ်ိဳးသားနွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ရွာေဖြေန၏။

ကာလက္သည္အေသအခ်ာပင္ ထုိက့ဲသုိ႕ေသာပုဂၢဳိလ္ျဖစ္သည္ – သူသည္ရႈပါရုံရွိေသာလူသားျဖစ္၏။

ရႈပါရုံဆုိတာ ဘာလဲ

 • ရႈ႔ပါရုံသည္အနာဂတ္နွင့္ ပတ္သက္၍ႀကီးမားေသာအိပ္မက္မ်ားကုိ မက္ရဲသည့္နားလည္ရခက္ခဲ သည္အရာ ျဖစ္သည္။
 • ရႈပါရုံသည္အေသးစိတ္စီမံခ်က္နွင့္အတူ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကုိ ေခၚသည္။
 • ရူပါရုံသည္တီထြင္သူအမ်ိဳးသား (သုိ႕) အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးက ရွိၿပီးသားအျပင္ တစ္စုံတစ္ခုအသစ္ တီထြင္ရန္စဥ္းစားျခင္းအရာ တစ္ခုျဖစ္သည္။
 • ရႈပါရုံသည္မိခင္တစ္ဦးက ေမြးကင္းစကေလးကုိ ၾကည့္၍ကေလးဘယ္ပုံႀကီးျပင္းလာမည္ကုိ စိတ္ကူး ယဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။
 • ရႈပါရုံသည္လူေတြကမျဖစ္နုိင္ဘူးလို႕ေျပာၾကသည့္ၾကားကာေ၀ဖန္မႈေတြကုိမမုိ႕ဘဲအိပ္မက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႕လုိ္က္လံေနျခင္းျဖစ္သည္။

ရႈပါရုံသည္ေလ်ာ့တြက္ျခင္းခံတတ္သည္မွာ မွန္ပါ၏။ – ဥပမာတစ္ခ်ိဳ႕ေပးပါရေစ။

 •  ၁၉၄၃ တြင္ / BM ဥကၠဌျဖစ္ခ့ဲေသာ Thomas Watson က ကမၻာႀကီးထဲမွာ ကြန္ပ်ဳတာငါးလက္ခန္႕ အတြက္သာေစ်းတစ္ခုရွိမည္ဟု ငါထင္၏ ဟုဆုိခ့ဲသည္။
 • ၁၉၇၇ တြင္ Digital Equipment Corporation ႀကီးကုိ ထူေထာင္သူလည္းျဖစ္ ဥကၠဌလည္းျဖစ္တ့ဲ Ken Olson က လူတုိင္းက ကြန္ပ်ဴတာသူတုိ႕အိမ္မွာ လုိခ်င္ေနၾကတာဟာ အဓိပၸာယ္မရွိဟုဆုိခ့ဲသည္။
 • ၁၈၇၆ တုန္းက အေနာက္တုိင္းျပည္ေထာင္စု မွတ္တမ္းကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ – တယ္လီဖုန္းကုိ ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္အျဖစ္ အေလးအနက္ထင္မွတ္ျခင္းတြင္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားစြာရွိ၏ ဟူ၍ ေဖာ္ျပထား၏။
 • Decca  တီးသံသြင္းကုမၸဏီႀကီး၏စကားလုံးမ်ားကုိ စဥ္းစားၾကည့္ပါ။ နာမည္ႀကီးေရာ့အဆုိေတာ္္မ်ားက ၁၉၆၂ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႕ ျငင္းဆန္ၾကေသာအခါ သူတုိ႕၏အသံနွင့္ ဂီတတူရိယာသံေတြက ေခတ္ေနာက္က်ေနလုိ႕ ငါတုိ႕မနွစ္သက္ပါ ဟုေျပာၾက၏။
 • ၁၈၉၉ တြင္ U. S မွတ္ပုံတင္ရုံးအဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးျဖစ္တ့ဲ Charles Duell က တီထြင္လုိ႕ရတ့ဲအရာအားလုံး ဟာတီထြင္ၿပီးသားျဖစ္၏။ ဟုဆုိခ့ဲသည္။

က်ေနာ္ယူေဆာင္လာဖုိ႕ႀကိဳးစားေနတ့ဲအေတြးေလးကုိ သင္သိၿပီလုိ႕ က်ေနာ္ထင္ပါတယ္။

ရႈပါရုံဆုိတာလူေတြကမျဖစ္နုိင္ဘူးဟူေသာ စကားကုိဥပကၡာျပဳ၍ ဘယ္နည္းန႕ဲမဆိုဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ကာလက္ကေတာ့ “……..ငါတုိ႕လုံး၀စြမ္းေဆာင္နုိင္၏” ဟုေျပာဆုိခ့ဲတယ္။

သုိ႕ျဖစ္၍ကာလက္သည္လူအုပ္ႀကီးကုိ ေမာေရွေရွ႕တြင္ ၿငိမ္သက္ေစ၍၊ ငါတုိ႕သည္ခ်က္ခ်င္းသြား၍ ထုိျပည္ကုိ သိမ္းပုိက္ၾကပါစုိ႕၊ “………ငါတုိ႕သည္ေအာင္နူိင္သည္” (ေတာလည္ရာ ၁၃း၃၀) ဟုဆုိေလ၏။ သူနွင့္အတူသူု တုိ႕(လူအုပ္ႀကီး)တုိ႕သည္ ရႈပါရုံျပည္ေတာ္ကုိ သိမ္းပုိက္နုိင္သည္ကို သူသည္သိေလ၏။

 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္မျမင္နုိင္ေသာအရာကုိ ၾကည့္ေနျခင္းမဟုတ္၊ သုိ႕ေသာ္ဘုရားသခင္သည္ အနႏၱ တန္ခုိးရွင္ဟု ယုံၾကည္ျခင္းျဖစ္သည္။
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ အက်ိဳးရလဒ္မျမင္နုိင္သည့္အခါမ်ိဳးမွာပင္လွ်င္ နာခံေနျခင္းျဖစ္သည္။
 • ယုံၾကည္ျခင္းသည္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္အခ်ိန္မ်ားမ်ားျဖတ္သန္းေလွ်ာက္သြားၾကေသာ္ျငားလည္းကၽြန္ုပ္တုိ႕၏ရုပါရုံသည္တျဖည္း ျဖည္း ကုန္ဆုံးတတ္၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ရူပါရုံမီးေထာက္သည္မွီးမွိန္လာ၏ ဆႏၵျပင္းျပမူက ရပ္တန္႕စျပဳလာကာ၊ ၎၏အပူ ရွိန္သည္ ေအးစက္သြားတတ္၏။

အခ်ည္းနွွီးေနထုိင္ေသာဘုရား၏သားမျဖစ္ေစနွင့္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အားလုံးသည္ ရူပါရုံရွိသူျဖစ္ဖုိ႕ ေမြးဖြားၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾက၏။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ ဘုရားသခင္၏ျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္ရွိတ့ဲ ေယာက်ာ္းမ်ားနွင့္ မိန္းမမ်ားျဖစ္ၾက၏။ ဧဖက္ ၃း၂၀ က ေျပာထားသည္မွာ “ငါတုိ႕၌ျပဳေတာ္မူေသာတန္ခုိးေတာ္အတုိင္း၊ ငါတုိ႕ေတာင္းပန္ႀကံစည္သမွ် ထက္ အလြန္ထူးျခားစြာ ျပဳျခင္းငွါတတ္နုိင္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္” ဟူ၍ေတြ႕ရွိရသည္။

ေမးခြန္း – ကၽြနု္ပ္တုိ႕ရႈပါရုံဘယ္ေလာက္ႀကီးမားသလဲ။ …… ထာ၀ရဘုရားသည္ ေသာဒုံၿမိဳ႕ကုိ တရားစီရင္ခါနီး တြင္အာၿဗဟံ၏ေတာင္္းဆုိခ်က္သည္ ၁၀၀၊ ၅၀၊ ၂၀၊ ၁၀ ျဖစ္ခ့ဲလွ်င္၊ ယေန႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕ေနထုိင္ေသာ နယ္ေျမ ေဒသအတြက္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ဆုေတာင္းခ်က္က ဘယ္ေလာက္ျဖစ္မည္နည္း။ 

ဤျခားနားေသာစိတ္ဓာတ္သည္ ယုံၾကည္ျခင္းစိတ္ဓာတ္၊ စိတ္နွလုံးအျပည့္အ၀ရွိျခင္း၊ သည္းခံျခင္း၊ ရဲစြမ္းသတၱိ နွင့္ ဆက္ကပ္အပ္နွံျခင္းတုိ႕ျဖစ္သည္။

အကၽြန္ုပ္တုိ႔၏ရူပါရုံနွင့္အရာမ်ားတည္ရွိပုံမ်ားအၾကားအားၿပိဳင္မႈေတာ့အၿမဲရွိလိမ့္မည္။အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိ ေသာ္ ရူပါရုံသည္လက္ရွိအျေခအေနဒုံရင္းကုိင္းရွိေနရင္၊ ၎သည္ရူပါရုံမဟုတ္ေပ။ ထုိ႕ေၾကာင့္ရူပါရုံနွင့္ လက္ရွိ အေျခအေနဒုံရင္းအၾကားကြာဟခ်က္က သားေရကြင္းကုိဆြဲဆန္႕သလုိ႕မ်ိဳးအားၿပဳိင္မႈဖန္ဆင္းေပးပါ၏။

မၾကာခဏ၊ကၽြနု္ပ္တုိ႕သည္ဤအားၿပိဳင္မႈအားျဖင့္ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ရူပါရုံသည္လက္ရွိအေျခအေနဒုံရင္းသုိ႕ အားေပ်ာ့ လာဖုိ႕နွင့္ အရာမ်ား၎တုိ႕နည္းလမ္းအတုိင္းရွိေနတာ ပုိေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖုိ႕ဆြဲခ်ေစတတ္ၾက၏။

မည္သုိ႕႔ပင္ဆုိေစကာမႈ၊ ထုိ႕သုိ႕ျဖစ္ေစမည့္ ထက္အရာမ်ားရွိေနပုံအားလုံးကုိ ရူပါရုံန႕ဲပုိမုိနီးကပ္ရသုိ႔ အားျပိဳင္မႈ အားျဖင့္ ဆြဲယူလာသင့္ပါသည္။ ကၽြနု္ပ္တုိ႕အသက္တာ၌လုိအပ္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကုိ ဖန္ဆင္းရင္း၊ ကၽြနု္ပ္ တုိ႕အတြက္ဘုရားသခင္ရွိထားေသာအရာဘက္ဆီသုိ႕ ဆြဲယူလာသင့္ပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ငါတုိ႕အားသူေပးထားသည္ ရူပါရုံသုိ႕ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကုိသာ၍ နီးကပ္စြာဆြဲခ်င္သည္ကုိ က်ေနာ္ယုံ ၾကည္ပါ၏။ဘုရားသခင္သည္ အျမစ္ေျမလွန္ေျပာင္းလဲလိုမႈျပင္းထန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဖြ႕ဲနွင့္ ကုိးကြယ္ ျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ အမႈေဆာင္ျခင္းနွင့္ လွည့္လည္ေဟာေျပာျခင္းအတြက္ ရူပါရုံအသစ္ျပဳျပင္ၿပီးေသာ သူ႕လူ မ်ားျဖစ္ေရးလုိခ်င္ပါသည္။

တရားေဟာၾကားနားျခင္းနွင့္ စာအုပ္ဖတ္ရုံမွ်ျဖင့္ ရူပါရုံအသစ္ျပဳျပင္ျခင္းမရွိနုိ္င္ရာ။

 • ကုိးကြယ္ျခင္းအတြက္ရူပါရုံသည္ အမွန္တကယ္ကုိးကြယ္ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းရွိ၏။
 • ဆုေတာင္းျခင္းအတြက္ရူပါရုံသည္ အမွန္တကယ္ဆုေတာင္းျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းရွိ၏။
 • အမူေဆာင္ျခင္းအတြက္ရူပါရုံသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕၏ဆုေက်းဇူးမ်ားကုိ အေစခံရာတြင္ အမွန္တကယ္သုံး ျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းရွိ၏။
 • လွည့္လည္ေဟာေျပာျခင္းအတြက္ ရူပါရုံသည္အမွန္တကယ္ေယရႈအေၾကာင္းသက္ေသခံျခင္းအားျဖင့္ အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းရွိ၏။

ရူပါရုံရွိေသာလူေယာက်ာ္းနွင့္ လူမိန္းမမ်ားျဖစ္ၾကပါစုိ႕၊ သုိ႕ျဖစ္၍ထုိသုိ႕ေသာသူမ်ားအဖုိ႔ ေၾကျငာထားသည္မွာ – သူတုိ႕မွာျခားနားေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိၾက၏ ဟူ၍ျဖစ္၏။

4 thoughts on “Caleb a Man of a Different Spirit – Burmese Translation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *